Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).

Vědecká činnost Centra je realizována ve dvanácti pracovních skupinách sdružených do čtyř vědeckých programů:

Vědecké programy jsou podporovány nejmodernější výzkumnou infrastrukturou částečně centralizovanou do samostatných jednotek ("core facilities"):

Vzdělávání

Kromě výzkumu Centrum rovněž poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech různých oborech PřF MU - chemie životního prostředí, ekotoxikologie a matematická biologie - a organizuje další specializované vzdělávací aktivity a kurzy.

Společná pracoviště


Mezinárodní ohlasy

Stockholm Convention Success Stories

Declaration – Research and Infrastructure Needs

Synergies Success Stories

Multi-Actor Learning for Regional Sustainable Development in Europe: A Handbook of Best Practice

South Moravia Expands as Information Hot Spot


DHL certifikát

Centrum RECETOX pro mezinárodní dopravu vzorků a služeb využívá DHL, jak dokládají certifikáty z GoGreen programu v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 za využívání „zelené“ dopravy a služeb.