Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 1.1 | RPP 1.2 | RPP 1.3 | RPP 1.4 | RPP 1.5 | RPP 1.6 | RPP 1.7

RPP No. 1.2: Fate of chemical compounds in the environment

 

Časový harmonogram řešení

VČP 1.2
FATE
Osud chemických látek v prostředí 2005-9 Studium distribučních rovnováh sediment-voda, půda-voda a ovzduší-voda modelových sledovaných lokalit

Studium vybraných environmentálně-chemických parametrů charakterizujících chování a osud sledovaných látek v prostředí

Aplikace a využití distribučních modelů

2010-11 Využití experimentálně získaných dat pro validaci modelů distribuce sledovaných látek na různých úrovních

 

Plán 2005 - 2009

VČP 1.2
FATE
Osud chemických látek v prostředí 2005-9 Studium distribučních rovnováh sediment-voda, půda-voda a ovzduší-voda modelových sledovaných lokalit
Studium vybraných environmentálně-chemických parametrů charakterizujících chování a osud sledovaných látek v prostředí
Aplikace a využití distribučních modelů

 

Splněno 2005

Zúčastnění:  Růžičková, Kobližková, Mikeš, Čupr, Olivová, Klánová, Dvorská, Holoubek

 • Modelové studium těkání POPs z půd - laboratorní (PCBs) a první terénní experimenty
 • Biokoncentrace POPs v rostlinách v terestrickém prostředí - terénní experimenty
 • Akumulace POPs v biomase vodního květu sinic - pilotní laboratorní experimenty
 • Využití distribučních modelů - validace na základě dat z monitoringu RECETOX

 

Zařízení, nákup investic

Investice neplánovány.

Je třeba optimalizovat uspořádání odběrových zařízení pro těkání z povrchů (hat sampler) a zprovoznit zařízení pro studium sorpcí.

 

Plán 2006

Zúčastnění:  Růžičková, Kobližková, Mikeš, Čupr, Kryštofová, Valentová, Olivová, Kareš, Škrdlíková, Klánová, Komprda, Dvorská, Holoubek

 • Dokončení laboratorních experimentů (pesticidy) a terénní experimenty na těkání POPs z půd - Růžičková, Kobližková
 • Srovnání fingerprintu různých kongenerů, případně metabolitů v půdách a ovzduší, chirální poměry, studium zdrojů - Růžičková, Kobližková
 • Srovnání výsledků studií s výsledky PAS vzorkování (korelace půda-vzduch)
 • Srovnání výsledků modelu regionální distribuce s reálnými měřeními koncentrací POPs v prostředí - Komprda, Dvorská, Holoubek
 • Pokračování terénních studií na akumulaci POPs v rostlinách, navržení podpůrných laboratorních experimentů a vhodného predikčního modelu - Mikeš
 • Detoxikace polutantů rostlinami, vliv toxických látek na modelové organismy - využití pro fytoremediační technologie - Kryštofová
 • Studium bioakumulace POPs v terestrických organismech - spolupráce s VČP 3.1
 • Studium biodostupnosti POPs v terestrickém a akvatickém prostředí - spolupráce s VČP 3.1
 • Akumulace POPs v biomase vodního květu sinic -laboratorní a terénní experimenty na POPs a kovy - Olivová
 • Studium biodostupnosti perzistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) v návaznosti na pasivní vzorkování s využitím silikonové vrstvy jako média - Valentová
 • Zavedení metody modelového studia sorpcí a desorpcí z půd a sedimentů - Kareš
 • Studium faktorů ovlivňujících vymývací koeficienty z atmosféry - Škrdlíková

 

Relevantní publikace

Knihy, časopisy:
 • Shatalov, V., Gusev, A., Dutchak, S., Holoubek, I., Mantseva, E., Rozovskaya, O., Sweetman, A., Strukov, B., Vulykh, N.: Medelling of POP contaminationin European region: Evaluation of the model performance. EMEP/MSC-E Technical Report 7/2005, August 2005, 133 p.
 • Růžičková, P., Klánová, J., Holoubek, I.: A practical course in environmental chemistry. Journal of Chem. Edu. (podáno)
V přípravě:
 • Holoubek, I., Jones, K. C., Zeman, J., Klánová, J., Brázdil, R., Dobrovolný, P.: Environmental Fate of Chemicals under Global and Regional Effects.
 • Růžičková, P.: Modelové studium těkání POPs z půd.
Přednášky:
 • Dvorská, A., Holoubek. I.: Určování zdrojů atmosférických polutantů - problematika zpětných trajektorií vzdušných mas. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Holoubek, I.: Comparison of MSCE-POP calculations with available measurements with emphasis on CR and Balkan data, application of active and passive air sampling for model validation. UN ECE CRLTAP EMEP - TFMM Workshop on review of the MSC-E models on HMs and POPs, Moscow, Russia, 13-14/10/2005.
 • Růžičková, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Laboratory course of environmental processes. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s.90-91. ISBN 80-210-3799-7.
Postery:
 • Dvorská, A.: Milano
 • Růžičová, P., Koblížková, M., Vokounová, Š., Klánová, J., Holoubek, I.: Experimental study of the PCBs volatilization from the soil surface. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s.206. ISBN 80-210-3799-7.
 • Růžičková, P., Vokounová, Š., Klánová, J., Holoubek, I.: Experimental study of PCB volatilization from the soil surface. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.349, Lille, France (2005).
 • Růžičková, P., Kobližková, M., Vokounová, Š., Klánová, J., Holoubek, I.: Laboratorní studie procesu těkání polychlorovaných bifenylů z kontaminovaných půd do ovzduší. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005 (poster).


To the top