Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 1.1 | RPP 1.2 | RPP 1.3 | RPP 1.4 | RPP 1.5 | RPP 1.6 | RPP 1.7

RPP No. 1.4: Abiotic transformations - environmental photochemistry

 

Časový harmonogram řešení

VČP 1.4
ENPHOTO
Abiotické transformace - environmentální fotochemie 2005 Laboratorní fotochemické experimenty s běžnými polutanty v matrici ledu s nízkými koncentracemi

Terénní studie kontaminace sněhu

2006 Vývoj analytických metod pro analýzu kontaminace sněhu a rozšíření škály sledovaných polutantů

Vývoj technik na simulaci fotochemie sněhu v laboratorních podmínkách

2007 Zavedení monitoringu znečištění sněhu na vybraných lokalitách

Zavedení metod studia fotodegradace polutantů ve sněhu v přírodních podmínkách

2008 Vývoj metod pro studium fotochemických procesů na povrchu ledu a sněhu

Vývoj metod pro studium procesů na rozhraní led-vzduch

2009-11 Studium změn toxicity látek obsažených v různých environmentálních matricích vlivem fotodegradace

Monitorování zněčištění sněhu a jeho změn vlivem fotodegradace na vybraných lokalitách

Studium mechanismů fototransformací v ledu, včetně studia intermediátů pomocí LFP

 

Plán 2005

VČP 1.4
ENPHOTO
Abiotické transformace - environmentální fotochemie 2005 Laboratorní fotochemické experimenty s běžnými polutanty v matrici ledu a nízkými koncentracemi
Terénní studie kontaminace sněhu

 

Splněno 2005

Zúčastnění:  Klán, Heger, Dolinová, Matykiewiczová, Kurková, Klánová

 • Fotochemie aromatických sloučenin v ledu a jejich oxidace OH radikály - Dolinová
 • Studium interakcí mezi organickými polutanty v ledu a anorganickým solemi (uspořádání různých molekul v mřížce ledu a jejich dostupnost pro fotochemické reakce, implikace pro mořský led) - Růžička
 • Studium uspořádání a agregací chemických látek v ledu na modelových látkách (methylénová modř, acidobazické indikátory) metodami absorpční spektroskopie - Heger
 • Studium interakcí mezi organickými polutanty v ledu a anorganickým nitráty (produkce NOx, nitrace organiky) - Matykiewiczová, Kurková
 • Procesy sorpce - těkání - fotochemických transformací v přírodním sněhu - úvod do studia, navržení modelového zařízení - Matykiewiczová
 • Sledování kontaminace polárních oblastí POPs - spolupráce s Českou stanicí na ostrově James Ross, analýza výsledků a navržení další vzorkovací kampaně - Matykiewiczová, Klánová

 

Zařízení, nákup investic

Investice neplánovány.

Je třeba optimalizovat uspořádání zařízení pro studium sorpce-volatilizace-degradace.

 

Plán 2006

VČP 1.4
ENPHOTO
Abiotické transformace - environmentální fotochemie 2006 Vývoj analytických metod pro analýzu kontaminace sněhu a rozšíření škály sledovaných polutantů
Vývoj technik na simulaci fotochemie sněhu v laboratorních podmínkách

Zúčastnění:  Klán, Heger, Matykiewiczová, Kurková, Škrdlíková, Hovorková, Valentová, Klánová

 • Zavedení metody výroby a kontaminace umělého sněhu a následné studium sorpcí, těkání a transformací na rozhraní - Matykiewiczová, Hovorková
 • Fotochemická oxidace jednoduchých uhlovodíků OH radikály, studium vlastností a fotochemie methanhydrátu - Kurková
 • Fotochemie environmentálně relevantních polutantů (PCBs), toxikologické souvislosti - spolupráce s VČP 3.3 - Kurková
 • Vymývání POPs z atmosféry tuhými srážkami a jejich osud v přírodním sněhu - navržení terénní studie - Škrdlíková
 • Sníh jako médium pro akumulaci perzistentních organických polutantů - sledování kontaminace sněhu v průmyslových a pozaďových lokalitách a jejích změn v čase - Landlová

 

Relevantní publikace

Časopisy:
 • Dolinová, J., Klánová, J., Klán, P.: "Photodegradation of organic pollutants adsorbed on the spruce needles" Fresen. Environ. Bull. 2005, 14, 818-822.
 • Heger, D., Jirkovský, J., Klán, P.: Aggregation of Methylene Blue in Frozen Aqueous Solutions Studied by Absorption Spectroscopy, J. Phys. Chem. A 2005, 109, 6702-6709.
 • Heger, D., Klánová, J., Klán, P.: Enhanced Protonation of Cresol Red in Acidic Aqueous Solutions Caused by Freezing, J. Phys. Chem. A (in print).
 • Ružička, R., Baráková, L., Klán, P.: Photodecarbonylation of Dibenzyl Ketones and Trapping of Radical Intermediates by Copper(II) Chloride in Frozen Aqueous Solutions, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 9346-9353.
V přípravě:
 • Matykiewiczová, N., Klánová, J., Klán, P.: Photolysis of inorganic nitrates and nitrites in the presence of benzene and phenol in water ice matrix.
 • Klánová, J., Matykiewiczová, N., Klán, P.: Kontaminace tuhých matric - James Ross
Přednášky:
 • Klán, P., Matykiewiczová, N., Heger, D., Klánová, J.: Photochemical bimolecular processes in ice and snow. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005. ISBN.
 • Klánová, J., Matykiewiczová, N., Klán, P.: Photochemical bimolecular processes in ice and snow. PACIFICHEM 2005, prosinec 2005, Honolulu, USA.
Postery:
 • Matykiewiczová, N., Klánová, J., Klán, P.: Photolysis of inorganic nitrates and nitrites in the presence of benzene and phenol in water ice matrix. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.147, Lille, France (2005).
 • Matykiewiczová, N., Klánová, J., Klán, P.: Photolysis of inorganic nitrates and nitrites in the presence of benzene and phenol in water ice matrix. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s.175. ISBN.
 • Klánová, J., Matykiewiczová, N., Klán, P.: Photochemistry of aggregated organic compounds in ice and snow. 3rd Black Sea Basin conference on analytical chemistry "Process related environmental analytical chemistry", September 2005, Constanta, Romania.


To the top