Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 1.1 | RPP 1.2 | RPP 1.3 | RPP 1.4 | RPP 1.5 | RPP 1.6 | RPP 1.7

RPP No. 1.6: Electrochemical transformations

 

Časový harmonogram řešení

VČP 1.6
ELCHEM
Elektrochemické transformace 2005-6 Studium adsorpce/desorpce vybraných reprezentantů z obou hlavních skupin látek

Evaluace experimentálních podmínek pro použití membránového vstupu hmotnostního spektrometru složitějších sloučenin, verifikace principu nezávislého chování několika chemicky blízkých látek při použití MIMS, vyvinutí metody multikomponentní analýzy

Konstrukce a testování měrky netěsností hmotnostního spektrometru pro plynné a těkavé kapalné látky, umožňující absolutní kalibraci MS

2006-8 Studium adsorpce vybraných reprezentantů z obou hlavních skupin látek, především chlorované monocyklické sloučeniny (1. skupina), purinové baze, oligonukleotidy (2. skupina), z neutrálního a kyselého vodného prostředí na lesklé polykrystalické elektrodě s přechodem na monokrystalický materiál, použity budou cyklická voltametrie, voltametrie s lineárním skenem (LSV) a eliminační voltametrie (EVLS), laboratorní teplota, EC STM, vliv teploty

Elektrochemie na monokrystalických elektrodách

Studium chloro-, bromo- a fluoroderivátů monocyklických aromátů, vliv struktury povrchu elektrody, vliv materiálu elektrody, korelace průběhu procesů s charakteristikami jako vodíkové přepětí, výstupní práce lektronu, EVLS, EC STM

Další rozvoj metody DEMS, vliv charakteristik membrány MIMS na penetraci vzorku

Studium adsorpce/desorpce adeninu, thyminu a cytosinu, vliv struktury povrchu elektrody, vliv materiálu elektrody, vliv modifikace elektrod, EVLS

Potenciostatické elektrolýzy, průběh, produkty, meziprodukty

2008-11 Elektrochemie na monokrystalických elektrodách

Studium ovlivnění redox-mechanismu a ads/des vlastností UPD (Under-potentional Deposition) vyloučených kovů, EC STM

Vliv kompetitivní adsorpce vhodně vytipovaných malých molekul - interference

Vliv modifikace elektrod

Návrhy senzorů, senzorových polí, principů technologických postupů, návrhy analytických postupů

2011 Testování navržených postupů a senzorů na reálných vzorcích

Shrnutí nových poznatků získaných v obou třídách látek, kritické porovnání klasických a neklasických elektrochemických metod

 

Plán 2005 - 2008

VČP 1.6
ELCHEM
Elektrochemické transformace 2005-6 Studium adsorpce/desorpce vybraných reprezentantů z obou hlavních skupin látek
Evaluace experimentálních podmínek pro použití membránového vstupu hmotnostního spektrometru složitějších sloučenin, verifikace principu nezávislého chování několika chemicky blízkých látek při použití MIMS, vyvinutí metody multikomponentní analýzy
Konstrukce a testování měrky netěsností hmotnostního spektrometru pro plynné a těkavé kapalné látky, umožňující absolutní kalibraci MS
2006-8 Studium adsorpce vybraných reprezentantů z obou hlavních skupin látek, především chlorované monocyklické sloučeniny (1. skupina), purinové baze, oligonukleotidy (2. skupina), z neutrálního a kyselého vodného prostředí na lesklé polykrystalické elektrodě s přechodem na monokrystalický materiál, použity budou cyklická voltametrie, voltametrie s lineárním skenem (LSV) a eliminační voltametrie (EVLS), laboratorní teplota, EC STM, vliv teploty
Elektrochemie na monokrystalických elektrodách
Studium chloro-, bromo- a fluoroderivátů monocyklických aromátů, vliv struktury povrchu elektrody, vliv materiálu elektrody, korelace průběhu procesů s charakteristikami jako vodíkové přepětí, výstupní práce elekronu, EVLS, EC STM
Další rozvoj metody DEMS, vliv charakteristik membrány MIMS na penetraci vzorku
Studium adsorpce/desorpce adeninu, thyminu a cytosinu, vliv struktury povrchu elektrody, vliv materiálu elektrody, vliv modifikace elektrod, EVLS
Potenciostatické elektrolýzy, průběh, produkty, meziprodukty

 

Splněno 2005

V uvedených publikacích a prezentacích na tuzemských a zahraničních konferencích se odráží výzkum, který je deklarován ve VZ a který stále pokračuje:

Zúčastnění:  Doc. L. Trnková, Doc. P. Janderka a (částečně Prof. M. Holík)

           Ing. Radka Mikelová (0.3), I. Postbieglová (0.2)
           PhD.studenti: 3
           Diplomanti: 1
           Bakaláři: 2

 • Redoxní a adsorpční vlastnosti látek (DNA a složky DNA, oligonukleotidy, metallothioneiny, fytochelatiny) na rtuťových a pevných elektrodách
 • Stanovení biologicky významných látek s LOD v rozmezi nanomolárních až pikomolárních koncentrací
 • Výzkum a vývoj biosenzorů, modifikace elektrod pro stanovení těžkých kovů, sledování interakcí oligonukleotidů a metallothioneinů s kovy
 • Rozvoj eliminační voltametrie s lineárním scanem
 • Studium procesů elektrodepozice kovů na grafitových elektrodách
 • Evaluace experimentálních podmínek pro použití membránového vstupu hmotnostního spektrometru složitějších sloučenin, verifikace principu nezávislého chování několika chemicky blízkých látek při použití MIMS, vyvinutí metody multikomponentní analýzy
 • Konstrukce a testování měrky netěsností hmotnostního spektrometru pro plynné a těkavé kapalné látky, umožňující absolutní kalibraci MS
 • Studium adsorpce halogenbenzenů (fluor-, chlor- a brombenzen) na platinové polykrystalické (Ptpc) i monokrystalické (Pt(111)) elektrodě
 • Elektrochemická elektrodehalogenace a elektrooxidace výše uvedených
 • Modifikace membránového vstupu MS použitím Nafionové membrány

 

Relevantní publikace

Publikace: 7 (WOS) + 2 (PubMed) (vyšlé), 3 (v tisku) a 2 (k odeslání) (ve všech publikacích je uveden INCHEMBIOL)

Prezentace na konferencích: 52 (ve všech příspěvcích je uveden INCHEMBIOL)

Časopisy:
 • David Potěšil, Jitka Petrlová, Vojtěch Adam, Borivoj Klejdus, Josef Zehnálek, Libuše Trnková, Ladislav Havel, Rene Kizek: Simultaneous femtomole determination of cysteine, reduced and oxidized glutathione, and phytochelatin in maize (Zea mays L.) kernels using HPLC with electrochemical detection, J. Chromatograpphy A, 1084 (2005)134-144.
 • Libuše Trnková: Identification of current nature by elimination voltammetry with linear scan, J. Electroanal. Chem. 582 (2005) 258-266.
 • Richard Průša, Ondřej Blaštík, David Potěšil, Libuše Trnková, at al.: Analytic method for determination of metallothioneins as tumor markers, Clinical Chemistry, 51,6 (2005) A56.
 • Libuše Trnková, František Jelen, Jitka Petrlová, Vojtěch Adam, David Potešil, Rene Kizek: Elimination voltammetry with linear scan as a new detection method for DNA sensors, Sensors 2005, 5, 448-464.
 • Magdalena Šupicová, Roland Rozik, Libuše Trnková, Renata Oriňáková, Miriam Gálová: Influence of boric acid on the electrochemical deposition of Ni, J. Solid State Electrochemistry 2006, 10, 61-68.
 • Roland Rozik, Renata Oriňáková, Květa Markušová, Libuše Trnková: The study of Ni-Co alloy deposition on iron powder particles in a fluidized bed from sulphate bath, J. Solid State Electrochemistry 2005 (in press).
 • Marie Konečná, Josef Komárek, Libuše Trnková: Determination of cadmium by electrothermal atomic absorption spectrometry after electrodeposition on the graphite probe modified with palladium, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (in press).
 • Radka Mikelova, Vojtěch Adam, Libuše Trnkova, Petr Babula, Aleš Horna, René Kizek: Analysis of silver ions by stationary and flow electrochemical techniques on the surface of glassy carbon electrode. Biomed. Papers 2005, 149, 17.
 • Jitka Petrlova, Ondřej Blastik, Richard Prusa, Jiří Kukacka, David Potesil, Radka Mikelova, Vojtěch Adam, Josef Zehnalek, René Kizek: Using of electrochemical methods for studying of metallothionein content in the human blood serum of a patient poisoned by lead and treated by platinum. Biomed. Papers 2005, 149, 16.
 • M. Gernátová, P. Janderka: Elektrochemická degradacia chlorfenolov, Chemické listy, odesláno do tisku.
 • E. Drbálková, P. Janderka, Th. Löffler, H. Baltruschat: Electrochemically mediated reductive transformation of chlorobenzene - a dems study, J. of. Appl. Electrochem, připravuje se k odeslání.
Přednášky, postery:

5. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků- Brno (7.února 2005)

 • Baloun, J., Petrlová, J., Petřek, J., Havel, L., Potěšil, D., Zehnálek, J., Adam, V., Trnková, L., Jelen, F., Kizek, R.: Analysis of plants phytochelatins by modified Brdicka reaction, Sborník příspěvků 12-13.
 • Blaštík, O., Petrlová, J., Adam, V., Potěšil, D., Mikelová, R., Trnková, L., Jelen, F., Kizek, R.: Electrochemical study of metallothionein interaction with EDTA, Sborník příspěvků 14-15.
 • Janderka, P., Trnková, L.: Modernizace výuky kvantové chemie na kated?e teoretické a fyzikální chemie - projekt FRVŠ. Sborník příspěvků 40 - 42.
 • Kouřilová, A., Jelen, F., Pečinka, P., Kizek, R., Trnková, L., Paleček, E.: Stripping voltammetry of purine bases in the presence of copper, Sborník příspěvků 49 - 49.
 • Musilová N., Janderka P. Elektrochemicky mediované transformace benzenu, toluenu a jejich halogenovaných derivátů na Ptpc, Pt(110) a Pt(111) elektrodách. Sborník příspěvků, 57-58.
 • Oriňáková, R., Šupicová, M., Trnková, L., Gálová, M., Rozik, R.: Porovnanie mechanizmu vylučovania niklu z chloridového a síranového elektrolytu na grafitovej elektróde, Sborník příspěvků, 63-65.
 • Ostřížek, P., Janderka, P.: Kalibrace hmotnostního spektrometru s membránovým vstupem pomocí kapacitní měrky tlaku pro organické sloučeniny. Sborník příspěvků, 66-67.
 • Petrlová, J., Blaštík, O., Adam, V., Potěšil, D., Mikelová, R., Průša, R., Stiborová, M., Hodek, P., Trnková, L., Jelen, F., Kizek, R.: Detection of metallothionein by chronopotentiometric stripping analysis on mercury electrode, Sborník příspěvků 69-71.
 • D. Potesil, R. Mikelova, J. Petrlova, V. Adam, J. Vitecek, B. Klejdus, J. Zehnalek, L. Havel, L. Trnkova, R. Kizek: Detection of salicylic acid and its derivates by differential pulse voltammetry and flow injection analysis with electrochemical detection, Sborník příspěvků 76-78.
 • D. Potesil, M. Masarík, B. Vojtesek, R. Prusa, J. Petrlova, V. Adam, L. Trnkova, F. Jelen, R. Kizek: Determination of different structural forms of protein p53 by flow injection analysis with electrochemical detection, Sborník příspěvků 78-80.
 • Rozik, R., Trnková, L.: Study of the influence of boric acid on the Cd2+ reduction process by elimination voltammetry with linear scan, Sborník příspěvků, 80-82.
 • Šupicová, M., Oriňáková, R., Gálová, M., Trnková, L., Rozik, R.: Štúdium mechanizmu vylučovania niklu zo síranového elektrolytu na grafitovej elektróde pomocou eliminačnej voltampérometrie, Sborník příspěvků, 90-91.
 • Topinková, J., Trnková, L.: The protonation/deprotonation equilibrium of azido-analogues of thymidine and uridine studied by UV spectroscopy and chemometrics, Sborník příspěvků, 92-93.

25. moderní elektroanalytické metody - Jetřichovice (23.-25. května 2005)

 • Baloun, J., Petrlová, J., Petřek, J., Havel, L., Víteček, J., Vlašínová, H., Zehnálek, J., Adam,V., Trnková, L., Jelen, F., Kizek, R.: Studium fytochelatinů pomocí modifikované Brdičkovy reakce u explantátových kultur. Moderní elektrochemické metody.Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře. Praha, Česká společnost chemická, 2005, str. 6-10.
 • Gernátová, M., Janderka, P.: Elektrochemická aktivita a vlastnosti chlorfenolov. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře. Česká společnost chemická, 2005, str. 55-58.
 • Janderka, P., Ostřížek, P.: Použití Nafionové membrány v membránovém vstupu hmotnostního spektrometru. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře. Česká společnost chemická, 2005, str. 83-85.
 • Musilová, N., Janderka, P.: Adsorpce halogenbenzenů na platinové elektrodě, Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře. Česká společnost chemická, 2005, str. 117-122.
 • Petrlová, J., Blaštík, O., Adam, V., Průša, R., Trnková, L., Jelen, F., Zehnálek, J., Kizek, R.: Ultrasenzitivní analýza metalothioneinu pomocí chronopotenciometrické rozpouštěcí analýzy. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře, Česká společnost chemická, 2005, str. 159-162.
 • Rozik, R., Trnková, L., Šupicová, M., Oriňáková R.: Štúdium vplyvu kyseliny boritej na redox systém kovov za použitia eliminačnej voltametrie s lineárnou polarizáciou. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře, Česká společnost chemická, 2005, str. 163-166.
 • Trnková, L., Jelen, F., Petrlová, J., Adam, V., Potěšil, D., Kizek, R.: Eliminační voltametrie - nový nástroj pro stanovení poměru adeninu a cytosinu v oligonukleotidovém řetězci. Moderní elektrochemické metody.Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře, Česká společnost chemická, 2005, str. 163-166.

Meeting Bioelectrochemistry - Coimbra, Portugalsko (19. - 24. June 2005)

 • Rozik, R., Trnková, L .: Study of solid/liquid interface on polycrystalline graphite electrodes in various electrolytes using elimination voltammetry with linear scan, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-7.
 • Vitecek, J., Petrek, J., Adam, A., Potesil, D., Havel, L., Trnkova, L., Kizek, R.: Electrochemical study of glutathione (reduced and oxidized) and S nitrosoglutathione, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-82.
 • Petrlová, J., Blaštík, O., Trnková, L., Potěšil, D., Mikelová, R., Adam, V., Jelen, F., Kizek, R.: Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine-N, N, N`, N`- tetraacetic acid, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-83.
 • Topinkova, J., Trnkova, L.: The physico-chemical properties of nucleic bases and their azido-derivatives studied by UV spectroscopy and elimination voltammetry, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-84.
 • Trnkova, L., Jelen, F., Kizek, R.: Elimination voltammetry with linear scan as an effective tool for sensitive determination of oligonucleotides, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-85.
 • Adam, V., Petrlova, J., Potesil, D., Zehnalek, J., Sures, B., Trnkova,L., Jelen, F., Kizek, R.: A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids, XVIII. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics and 3rd Spring Meeting Bioelectrochemistry, Book of Abstracts, Bioelectrochemistry 2005, P-86.

Metrologie průtoku 2005

 • P. Jandera: Základy fyzikální chemie, Metrologie průtoku, Český metrologický institut, Brno, Czech Republic, 2005, str. 41-43.

57. sjezd chemických společností, Tatranské Matliare (4.-8. září 2005)

 • Trnková, L., Rozik, R., Topinková, J., Zerzánková, L.: Analytické aplikace eliminační voltametrie, 1P04, ChemZi 1/1 2005, 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str. 67.
 • Janderka, P., Ostřížek, P., Gernátová, M.: Použití Nafionové membrány v membránovém vstupu hmotnostního spektrometru, 3P09, ChemZi 1/1 2005: 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str. 90.
 • Pikna, L., Lux, L., Trnková, L.: Využitie eliminačnej voltamperometrie (EVLS) pri popise mechanizmu rozpúštěnia práškovitého železa, 1Po54, ChemZi 1/1 2005, 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str.146.
 • Víteček, J., Petrlová, J., Petřek, J., Adam, V., Potěšil, D., Havel, L., Mikelová, R., Trnková, L., Kizek, R.: Studium redukovaného, oxidovaného a nitroso glutathione pomocí cyklické voltametrie, 1Po56, ChemZi 1/1 2005, 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str.147.
 • Rozik, R., Zerzánková, L., Trnková, L.: Elektrodepozícia kovov na grafitovej elektródě študovaná pomocou eliminačnej voltametrie, 1Po62, ChemZi 1/1 2005, 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str. 149.
 • Topinková, J., Trnková, L.: Studium acidobazických rovnováh oligonukleotidů pomocí spektrálních a chemometrických metod, 1Po79, ChemZi 1/1 2005, 57. zjazd chemických spoločností. Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť, str. 156.

11th International Symposium on Separation Sciences, Pardubice, (12-14. září 2005)

 • R. Mikelova, K. Stejskal, A. Kleckerova, O. Zitka, J. Petrek, L. Havel, J. Zehnalek, V. Adam, D. Potesil, L. Trnkova, P. Babula, R. Kizek: Analysis of thiol compounds by liquid chromatography with electrochemical detection, 11th International Symposium on Separation Sciences, Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005, str. 208-209.
 • R. Mikelova, J. Petrlova, P. Babula, V. Adam, L. Trnkova, A. Horna, R. Kizek: An using of glassy carbon electrode in connection with liquid chromatography for determination of silver, 11th International Symposium on Separation Sciences, Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005, str. 204-205.
 • D. Potesil, R. Mikelova, J. Petrek, J. Petrlova, V. Adam, J. Vitecek, J. Zehnalek, L. Havel, L. Trnkova, R. Kizek: Liquid chromatography with electrochemical detection as a new tool for the separation and quantification of salicylic acid and its derivates in biological samples, 11th International Symposium on Separation Sciences, Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005, str. 217-218.

Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy, Pardubice (14-15. září 2005)

 • R. Mikelova, K. Stejskal, A. Kleckerova, O. Zitka, J. Petrek, L. Havel, J. Zehnalek, V. Adam, D. Potesil, L. Trnkova, P. Babula, R. Kizek: Electrochemical determination of glutathione and phytochelatin synthesis in maize plants treated by cadmium, Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy, Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005, str. 177-179.
 • D. Potesil, J. Petrek, R. Mikelova, J. Petrlova, V. Adam, J. Vitecek, J. Zehnalek, L. Havel, L. Trnkova, R. Kizek: Analysis of salicylic acid and its derivates in biological samples by liquid chromatography with electrochemical detection, Vitamins 2005 - Targeted Nutritional Therapy, Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 2005, str. 180-181.

6th International Symposium in the Series: Recent Advances in Plant Biotechnology České Budějovice, (12-16. září 2005)

 • D. Potesil, R. Mikelova, J. Petrlova, V. Adam, J. Vitecek, J. Zehnalek, L. Havel, L. Trnkova, R. Kizek: Study of electrochemical behaviour of salicylic acid and its derivates by stationary and flow electrochemical methods, 6th International Symposium in the Series: Recent Advances in Plant Biotechnology Institute of Plant Molecular Biology ASCR, České Budějovice, Czech Republic, 2005, str. 29 .

Pokroky v klinické biochemii 2005; VII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie Olomouc (12-13. lidtopad 2005)

 • V. Adam, J. Petrlova, D. Potesil, P. Lubal, J. Zehnalek, B. Sures, L. Trnkova, R. Kizek: Elektrochemický biosenzor pro studium platinových cytostatik, Pokroky v klinické biochemii 2005; VII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie Olomouc, Czech republic, 2005, str. 18.
 • J. Petrlova, O. Blastik, V. Adam, D. Potesil, R. Prusa, M. Stiborova, L. Trnkova, R. Kizek: in Series Metalothionein jako marker nádorového onemocnění, Pokroky v klinické biochemii 2005; VII. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie Olomouc, Czech republic, 2005, str. 55.

Toxcon 2005; 10. Interdisciplinary Czech and Slovak Toxicological Conference Olomouc (15-16. listopad 2005)

 • R. Mikelova, V. Adam, L. Trnkova, P. Babula, A. Horna, R. Kizek: Analysis of silver ions by stationary and flow electrochemical techniques on the surface of glassy carbon electrode, Toxcon 2005; 10. Interdisciplinary Czech and Slovak Toxicological Conference, Universita Palackého Olomouc, str. 17-19 .
 • J. Petrlova, O. Blastik, R. Prusa, J. Kukacka, D. Potesil, R. Mikelova, V. Adam, J. Zehnalek, R. Kizek: Using of electrochemical methods for studying of metallothionein content in the human blood serum of a patient poisoned by lead and treated by platinum, 10. Interdisciplinary Czech and Slovak Toxicological Conference, Universita Palackého Olomouc, str. 16 .

MendelNet Brno (29. listopad 2005)

 • P. Hanustiak, R. Mikelova, S. Krizkova, V. Adam, P. Hodek, M. Stiborova, M. Beklova, L. Zeman, L. Trnkova, R. Kizek: Studium flavonoidů pomocí elektrochemické detekce na uhlikové pastové elektrodě, MendelNet 2005 Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, Brno, Czech Republic, 2005.
 • J. Hradecky, R. Mikelova, Z. Prokop, L. Trnkova, J. Damborsky, V. Adam, J. Petrlova, R. Kizek: Vývoj enzymového biosenzoru pro detekci chlorovaných pesticidů MendelNet 2005 Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, Brno, Czech Republic, 2005.
 • R. Mikelova, A. Horna, L. Trnkova, V. Adam, J. Petrlova, V. Supalkova, R. Kizek: Uhlíková elektroda jako senzor pro monitoring stříbrných iontů ve vodách, MendelNet 2005 Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, Brno, Czech Republic, 2005.
 • K. Stejskal, A. Kleckerova, O. Zitka, V. Adam, R. Mikelova, L. Havel, R. Kizek: Současné stanovení thiolových sloučenin pomocí kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí, MendelNet 2005 Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, Brno, Czech Republic, 2005.
 • O. Zitka, K. Stejskal, A. Kleckerova, V. Adam, R. Mikelova, L. Havel, R. Kizek: in Series Vliv kademnatých iontu na kukuřici (Zea Mays L.) studovaných pomoci elektrochemických technik, MendelNet 2005 Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, Brno, Czech Republic, 2005.

Celostátni konference DNA diagnostiky Praha (8-9. prosinec 2005)

 • V. Adam, J. Petrlova, R. Mikelova, L. Trnkova, B. Sures, J. Zehnalek, R. Kizek: Elektrochemické studium tvorby aduktů s nukleovými kyselinami, Celostatni konference DNA diagnostiky, Praha, Czech republic, 2005.
 • R. Mikelova, V. Adam, L. Trnkova, R. Kizek: Využití eliminační voltametrie pro analýzu nukleových kyselin, Celostatni konference DNA diagnostiky, Praha, Czech republic, 2005.
 • J. Petrlova, V. Benova, R. Mikelova, L. Trnkova, V. Adam, L. Havel, R. Kizek: Využití avidin-biotinové technologie pro studium hybridizace nukleových kyselin, Celostatni konference DNA diagnostiky, Praha, Czech republic, 2005.
Další aktivity:
 • SKRIPTA s podporou projektu INCHEMBIOL: H. Cídlová a L. Trnková: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE III, Molekulární transport a Teorie reakční rychlosti (82 stran, Masarykova Univerzita, Masarykova Univerzita v Brně, 2005).
 • DOKTORSKÁ DIZERTAČNÍ PRÁCE, Studium procesů spojených s elektrochemickým štěpením vazeb uhlík-halogen v aromatických halogenderivátech, Eva Drbálková, MU v Brně, Brno 29.7.05 - obhajoba.
 • 5. PRACOVNÍ SETKÁNÍ FYZIKÁLNÍCH CHEMIKŮ A ELEKTROCHEMIKŮ (2005) - organizátoři: L. Trnková a P. Janderka, sborník příspěvků pod ISBN: 80-210-3637-0.
 • Příprava: 6. PRACOVNÍ SETKÁNÍ FYZIKÁLNÍCH CHEMIKŮ A ELEKTROCHEMIKŮ (2006) - organizátoři: L. Trnková a P. Janderka.


To the top