Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 4.1 | RPP 4.2 | RPP 4.3

RPP No. 4.2: Development of Expert Information Network

 

Časový harmonogram řešení

VČP 4.1
ECORAVČP 4.2
RISK-SOFTVČP 4.3
HUMANRISK
Hodnocení ekologických rizikVývoj expertních informačních systémů


Analýza humánních rizik
2005 Analytické zázemí pro data z případových studií včetně modelování

Vývoj software a databázového zázemí pro data

Zajištění správy a managementu dat

Dva vnitřní workshopy pro ostatní týmy sdružené ve VZ s cílem nastavit jednotná pravidla a design vedení případových studií tak, aby mohly být jednotně využity pro hodnocení rizik

Zahájení prací na vypracování metodiky hodnocení ekologických studií v knižní podobě

2006 Dokončení knižní podoby monografického zpracování Hodnocení ekologických rizik

Analýza plošných dat ČR o zátěži klíčovými kontaminanty (ve smyslu cílů VZ), zpracování plošných dat z biomonitoringu vodních a půdních ekosystémů - publikace výsledků

Prezentace vniklé metodiky hodnocení Ekologických rizik ve vztahu k zdraví obyvatel ČR, ve spolupráci s orgány Ministerstva zdravotnictví

Průběžné zpracování dat VZ

Zahájení vývoje univerzálního prohlížeče environmentálních a ekotoxikologických dat využitelného i jako softwarový nástroj pro analýzu ekologických rizik

2007 Po dokončení sběru reprezentativních dat z první fáze řešení VZ v ostatních částech VZ zpracování dat, jejich využití k výzkumu expozičních modelů a aplikace na hodnocení účinků pro různé biologické receptory až po ekosystémovou úroveň

Dokončení práce na monografii "Analýza dat v ekotoxikologii a hodnocení ekologických rizik", která bude vydána jako učebnice v roce 2008 a bude těžit z experimentálních dat projektu

Dokončení vývoje intraktivního prohlížeče environmentálních dat a jeho zveřejnění na webu + publikace, nastavení systému tak, aby splňoval základní požadavky kladené na zpracování ekotoxikologickych dat: hodnocení účinků a hodnocení expozice, mapové výstupy, zpracování vztahů dávka-odpověď

2008 Dokončení prací na plošném auditu dat zdravotních a hygienických registrů ČR (viz úkoly zahajující tuto studii v roce 2006) a vypracování mapových podkladů, monografie a webových stránek s tímto tématem - ve vztahu k metodice hodnocení rizik

Průběžná správa a analýza dat projektu

Vývoj expertního SW vhodného pro hodnocení humánních rizik na základě populačních dat - dynamika populačních charakteristik, korelace s daty o environmentální zátěži, epidemiologické hodnocení

2009 Publikace prací hodnotících kvantitativní expoziční modely a dat z hodnocení účinků zkoumaných látek na různé úrovni organizace biologických systémů, zpracování dlouhodobých dat z části řešení týkajících se monitoringu půd

Průběžná správa dat projektu, dokončení vývoje SW a jeho prezentace na konferencích

2010-11 Průběžné analýzy dat a jejich využití pro vyvíjené SW aplikace

Dokončení studií zabývajících se hodnocením humánních rizik s ohledem na nové typy polutantů

Souhrnná a jednotná koncepce zpracovaní plošných environmentálních dat a dat monitoringu, zapracování do standardní metodiky hodnocení ekologických rizik včetně SW realizace

Hodnocení expozice a účinků klíčových kontaminantů stanovených pro tento projekt VZ a zpracování souhrnných dat projektu v interaktivní SW formě

Správa dat referenčních lokalit u reálných environmentálních studií, vypracování systému vícerozměrné komparace environmentálních dat

 

Plán 2005

VČP 4.1
ECORA

VČP 4.2
RISK-SOFT


VČP 4.3
HUMANRISK
Hodnocení ekologických rizik

Vývoj expertních informačních systémů

Analýza humánních rizik
2005 V první fázi řešení výzkumného záměru zajistí tým pracující v této části především následující zázemí pro ostatní skupiny sdružené ve VZ, stanované cíle budou následně průběžně plněny po celou dobu trvání projektu:
 • analytické zázemí pro data z případových studií včetně modelování
 • vývoj software a databázové zázemí pro data
 • zajištění správy a managementu dat
V prvním roce budou uspořádány dva vnitřní workshopy pro ostatní týmy sdružené ve VZ s cílem nastavit jednotná pravidla a design vedení případových studií tak, aby mohly být jednotně využity pro hodnocení rizik
Zahájení prací na vypracování metodiky hodnocení ekologických studií v knižní podobě

 

Splněno 2005

 1. Připraveno analytické zázemí pro analýzu dat VZ, zahájeno zpracování reprezentativních datových zdrojů ČR - ve vztahu k hodnocení ekologických rizik
  1. Data z celostátní sítě monitoringu povrchových vod (smluvně zpřístupněna pro analýzy VZ), podchycena v prostředí GIS a zahájeno zpracování
  2. Data o imisní zátěži a čistotě ovzduší ČR
  3. Data Národního onkologického registru a další relevantní populační zdroje umožňující hodnocení humánních rizik na populační úrovni
 2. Uspořádány dvě mezinárodní akce zaměření na problematiku environmentální informatiky a hodnocení ekologických rizik
  1. EnviroInfo 2005, světový kongres, září 2005, Brno (hlavní pořadatel Centrum Biostatistiky a analýz a RECETOX, PřF MU)
  2. 1st International Summer School on Computational Biology, září 2005, Brno. Samostatná sekce věnovaná hodnocení ekologických rizik.
 3. Uspořádání dvou významných mezinárodních edukačních akcí s výstupem: Training Tutorial on Ecological and Human Risk Assessment
  1. Educational Tutorial on Ecological Risk Assessment, EnviroInfo 2005, 7.9. 2005-12-27
  2. Computational Approaches in Ecological Risk Assessment, meeting session, 1st International Summer School on Computational Biology, září 2005, Brno.
 4. Zahájení čtyř relevantních projektů, řešících problematiku hodnocení ekologických rizik na úrovni ČR
  1. Hodnocení humánních rizik na populační úrovni na příkladu epidemiologie nádorů ČR, projekt SVOD - epidemiologie nádorů a související rizika on-line
  2. Vývoj analytického informačnícho systému pro hodnocení kvality povrchových vod, projekt TRITON
  3. Vývoj matodiky pro referenční benchmarking kvality povrchových vod , projekt ARROW
  4. Projekt "NETWORK": komplexní studie provazující i ostatní úkoly ve Výzkumném záměru - na celostátní síti lokalit povrchových vod je připraveno modelové sledování biotických a biotických parametrů

Relevantní výstupy řešení v roce 2005:

 • Metodika hodnocení ekologických rizik
  • Vytvořen a publikován edukační tutoriál hodnocení ekologických rizik v rámci konference Enviroinfo 2005
  • Shrnující práce využití vícerozměrných dat v analýze společenstev - učební text prezentovaný na letní škole matematické biologie
  • Byla zahájena příprava k knižnímu vydání díla (2006)
 • Tvorba software
  • Modelové zaměření především na monitoring a biomonitoring povrchových vod (z důvodu dostupnosti celostátních relevantních dat)
   • Vytvořen software pro pravděpodobnostní fůzování databází využitelný např. pro propojení databází humánních a ekologických rizik
   • Analytické a reportovací nástroje zpracovávající biotická a biotická data monitoringu povrchových vod.
  • Vytvořena otevřená databáze ekotoxikologických testů (DATEST), využitelná pro optimalizace designu hodnocení ekologických rizik
  • U všech vyvíjených nástrojů připa¨raven přechod na on-line verzi
 • Informační zdroje a zveřejněné výstupy
  • Ochranná známka SVOD, pro Národní informační portál o epidemiologii nádorů ČR (www.cba.muni.cz/svod) - výstup s on-line dostupnými analýzami více než 1 300 000 případů onkologických onemocnění za posledních 30 let; dílo připravené pro další rozvoj s napojením na environmentální databáze
  • Centrální datový model jako komunikační rozhraní pro prezentaci environmetálních dat ČR do zahraničí

 

Plán 2006

VČP 4.1
ECORA

VČP 4.2
RISK-SOFT

VČP 4.3
HUMANRISK
Hodnocení ekologických rizik

Vývoj expertních informačních systémů

Analýza humánních rizik
2006 Dokončení knižní podoby monografického zpracování Hodnocení ekologických rizik
Práce na dvou stěžejních studiích:
 1. analýza plošných dat ČR o zátěži klíčovými kontaminanty (ve smyslu cílů VZ), zpracování plošných dat z biomonitoringu vodních a půdních ekosystémů - publikace výsledků
 2. ve spolupráci s orgány Ministerstva zdravotnictví prezentovat vzniklou metodiku hodnocení Ekologických rizik ve vztahu k zdraví obyvatel ČR
Průběžné zpracování dat VZ
Zahájení vývoje univerzálního prohlížeče environmentálních a ekotoxikologických dat využitelného i jako softwarový nástroj pro analýzu ekologických rizik

Hlavní úkoly:

 • Knižní publikace Metodiky hodnocení ekologických rizik (ve spolupráci s MŽP ČR)
 • Další vývoj SW nástrojů zaměřených na hodnocení ekologických rizik na modelu monitoringu a biomonitoringu povrchových vod
 • Příprava a publikace edukačního tutoriálu na hodnocení ekologických rizik v podobě semestrálního kurzu
 • Průběžné zpracovávání dat VZ podle potřeb ostatních týmů
 • Zapojení technologie GIS do analýz populačních humánních rizik (model epidemiologie nádorů)

 

Relevantní publikace

Časopisy, monografie a recenzovaná edukační díla a informační portály:
 • Dušek, L., Svobodová, Z., Janoušková, D., Vykusová, B., Jarkovský, J., Šmíd, R., Kukleta, P. (2005): Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (the Czech republic): multispecies monitoring study 1991 - 1996. Ecotoxicology and Environmental Safety 61(2), p.256-267.
 • Hřebíček, J. (2005): Globální informační systémy v mezinárodním měřítku. In Krammer M., Brauweiler J., Ritschelová I. a kol. Mezinárodní management životního prostředí, Svazek II. Nástroje a systémy environmentálního managementu. 1.vydání Praha: C.H.Beck 2005, p. 49-68, ISBN 80-7179-920-3.
 • Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J. (Eds). Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology, Part IV. Computational Approaches in Environmental Risk Assessment). Reviewed by W. Gander, MG Schimek, S. Morand. Masaryk Unoversity Press, Brno, January 2005.
 • Jarkovský, J., Pavliš, P., Dušek, L., Hodovský, J. (2005): Triton - a system for analysis of biomonitoring data and its robust solution for multivariate typology of river localities. In Proceedings of The Iadis International Conference Applied Computing 2005, p. 333-338, ISBN: 972-99353-6-X.
 • Dušek, L., et al.: Czech National Web Portal on Cancer Epidemiology: www.cba.muni.cz/SVOD. Reviewed by J. Petera, J. Abrahámová, J. Vorlíček. June 2005.
 • Čupr, P., Škarek, M., Bartoš, T., Cigánek, M., Holoubek, I.: Health risk assessment case study: Workplace air in cattle and pig farms in the Czech Republic. ACTA Vet. Brno 2005, 74.
Mezinárodní konference:
 • Bureš P. (2005): Dose response curves: benchmark dose approach of data processing. 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno.
 • Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptiková J., Brabec P., Žaloudík J., Vyzula R. (2005): The national web portal for cancer epidemiology in the Czech Republic. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, ISBN 80-210-3780-6.
 • Dušek L., Hřebíček J., Jarkovský J., Kohout J. (2005): Environmental Risk Assessment - ECORA Approach. International Environmetrics Society TIES2005 Being, China (21-26 August 2005) .
 • Dušek L., Jarkovský J., Anděl P, Gelnar M., Holoubek I. (2005): Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In Proceedings of International Bioindicators 2005 (Prague, June 6-10, 2005).
 • Dušek L., Svobodová Z., Janoušková D., Vykusová B., Jarkovský J., Šmíd R., Pavliš, P. (2005): Bioaccumulation of mercury in fish tissues: age-adjusted multi-species models for fresh water ecosystems. In Proceedings of International Bioindicators 2005 (Prague, June 6-10, 2005).
 • Gelnarová E. (2005): How to model epidemiological data: Age-period-cohort models on diagnosis C50. Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno, ISBN 80-210-3907-8, s 105-113.
 • Holoubek, I.: Relationships among environmental chemistry, ecotoxicology and ecological risk assessment - conceptual approach of RECETOX scientific work. 3rd International Workshop of EU-DG Research CoE RECETOX MU Brno, CR "Integrated Sediment and Soil Assessment", Brno, CR, 05-07/02/2005 (přednáška).
 • Hřebíček J. (2005): Environmental Communication Framework in e-Government of the Czech Republic. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. první. Brno: Masarykova universita, p. 841-847, ISBN 80-210-3780-6.
 • Hřebíček J., Holoubek I., Pešl J.(2005): Environmental Modelling with Uncertainness - Case Study of Air. The International Environmetrics Society TIES2005 Being, China (21-26 August 2005) .
 • Hřebíček J., Kohout J. (2005): Epidemiology forecasting with Maple - a SARS study. In Maple Conference 2005. Waterloo, Canada: Maplesoft, 2005. ISBN 1-894511-85-9 (17-21. July 2005).
 • Hřebíček J., Kokrment L. (2005): Environmental Communication and its Standardization in the Czech Republic, in Sustainability Reporting, Bombay, India (in print) .
 • Hřebíček J., Kokrment L. (2005): Standardization of Communication in Environment - Environmental Reporting in the Czech Republic, In IADIS International Conference, Applied Computing 2005, Algarve, Portugal, ISBN 972-99353-6-X, s. 607-614 (22-25 February 2005).
 • Hřebíček J., Kokrment L., Ráček J.(2005): Workflow support of corporate environmental communication and reporting. In Sh@ring. Geneva: Universite de Geneve, 194-207. ISBN 28 29 30 275-3.
 • Hřebíček J., Pešl J. (2005): Dealing with estimated parameters in the environmental models. In ITEE 2005 Second International ICSC Symposium on Information Technologies in Environment Engineering. Magdeburg : Otto von Guericke University, 2005. s. 655-664. ISBN 3-8322-4362-3 .
 • Hřebíček J., Pitner T., Ráček J. (2005): Analysis of Environmental Information Management in Czech Republic. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). Sesimbra, Portugal : International Federation for Information Processing, 2005, p. 26. (May 24 - 27, 2005), ISBN 3-901882-21-9.
 • Hřebíček J., Pitner T., Ráček J. (2005): Development of National Environmental Reporting System. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 718-723, ISBN 80-210-3780-6.
 • Hřebíček J., Pitner T., Ráček J.(2004): Environmental Information Management in the Czech Republic with respect to Reporting Obligation. In Sh@ring. Geneva : Universite de Geneve, 447-457, ISBN 282930275-3.
 • Jarkovský J., Dušek L., Pavliš P., Kubošová K., Hodovský J., Hřebíček J. (2005): Classification of biological communities in biomonitoring programs - suggestion of robust solution. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, p. 73-79, ISBN 80-210-3780-6.
 • Jarkovský J., Dušek L., Pavliš P., Šmíd R., Hodovský J. (2005): Information Systems in Biomonitoring: Challenge for Biology, Data Analysis and Informatics, Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno, ISBN 80-210-3907-8, s. 117-123.
 • Jarkovský J., Gelnar M., Dušek L. (2005): Parasite communities of leuciscus cephalus under different environmental conditions. In Proceedings of ECOTOX 2005 (Brno, September 5-7, 2005), ISBN 80-210-3799-7.
 • Kubásek M., Mužík J., Dušek L., Kostíková J., Brabec P., Žaloudík J., Vyzula R. (2005): Technological Background of Web Portal SVOD as National Information Platform for Cancer Epidemiology in the Czech Republic, Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno, ISBN 80-210-3907-8, s. 156-161.
 • Mužík J. (2005): SVOD - expert system for analysis and presentation of epidemiological data in oncology. In Proceedings of the the 1st International Summer School on Computational Biology, September 4-5, 2005, Brno, Czech Republic.
 • Mužík J., Dušek L., Koptíková J., Pavliš P., Kubásek M., Žaloudík J., Vyzula R. (2005): SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology, Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno, ISBN 80-210-3907-8, s. 150-155.
 • Mužík J., Dušek L., Pavliš P., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R.(2005): Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, ISBN 80-210-3780-6.
 • Némethová D. (2005): Multivariate Statistical Analysis in Community Ecology: Possibilities and Limitations, Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, 4.-5.září 2005, Brno, ISBN 80-210-3907-8, s. 124-139.
 • Némethová D., Maršálek B., Jarkovský J. (2005): Biodiversity and community structure of phytoplankton communities under influence of cyanobacterial water blooms. In Proceedings of ECOTOX 2005 (Brno, September 5-7, 2005), ISBN 80-210-3799-7.
 • Némethová D., Maršálek B., Jarkovský J. (2005): Cyanobacterial Water Blooms Seriously Change the Structure and Biodiversity of Phytoplankton Assemblages. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, p. 669-672, ISBN 80-210-3780-6.
 • Pavliš P., Jarkovský J., Dušek L., Skočovský L. (2005): TRITON - Complex System for Surface Water Quality Assesment. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, pp.63-67, ISBN 80-210-3780-6.
 • Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Hofman J., Bláha L., Čupr P., Holoubek I.. (2005): Interactive Information System for Ecotoxicological Tests - DATEST 2.0. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, pp. 441-445. ISBN 80-210-3780-6.
 • Švihálek J., Hofman J., Kubošová K. and Dušek L. (2005): Community-level physiological profiles of soil bacteria - statistical analyses. ECOTOX - Advances and Trends in Ecotoxicology, 7.-9. September 2005, Brno.
Domácí konference:
 • Dušek L., Hřebíček J. (2005): Metody hodnocení kvality environmentálních dat. Sborník 1. ročníku konference Enviro I Forum 2005, Zvolen, SR: Technická universita Zvolen, s. 12 (15.-17. června 2005).
 • Dušek L., Pavliš P., Mužík J., Koptíková J., Vyzula R., Žaloudík J. (2005): Software SVOD: prezentace verze s dostupnými daty všech diagnóz zhoubných nádorů (1977-2002). XXIX. Brněnské onkologické dny, 26.-28.5.2005, Brno, ISBN 80-86793-05-2.
 • Dušek L., Žaloudík J., Abrahámová J., Vyzula R., Mužík J., Koptíková J., Kubásek M. (2005): Webový portál SVOD epidemiologie zhoubných nádorů v České republice v on-line dostupných analýzách a zpravodajství. 9. mammologické sympozium, 25.11.2005, Praha.
 • Jarkovský J., Dušek L., Pavliš P. (2005): Návrh softwarového systému a robustní statistické metody pro hodnocení ekologického stavu v biomonitoringu povrchových vod. Sborník abstrakt, Ekotrend 2005, České Budějovice, 30.8.-1.9.2005.
 • Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková J., Pavliš P., Vyzula R., Abrahámová J., Žaloudík J. (2005): Webový portál pro analýzu a interpretaci populačních onkologických dat dostupných v ČR. XXIX. Brněnské onkologické dny, 26.-28.5.2005, Brno, ISBN 80-86793-05-2.
 • Mužík J., Dušek L., Pavliš P. (2004): Epidemiologie nádorů prsu u mužů a žen v České republice, analýza dat NOR v systému SVOD. Přednáška. 9. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. 21.-24.4. Bratislava 2004.
 • Mužík J., Dušek L., Žaloudík J., Abrahámová J., Vyzula R., Koptíková J., Kubásek M. (2005): Webový portál SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice v on-line dostupných analýzách a zpravodajství. II. Pražský melanomový den, 10.11.2005, Praha.
 • Némethová D. (2005): Mnohorozmerné štatistické metódy pre analýzu ekologických dát: možnosti a obmedzenia. p. 32 In: Kautman, J. & Stloukal, E. (eds) Kongres slovenských zoológov '05 - Zborník abstraktov, Smolenice.
Články plánované a připravované:
 • Jarkovský J., Zahrádková S., Gelnarová E., Kubošová K., Némethová D., Dušek L.: Analysis of sufficient level of taxonomical determination for routine biomonitoring.
 • Jarkovský J., Némethová D., Kubošová K., Dušek L., Hřebíček J., Hodovský J.: Assessment of ecological state of surface waters in ARROW project: robust multivariate predictive models.
 • Gelnarová E., Mužík J., Dušek L., Svobodník A.: How to model epidemiological data: Age-period-cohort models.
 • Ráček J., Jarkovský J., Brabec P., Hřebíček J., Dušek L., Hodovský J.: Environmental reporting of ecological state of surface waters in the Czech Republic and its solution.
 • Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Hofman J., Bláha L., Čupr P., Holoubek I.: Interactive Information System for Ecotoxicological Tests - DATEST 2.0.
 • Pavliš P., Jarkovský J., Dušek L., Šmíd R., Hodovský J.: Informatics solution of system for analysis and reporting of monitoring of ecological state of surface waters: experiences from TRITON and ARROW project.


To the top