Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečišťujících látek ve vodním prostředí


Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečišťujících látek ve vodním prostředí Metoda pasivního vzorkování představuje inovativní nástroj pro časově-integrované měření znečišťujících látek ve vodním prostředí. Tato metoda se ukazuje jako spolehlivý, robustní a finančně efektivní nástroj, který může být v budoucnu použit v monitorovacích programech po celé Evropě (http://water.europa.eu/ ). Pasivní vzorkovače umožňují sledování celé řady znečišťujících látek, jako jsou např. průmyslové kontaminanty, pesticidy, farmaka a jejich metabolity nebo chemikálie, které jsou součástí prostředků pro osobní hygienu.

Pasivní vzorkování je založeno na využití jednoduchých nemechanických zařízení, která jsou schopna akumulovat rozpuštěné znečišťující látky z vodního prostředí. Akumulace látek probíhá difuzí do vrstvy sorbentu, typicky během období několika dnů až týdnů. Znečišťující látky nahromaděné v exponovaných vzorkovačích jsou následně v laboratoři zanalyzovány.

Kalibrované vzorkovače je možné využít k měření representativní koncentrace kontaminantů ve vodě. Tyto vzorkovače mohou být použity za různých podmínek v povrchových, podzemních i odpadních vodách a zařízeních na úpravu vody, což je ideální pro sledování celého koloběhu vody, dokonce i ve vzdálených oblastech s minimální infrastrukturou.

V roce 2011 zorganizovala asociace referenčních laboratoří, výzkumných středisek a souvisejících organizací pro sledování nových znečišťujících látek v životním prostředí NORMAN (www.norman-network.net ) ve spolupráci s Evropskou komisí mezilaboratorní studii zaměřenou na praktické ověření metody pasivního vzorkování. Tato studie se zabývala sledováním několika skupin znečišťujících látek, včetně farmaceutik, polárních pesticidů, steroidních hormonů, fluorovaných povrchově aktivních látek a bromovaných zpomalovačů hoření ve vyčištěné odpadní vodě. Provedená studie má demonstrovat spolehlivost metody pasivního vzorkování ve srovnání s tradičním způsobem odběru vzorků vody. Cílem je usnadnit budoucí přijetí této metody k rutinnímu sledování kvality životního prostředí. Studie se zúčastnilo 29 laboratoří z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Na realizaci se významně podílelo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX Masarykovy university v Brně (www.recetox.muni.cz ).

Odkaz na video na portálu ChemPoint

24.4.2012


Zpět