Konference Ovzduší 2019

Vážení a milí kolegové, dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali k účasti na tradiční konferenci Ovzduší 2019,
která se bude konat ve dnech 16.–17. 4. 2019 v Brně v hotelu Santon.


Konference se věnuje problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům.

Tematické okruhy jednání:

  1. Aktuální problémy legislativy v oblasti ochrany ovzduší a mezinárodní úmluvy
  2. Antropogenní a přírodní zdroje znečištění atmosféry, emisní inventury
  3. Klimatické změny a trendy skleníkových plynů
  4. Stav znečištění atmosféry, jeho důsledky na prostředí a zdraví člověka a monitoring
  5. Částice v atmosféře, atmosférické aerosoly
  6. Znečištění vnitřního prostředí
  7. Metody odběrů a analýzy emisí, volného ovzduší a depozice
  8. Modelování atmosférického transportu a transportních procesů
  9. Zdravá města

Setkání je určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají zájem o problematiku ochrany ovzduší.

Více informací o konferenci naleznete na webové stránce konference.

Potěší nás, pokud přijmete naše pozvání a budeme mít možnost setkat se v dubnu v Brně osobně. Všichni jste srdečně vítáni.

23.1.2019


Zpět