Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000


Kurzy pro zahraniční účastníky
22.12.2014 | Další informace...

Naši vědci (Pavel Čupr, Katarína Bányiová) se podíleli na vyhodnocení zdravotních a ekosystémových rizik v případě potenciálních úniků zbytkového odpadu z hydrolytické likvidace yperitu v Libyii. V rámci projektu přednášeli v západních Čechách pro studenty medicíny a analytické chemiky z Libye (CW/HAZMAT Accident Response Training Program for Libya) o přestupu chemických látek přes kůži a vzorkování pro účely monitoringu životního prostředí.

Koncentrace POPs v regionu střední a východní Evropy
11.12.2014 | Další informace...

Regionální centrum Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech se sídlem v RECETOX podporuje činnost Regionální organizační skupiny pro monitoring (ROG) v regionu střední a východní Evropy při přípravě druhé monitorovací zprávy podle implementačního plánu Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP). Regionální centrum pomáhá při sběru, analýze a zajištění prezentačních podkladů o hladinách POPs ve vzduchu a ve vodě získaných z monitorovací sítě MONET. RECETOX rovněž hostil i jednání členů regionální organizační skupiny, které se uskutečnilo 8.–9. října 2014 v Brně. Cílem jednání bylo dokončit první verzi monitorovací zprávy před jejím rozesláním zemím regionu. Zpráva pokrývá 23 zemí střední a východní Evropy a středního Kavkazu.

Analytické kurzy pro akademiky z Balkánu
10.12.2014 | Další informace...

Tříletý projekt NETREL (2012–2015) podpořený z EU programu TEMPUS ustavil vzdělávací a školicí síť laboratorních expertů (NETREL – Network for Education and Training for Public Environmental Laboratories). Cílem projektu je vyškolení vědců a odborníků v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Tito odborníci pak budou sami dále předávat moderní metody vzorkování a analýzy životního prostředí. V roce 2014 centrum RECETOX zajistilo další řadu teoretických a praktických kurzů pro vysokoškolské pracovníky ze čtyř univerzit v Srbsku a v Bosně a Hercegovině. Jejich obsahem jsou moderní metody sledování prioritních látek a dalších kontaminantů povodí podle Rámcové směrnice EU o vodách 2000/60/ES.

Studentka RECETOX získala cenu na EMEC15
10.12.2014 | Další informace...

Patnáctý ročník Evropské konference o environmentální chemii (EMEC 15) se uskutečnil na brněnském výstavišti (BVV) ve dnech 3.-6.12. 2014. Tuto mezinárodní konferenci pořádal Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně jménem Evropské společnosti pro chemii a životní prostředí "ACE - Association Chemistry and the Environment".

Nejlepší spolupráce s průmyslem – cena pro RECETOX
30.11.2014 | Další informace...

Ve čtvrtém ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku, kterou pořádají Americká obchodní komora v ČR a Sdružení pro zahraniční investice ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, se o cenu nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou ucházelo 22 projektů ze 7 vysokých škol, 8 výzkumných ústavů a 28 soukromých firem.

Nové soutěže a internetové stránky
10.11.2014 | Další informace...

Národní centrum pro toxické látky Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Odborem environmentálních rizik a ekologických škod a Odborem mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyhlásily národní soutěž Synergie 2014 pro všechny v České republice, kterým je 14–25 let. Cílem soutěže je zmapování stravovacích zvyklosti mladé populace v České republice a zvýšit informovanost o nástrojích, které chrání lidské zdraví a životní prostředí před chemickými látkami.

Nové odborné články
7.11.2014 | Další informace...

Množství odborných článků o výsledcích výzkumu centra RECETOX v prestižních recenzovaných mezinárodních časopisech v letošním roce roste v porovnání s rokem 2013 dvojnásobně.

Školíme středoškolské učitele
5.11.2014 | Další informace...

Čtvrtý projekt „Otevřená věda“ přinesl pedagogům přírodovědných oborů prakticky zaměřené vzdělávací kurzy. Odborní garanti z vysokých škol (učitelé, didaktici a vědečtí pracovníci) jim připravili kompletní výukové sady do laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky, které učitelé na podzim 2014 sami testovali v laboratořích vědeckých pracovišť.

Jednání projektu DENAMIC
1.11.2014 | Další informace...

Ve dnech 22.–23. října 2014 se v centru RECETOX se uskutečnila dvoudenní konference členů konsorcia projektu DENAMIC (Developmental Neurotoxicity Assessment of Mixtures in Children) 7. rámcového programu EU (FP7).

Spolupráce s Gymnáziem v Břeclavi
30.10.2014 | Další informace...

Centrum RECETOX společně s Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Břeclavi sledovalo v roce 2014 výskyt a rozdělování chemických látek mezi organickou fázi sedimentu a vodu odebranou z pěti vytipovaných lokalit na řece Dyji

Informace o soutěži SYNERGIE 2014
30.10.2014 | Další informace...

Národní centrum pro toxické látky Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s odborem environmentálních rizik a ekologických škod a odborem mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyhlašují národní soutěž pro všechny v České republice, kterým je 14-25 let. Cílem soutěže je zmapovat stravovací zvyklosti mladé populace v České republice a zvýšit informovanost o nástrojích, které chrání lidské zdraví a životní prostředí před chemickými látkami.

RECETOX v síti hodnocení rizik plynoucích z chemických látek (CRAN)
25.10.2014 | Další informace...

Světová zdravotnická organizace ustavila v roce 2013 mezinárodní Síť pro hodnocení chemických rizik (Chemical Risk Assessment Network, CRAN) složenou z institucí, které se zasazují o zlepšování nakládání s chemickými látkami v globálním měřítku.

Eurocities v RECETOX a RECETOX pro Eurocities
15.10.2014 | Další informace...

Čtyřicet zástupců evropských měst ze sítě EUROCITIES (města nad 250 tis. obyvatel), kteří se zúčastnili výročního zasedání Fóra hospodářského rozvoje v Brně, 23. září 2014 navštívilo laboratoře a prostory centra RECETOX. Cílem bylo přesvědčit se o rozvoji vědecko-výzkumných kapacit Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Noc vědců 2014 v Brně s Masarykovou univerzitou a Hvězdárnou a planetáriem Brno
10.10.2014 | Další informace...

I letos se RECETOX zapojil do akce Noc vědců, která byla spolupořádána Masarykovou univerzitou a Hvězdárnou a planetáriem v Brně.

Noc vědců a RECETOX
23.9.2014 | Další informace...

Nemáte program na pátek 26.9.2014? Srdečně vás zveme podvečer a večer (18–24h) na Kotlářskou do přízemí budovy Matematiky (budova č.8), kde můžete zažít Noc vědců a setkání s našimi kolegyněmi a kolegy, popularizátory vědy.

Seminář k endokrinním disruptorům pořádaný WHO
16.9.2014 | Další informace...

Světová zdravotnická organizace (WHO) uspořádala 8.–9. července 2014 expertní jednání v Bonnu, v sídle Evropského centra pro životní prostředí a zdraví (WHO ECEH, European Centre for Environment and Health), kterého se zúčastnilo téměř 40 zvaných specialistů z celého světa.

Kurzy pro pedagogy chemie v rámci projektu Otevřená věda proběhnou v centru RECETOX

Čtvrté pokračování projektu Otevřená věda připravilo pro pedagogy přírodovědných oborů vítanou změnu. Tentokrát budou vzdělávací kurzy zaměřeny ryze prakticky, probíhat budou v laboratořích vědeckých pracovišť.

10.mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie
14.8.2014 | Další informace...

Národní a Regionální Centrum Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech uspořádalo 10.ročník mezinárodní letní školy Environmentální chemie a ekotoxikologie ve dnech 23-28.června 2014. Na letošním ročníku spolupracovali Sekretariát Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs), Ministerstvo životního prostředí České republiky, partneři projektu 7.rámce EU (CSI Environment) a řada vědců Centra RECETOX včetně výzkumné infrastruktury – Laboratoří stopové analýzy.

Projekt NeedleNET
31.7.2014 | Další informace...

RECETOX získal v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika (2014) nový jednoroční projekt NeedleNET.

Vliv monzunu na koloběh perzistentních organických polutantů
21.7.2014 | Další informace...

V rámci mezinárodní spolupráce německého Chemického institutu Maxe Plancka, Mainz (Max Planck Institute for Chemistry, MPIC), Indického technologického ústavu v Chennai (Indian Institute of Technology, IIT) a Centra RECETOX probíhá výzkum aerosolů a výskytu stopových organických látek a obsoletních organických polutantů (zejména chlorovaných pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a polybromovaných bifenylů) v čistém ovzduší jižní Asie a Indického oceánu.

Nový projekt podporující implementaci Stockholmské úmluvy
15.7.2014 | Další informace...

Regionální centrum Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech Centra RECETOX oznamuje, že získalo nový šestiměsíční projekt z položky malé grantové projekty (Small Grant Projects) v rámci výzvy vyhlášené sekretariátem úmluvy v roce 2014.

Cena Rudolfa Lukeše
10.7.2014 | Další informace...

Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci se společností Lach-Ner uděluje od roku 2012 Cenu Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Laureátem třetího ročníku se na základě rozhodnutí mezinárodní výběrové komise stal prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., vědoucí vědeckého programu Organická fotochemie a supramolekulární chemie centra RECETOX.

CYANOCOST – Managing Risks of Cyanobacteria in European Water Bodies

Sinicový květ způsobený živinami pocházejícími z lidské činnosti představuje jeden z hlavních problémů znečištění evropských vod. Výsledkem je zhoršení stability nádrží a narušení ekosystémových služeb jako výroba pitné vody, vodohospodářství a prostoru pro rekreaci. EU spolupráce CYANOCOST - EU COST ES1105 s názvem "Květy sinic a toxiny ve vodních zdrojích: Výskyt, dopady a management" - se zaměřuje na koordinaci a vytváření sítí sdružujících současné aktivity a kapacity v celé Evropě pro řízení rizik sinic a cyanotoxinů ve vodách. Cílem je nastavení úzké spolupráce mezi akademickou obcí, úřady/státní správou, průmyslem a veřejností.

Jednání projektu CSI:Environment
30.6.2014 | Další informace...

V prostorách Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se 27.–28.června 2014 uskutečnilo předposlední jednání partnerů evropské sítě CSI:Environment. Cílem jednání bylo zmapovat postup výzkumu a kariérního rozvoje šestnácti mladých vědců, kteří v rámci sítě získali stipendium a pracují na svém doktorském studiu v chemii, mikrobiologii, biochemii, ekotoxikologii či modelování na jedné z partnerských institucí sítě.

RECETOX v časopise SciAm
12.6.2014 | Další informace...

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity vydala u příležitosti 95. výročí univerzity obsáhlou prezentaci všech svých třinácti ústavů včetně našeho Centra.

Přednášky o domově
10.6.2014 | Další informace...

Zahraniční pracovníci Centra RECETOX zahájili v květnu 2014 cyklus krátkých neformálních přednášek o městě nebo zemi, z níž pocházejí.

Konference SONDAR ELSA – Chráníme půdu

Ve dnech 14.-16.května 2014 Centrum RECETOX ve spolupráci s Evropskou společností pro ochranu půdy a krajiny ELSA (European Land and Soil Aliance) uspořádali v Multifunkčním centru zámku Lednice třídenní mezinárodní konferenci SONDAR-ELSA pro 100 účastníků – odborníků, úředníků a studentů zaměřených na ochranu půdy - z České republiky, Rakouska, Německa, Velké Británie a Evropské komise.

Cena v soutěži Sigma Aldrich
28.5.2014 | Další informace...

Firma Sigma-Aldrich s.r.o. ve spolupráci se Slovenskou chemickou společností, Českou společností chemickou a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii každoročně vyhlašuje cenu pro mladé vědecké pracovníky (studenti a mladí vědci do 35 let).

Projekt uspěl ve výzvě, ale zaplatí ho univerzita
28.5.2014 | Další informace...

Počátkem roku 2014 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí připravilo mezinárodní projekt do výzvy z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do výzvy se mohly hlásit jen projekty, které do České republiky přivádějí významné vědce ze zahraničí a zahajují novou oblast výzkumu.

Tým prof. Damborského získal cenu J. G. Mendela
18.5.2014 | Další informace...

Během oslav Dies Academicus dne 6.května 2014 v kině Scala v Brně, rektor univerzity Mikuláš Bek ocenil významné absolventy a předal také ocenění vědeckým kapacitám a nejlepším doktorským a magisterským studentům Masarykovy univerzity.

Nové číslo RECETOX Newsletter
15.5.2014

Na stránce Informační materiály / RECETOX Newsletter naleznete nové číslo zpravodaje, které shrnuje aktuální dění od začátku roku 2014.

N-trophy počtvrté

Šest našich mladých vědců biologů a chemiků se již počtvrté ve svém volném čase zapojilo jako lektoři a organizátoři do mezioborového korespondenčního kurzu N-trophy (biologie, chemie, fyzika a logika) pro talentované středoškoláky.

Dva roky v Turecku

Profesor Ivan Holoubek z našeho Centra nyní tráví dva intenzivní roky v Ankaře i jinde po Turecku. Je na hlavním expertem projektu “Technical assistance for implementation of the Persistent Organic Pollutants Regulation” (TR2010/0327.03-01/001), který v Turecku od června 2013 realizuje mezinárodní konsorcium NIRAS IC.

RECETOX NETWORKING – nová expertiza a podpora mezinárodní spolupráce
20.4.2014 | Další informace...

Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OPVK Evropských strukturálních fondů nyní probíhá v Centru RECETOX projekt "RECETOX-NETWORKING" s podporou 26 milionů korun (CZ.1.07/2.3.00/20.0053). Během tří let realizace projekt přivedl do Brna více než 25 špičkových expertů z Evropy i celého světa k přednáškám (např. prof. J. Giesy, prof. A. Hontela a dr. T. Harner z Kanady; dr. M. Scheringer, dr. M. Suter, dr. F. Pomati ze Švýcarska a řadu dalších). V letech 2011-2013 podpořil 10 zvaných zahraničních lektorů pro každý ze tří ročníků mezinárodní letní školy.

Úspěšná akreditace laboratoří RECETOX
15.4.2014 | Další informace...

S radostí oznamujeme, že 2. dubna 2014 naše Laboratoře stopové analýzy zahájily další etapu.

95 let Masarykovy Univerzity – seminář Mladý vědec

Masarykova univerzita slaví v roce 2014 své 95. výročí a při té příležitosti pořádá cyklus propagačních akcí a seminářů z různých disciplin.

Výroční zpráva za rok 2013 a RECETOX Newsletter
31.3.2014 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí vydalo 24. března 2014 výroční zprávu za rok 2013, která podrobně popisuje stav a plnění vědeckých, výukových, projektových i finančních indikátorů Centra.

Brno – město vědy, výzkumu a inovací
30.3.2014 | Další informace...

Ve výstavních prostorách Urban Centra na Staré radnici v Brně se ve dnech 18.února-11. dubna 2014 konala výstava vědeckovýzkumných center a projektů základního a aplikovaného výzkumu v Jihomoravském kraji.

10. letní škola proběhne na konci června
7.3.2014

Ve dnech 23.-28. června 2014 se bude konat již desátý ročník tradiční letní školy zaměřené na toxické látky v prostředí. Další informace naleznete v sekci odborné akce.

RECETOX školí v Bosně-Hercegovně a Srbsku
26.2.2014 | Další informace...

Tříletý projekt NETREL (Network for education and training for public environmental laboratories, konec roku 2012 – konec 2015) podpořený z programu EU TEMPUS přispívá k vytvoření školicích a expertních kapacit ve vzorkovacích a analytických technikách pro vodní prostředí v Bosně-Hercegovině a v Srbsku prostřednictvím tréninkové sítě expertů.

RECETOX znovu školil v Brazílii
11.2.2014 | Další informace...

Ve dnech 20.ledna do 7. února 2014 se v Sao Paulo v sídle brazilského Centra pro životní prostředí státu Sao Paulo (CETESB) uskutečnil další třítýdenní cyklus školení pro experty z Jižní Ameriky – Mezinárodní program školení nakládání s chemickými látkami a odpady, zejména perzistentní organické polutanty a rtuť (International Training Programme on Environmental Sound Management on Chemicals and Wastes, especially on POPs and Hg).

RECETOX pomáhá při zavádění evropské legislativy v Turecku

Profesor Ivan Holoubek z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí je na dva roky hlavním expertem mezinárodního konsorcia, které má v Turecku zajistit vybudování institucionální kapacity pro plnění evropského nařízení k perzistentním organickým polutantům POPs – č. 850/2004 platném znění.

Databáze RECETOX propojena do GEOSS
22.1.2014 | Další informace...

Mezinárodní kongresové centrum ve švýcarské Ženevě hostilo ve dnech 15.–17. ledna 2014 desáté plenární zasedání Skupiny pro sledování Země (GEO-X, Group on Earth Observation) a Ministerský summit pro zástupce 90 členských vlád, Evropskou komisi a 77 spolupracujících organizací a průmyslu.

Od enzymů k aplikacím

Univerzitní noviny publikovaly nový článek o výzkumu v programu proteinového inženýrství. Článek reaguje na ocenění výzkumu Veroniky Štěpánkové, která se věnuje výzkumu enzymů a jejich aplikačnímu potenciálu při odstraňování znečištění v přírodě způsobeným člověkem vyrobenými perzistentními halogenovanými látkami.

Vzorkujeme Gangu

V dubnu a květnu jsme vzorkovali vodu a vzduch v povodí řeky Ganga v rámci mezinárodního projektu INDOPOP, na němž spolupracují RECETOX, NIVA (Norský institut výzkumu vody) a TERI (The Energy and Resources Institute, Nové Dillí, Indie).


Zpět