Studium a vzdělání Matematická biologie a biomedicína

Matematická biologie a biomedicína

Cíle studia

Matematická biologie se zaměřuje na aplikaci matematických a analytických přístupů v biologickém, biomedicínském a medicínském výzkumu. Studium matematické biologie je příležitostí pro všechny zájemce o biologii, matematiku a informační technologie.

Zaměření studia

Oblast zájmu matematických biologů lze považovat za velice širokou a sahající na jedné straně od molekulární biologie až po společenstva organismů a ekosystémy, a na druhé straně od čisté abstraktní matematiky až po aplikované programování. Z tohoto důvodu má termín matematická biologie zejména zastřešující význam a pro praktické účely a lepší orientaci studentů se obor rozpadá na tři směry:

  • Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;
  • Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Uplatnění

S ohledem na dynamický rozvoj oboru a jeho rostoucí důležitost je uplatnění matematických biologů velmi široké. Absolventi bakalářského oboru mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře, nebo zamířit do oblasti zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), privátní sféry (farmaceutické firmy, firmy vedoucí a hodnotící klinické studie, společnosti pro marketingové průzkumy) či dalších oborů (zdravotní pojišťovny, státní správa), kde se mohou zabývat např. analýzou epidemiologických dat, hodnocením humánních rizik vyplývajících ze závažných onemocnění, hodnocením genomických dat, klinických studií či ekologických rizik, modelováním v ekologii nebo vývojem softwaru a informačních systémů pro biologii a medicínu.

Více informací o studijním oboru naleznete na webu http://www.matematickabiologie.cz.

Přihláška ke studiu

Informace o přihláškách do studijních programů v bakalářském a magisterském stupni studia naleznete jsou k dispozici na tomto odkazu.

Přihlášky pro studium do oboru Matematická biologie pro akademický rok 2018/2019 lze podávat na webu Masarykovy university.