Studium a vzdělání Přijímací řízení

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.

Termín pro TSP: 27. a 28. dubna 2019 (sobota a neděle) TSP se budou v roce 2019 kromě Brna konat také ve více městech v Česku a na Slovensku. Uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit od 1. 11. 2018 ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Více o TSP – https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky

Prominutí přijímacích zkoušek

O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 27. 3. 2019. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.

Podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia programu Životní prostředí a zdraví jsou prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit. O prominutí může požádat uchazeč, který dosáhl celkového průměrného prospěchu ze čtyř profilových předmětů nejvýše do 1,50. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a anglický jazyk. Ve čtveřici profilových předmětů musí být pro program Životní prostředí a zdraví povinně zastoupeny předměty biologie a chemie.

Více informací o prominutí naleznete zde.

Magisterské studium

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Přijímací zkouška na programy Přírodovědecké fakulty je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru. Pro uchazeče, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních oborech s přímou návazností, nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2018/2019.

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, resp. jejich oborů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Bodová hranice pro úspěšné složení přijímací zkoušky není totožná s bodovou hranicí pro úspěšné složení státní bakalářské zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta pouze uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2018/2019 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní obor s přímou návazností, (viz v tabulce níže)
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 15. 4. 2019 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného oboru ve stanoveném limitu do 2,00
  • státní závěrečnou zkoušku, resp. její poslední část, vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2018/2019.

Do průměru se započítávají známky včetně uznaných, u kterých je stanovena číselná váha známky. Započítávají se známky ze všech pokusů.

Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou do 20. 5. 2019. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.

Další informace: