Studium a vzdělání Přijímací řízení

Přijímací řízení

Všechny informace jsou k dispozici na stránkách PřF (Bc, Mgr) a v brožuře.

Bakalářské studium

Přihlášky k bakalářskému studiu je nutno podat do 28.2.2019 přes online systém. Podmínkou přijetí je řádné ukončení středoškolského studia zakončené maturitou. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi studijního programu. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky.

Písemná přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP):

Termín TSP: 27. a 28. dubna 2019 (sobota a neděle) v Brně a dalších městech v Česku a na Slovensku. Uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit od 1. 11. 2018 ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Prominutí přijímacích zkoušek

O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 27. 3. 2019. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 28. 2. 2019 (den odeslání) a do stejného data vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.
Podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia programu Životní prostředí a zdraví jsou prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit. Detailní popis těchto podmínek naleznete zde.


Magisterské studium

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu je nutno podat do 30.4.2019 přes online systém. Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalářského studia do 30. 6. 2019. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi studijního programu. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Bodová hranice pro úspěšné složení přijímací zkoušky není totožná s bodovou hranicí pro úspěšné složení státní bakalářské zkoušky.

Písemná přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Životní prostředí a zdraví. Obecné informace k přijímací zkoušce najdete zde. Požadavky k přijímací zkoušce pro navazující magisterský studijní program Životní prostředí a zdraví platné pro rok 2019 najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

Pro uchazeče, kteří studují v akademickém roce 2018/2019 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity bakalářský studijní program Životní prostředí a zdraví nebo obor Chemie nebo směr Ekotoxikologie oboru Speciální biologie, nahrazuje přijímací zkoušku písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2018/2019.

Přijímací zkouška může být prominuta pouze uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2018/2019 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní obor s přímou návazností (obor Chemie nebo směr Ekotoxikologie oboru Speciální biologie),
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 15. 4. 2019 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného oboru ve stanoveném limitu do 2,00
  • státní závěrečnou zkoušku, resp. její poslední část, vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2018/2019.

Do průměru se započítávají známky včetně uznaných, u kterých je stanovena číselná váha známky. Započítávají se známky ze všech pokusů.

Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou do 20. 5. 2019. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.