Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Inventury a databáze

Národní inventura POPs

Česká republika se přistoupením ke Stockholmské úmluvě zavázala chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů. Svoje závazky zabezpečuje plněním Národního implementačního plánu pro perzistentní organickými polutanty. V letech 2000–2003 byly shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné informace o výrobě, použití, skladových zásobách, dovozu a vývozu 12 chemických látek zařazených ve Stockholmské úmluvě. Zároveň byla zmapována technická infrastruktura pro hodnocení POPs, jejich měření a výzkum, včetně programů monitoringu úniků těchto látek do prostředí, jejich dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Úvodní Národní inventura POPs v České republice byla provedena v roce 2003, aktualizována byla v letech 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Rozšíření úmluvy o další látky v letech 2009–2015 má dopady na inventuru, která musí být pravidelně rozšiřována. Ovšem o některých látkách neexistují dostatečné informace pro provedení celkové inventury.

Po roce 2012 jsou výsledky inventury dostupné v systému GENASIS.

Repozitáře dat

Vzhledem k potřebě systematické a dlouhodobé práce s různými typy environmentálních dat v České republice, jak je uvedeno v implementačním plánu Stockholmské úmluvy, Národní centrum pro toxické látky vyvíjí a provozuje elektronický Globální informační systém hodnocení životního prostředí (GENASIS, Global Environmental Assessment and Information System). Je to systém provázaný s informačními systémy o životním prostředí (JISŽP) jako přidružený informační systém. Ve svém vývoji GENASIS zohledňuje i principy Aarhuské úmluvy k „zajištění svobodného přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí“, a proto je GENASIS veřejně dostupný na portálu www.genasis.cz.

Cílem vývoje je mít systémový nástroj pro on-line interpretaci dat při současném zajištění bezpečného ukládání dat, expertní analýzy, simultánní vizualizace a nakládání s různými typy environmentálních dat a dat z jiných zdrojů. Vizualizační a analytické nástroje umožňují práci s daty – analýza časové řady, prostorové hodnocení trendu, export popisné statistiky, zdroje dat, dostupnost vzorků a další funkce

Výstupem je interaktivní komplexní hodnocení antropogenních vlivů na životní prostředí a s nimi souvisejících ekologických a zdravotních rizik, které umožňuje lepší využití existujících i nově získávaných dat o životním prostředí a on-line propojení s dalšími datovými zdroji.

Zkušenosti z vývoje národního systému byly využity i při přípravě a provozování unikátního globálního portálu www.pops-gmp.org, který slouží všem smluvním stranám, zejména při vyhodnocování účinnosti úmluvy (článek 16), obsahuje globální data k POPs dle Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy od prvního období sběru dat o výskytu POPs v životním prostředí (nyní popisuje situaci do roku 2014 včetně) a umožňuje tak práci s daty o POPs na jednom místě.