Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Monitoring POPs

Monitorování POPs je vyžadováno články 15 a 16 Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs). Podklady pro monitoring POPs obsahuje Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy a odpovídající pokyny v platném znění.

V návaznosti na článek 7 Stockholmské úmluvy byl v ČR připraven Národní implementační plán (r. 2005). V něm je definován akční plán č. 3.11., který obsahuje požadavek na ucelenou koncepci monitoringu POPs v ČR, která by využila zkušeností získaných na národní úrovni z existujících mezinárodních monitorovacích programů (např. Úmluva o dálkovém přenosu znečištění ovzduší překračujícím hranice států – CLRTAP a monitorovací programy EMEP a AMAP) a případně existující nástroje doplní novými.

Monitoring některých POPs a polyaromatických uhlovodíků probíhá v ČR od roku 1998 ve spolupráci RECETOX a ČHMÚ prostřednictvím aktivního vzorkování na observatoři v Košeticích a Národní centrum od roku 2003 provozuje monitorovací síť MONET-CZ (pasivní vzorkování ovzduší). Podrobnosti k rozvoji monitorování POPs a vzorkovací síti MONET s ohledem na počet vzorkovacích míst a sledované látky i k monitorování v Košeticích jsou přehledně uvedeny na zvláštním portálu MONET.

Koncepce monitoringu POPs byla přijata v roce 2008 a pokrývá zajištění, zpracování a využití dat o POPs v ČR. Definuje matrice a způsob sběru dat i nástroje pro využití získaných dat. Za tímto účelem byl vytvořen expertní systém GENASIS (The Global Environmental Assessment and Information System), který představuje novou generaci multidimenzionálního softwaru pro expertní analýzu, simultánní vizualizaci a nakládání s různými typy environmentálních dat a dat z jiných zdrojů.

Česká republika předává své zkušenosti s monitorováním POPs i dalším zemím. Česká síť MONET-CZ slouží jako model. Na jejím základě byly vybudovány regionální sítě MONET-Afrika a MONET-Europa.

Výstupem monitorovacích aktivit jsou ucelené zprávy (národní i mezinárodní), vybrané citace jsou uvedeny níže. Od roku 2012 jsou všechna data dostupná elektronicky na portálu GENASIS.

Související publikace: