Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Podpora výkonu státní správy

Národní centrum pomáhá koordinovat problematiku chemických látek a odpadů, připravuje dokumenty, které usnadňují vnitrostátní rozhodování a výměnu informací, poskytuje své odborníky do expertních pracovních skupin a orgánů Stockholmské úmluvy a zajišťuje tak zastoupení ČR v těchto orgánech anebo na jiných zasedáních.

Národní centrum zastupuje ČR v těchto orgánech:

  • Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů: prof. RNDr Ivan Holoubek, CSc. (2006-2010 a 2010-2014), RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (2014–2018)
  • Skupina pro vyhodnocování účinnosti úmluvy: prof. RNDr Ivan Holoubek, CSc. (2016–2017)
  • Koordinační skupina pro Globální monitorovací plán: prof. RNDr Ivan Holoubek, CSc. (2007–2015), Ing. Kateřina Šebková, Ph.D. (2015–2020)

Koncepční a strategické dokumenty připravené Národním centrem

Národní implementační plán podléhá pravidelné aktualizaci, která je vázána na zařazování látek do příloh Stockholmské úmluvy. Znění prvního Národního implementačního plánu vláda schválila usnesením č. 1572 ze dne 7. prosince 2005. Aktualizovaný Národní implementační plán se připravoval v letech 2010–2012. Vláda jej schválila usnesením vlády č. 810/2012 z 8. listopadu 2012. V letech 2016–2017 bude Národní centrum ve spolupráci s Radou NC připravovat další aktualizaci Národního implementačního plánu kvůli zařazení dalších látek do Stockholmské úmluvy (hexachlorbutadien, polychlorované naftaleny a pentachlorfenol).

První návrh Koncepce monitoringu POPs byl vytvořen v roce 2003 při Národní inventuře perzistentních organických polutantů. Po období získávání zkušeností byla koncepce přijata v květnu 2008. Poslední aktualizace byla provedena na jaře 2016.