Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Spolupráce

Spolupráce s aplikační sférou a to orgány samospráv, průmyslem a dalšími subjekty má v národním centru tradici. Jednotliví odborníci centra jsou také často zváni k řešení projektů zaměřených na identifikaci rozsahu environmentální kontaminace, konzultují praktická řešení environmentální dekontaminace a remediace a provádějí hodnocení rizik na národní i mezinárodní úrovni. Na základě spolupráce byla vytvořena partnerská síť, která obsahuje několik set kontaktů s výzkumnými organizacemi, aplikační sférou i s nevládními organizacemi.

Ze spolupráce vznikají vědecké publikace nebo technické zprávy, případně jsou předány partnerům ve formě výsledků (protokolů) laboratorních analýz. Přehled zpráv vydaných národním centrem je uveden v části Dokumenty a zprávy (do roku 2014).

Spolupráce ministerstvy, krajskými úřady a samosprávami

Na národní úrovni je tradičně nejvýznamnější spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, zejména při implementaci mezinárodních úmluv k chemickým látkám v ČR a spolupráce s Ministerstvem zemědělství na projektech vědy a výzkumu.

Spolupráce s krajskými úřady má v některých krajích téměř třicetiletou tradici, zvláště s Jihomoravským krajem a městem Brno. Spolupráce s kraji je většinou zaměřena na sledování úrovně znečištění životního prostředí (většinou ovzduší, ale i dalších matric) toxickými látkami a mapuje či sleduje zdroje tohoto znečištění prostřednictvím dat či modelů.

Centrum také může pomáhat místním či regionálním samosprávám při stanovování dopadů či návrhu opatření vedoucích ke snižování rizik např. z předchozí průmyslové či zemědělské činnosti, návrhu a provozování lokální/regionální monitorovací sítě, zpracování dostupných dat anebo při tvorbě posudků souvisejících s ochranou životního prostředí.

V letech 2007–2010 byla spolupráce s krajskými úřady celé ČR podpořena prostředky projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí.

Spolupráce s průmyslem

Dlouhodobá spolupráce rovněž existuje se společnostmi Českomoravský cement (ČMC a.s. - monitoring ovzduší a půd v okolí cementáren Mokrá a Radotín), SITA Suez - dopady spalování nebezpečných odpadů a dalšími zainteresovanými stranami. Každoročně navazujeme nové spolupráce, například při společném vývoji nových technologií či nástrojů využitelných v praktickém životě (Baghirra s.r.o – vývoj nových vzorkovacích technologií).

Spolupráce s dalšími partnery

Centrum vykonává expertní a konzultační činnost pro další partnery, která je většinou zaměřená na stanovení znečištění a navržení způsobu jeho odstranění. To může být příklad Barokního divadla v Českém Krumlově či spolupráce s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.