Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Výzkum

Výzkum Národního centra se zaměřuje na studia environmentálních a zdravotních rizik spojených s toxickými látkami. Cílem je dodávat spolehlivé informace o kontaminaci životního prostředí - v ovzduší, vodě, půdě, potravinách a lidských matricích, informovat o dopadu této kontaminace na lidské zdraví, biologickou rozmanitost a ekosystémy a hledat odpovědi na společenské potřeby definované ve strategických dokumentech na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkum probíhá prostřednictvím spolupráce s výzkumnou infrastrukturou RECETOX a projekty a aktivity se plánují v souladu s dlouhodobými strategickými cíli Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (NIP), jak je popsáno v kapitole 4 tohoto Plánu v platném znění.

Kromě toho Národní centrum každoročně podporuje výkon státní správy také vypracováním menších projektů smluvního výzkumu. Přehled projektů a jejich stručných anotací (od roku 2014 včetně) je uveden v části Projekty.

Mezi stěžejní činnost však patří projekty integrovaného monitoringu v Košeticích (od roku 1998) monitorovací sítě MONET (od roku 2003) a vývoj a provozování informačního systému GENASIS, který je schopen poskytovat informace o výskytu POPs a dalších toxických látek v řadě environmentálních i biotických matric.