Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Konference a semináře

Centrum pravidelně pořádá odborné konference a semináře. Tyto akce se od roku 2012 uskutečňují ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou RECETOX. Centrum pořádá česko-slovenskou konference Ovzduší (v lichých letech), mezinárodní letní školu (jeden týden v červnu, každoročně od roku 2005) a další akce, které souvisejí se Stockholmskou úmluvou a nakládání s chemickými látkami.

Přehled uspořádaných akcí

2015

 • Ochrana ovzduší ve státní správě. Ve dnech 10.–12. listopadu 2015 se konal v Hustopečích tradiční, již desátý ročník konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe.
  http://recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=569
 • Seminář o náhradách v toxikologickém textování. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) uspořádalo mezinárodní seminář "3R Alternatives to Toxicological and Pharmacological Testing Workshop", který se uskutečnil ve čtvrtek 24. září 2015 v sídle RECETOX (pavilon A29, Univerzitní kampus Bohunice) v Brně.
  http://recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=559
 • 11. mezinárodní letní škola. Výzkumná infrastruktura RECETOX společně s Regionálním centrem Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií pro region střední a východní Evropy uspořádala ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o POPs, Ministerstvem životního prostředí a projektem CYANOCOST již jedenáctý ročník tradiční mezinárodní Letní školy toxických látek v prostředí.
  http://recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=567
 • Konference OVZDUŠÍ 2015. Ve dnech 20.–22. dubna 2015 proběhla v Brně v hotelu Žebětínský dvůr odborná akce, konference OVZDUŠÍ 2015.
  http://recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=549

2014

Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OPVK Evropských strukturálních fondů probíhá v Centru RECETOX projekt "RECETOX-NETWORKING". Během tří let realizace projekt přivedl do Brna více než 25 špičkových expertů z Evropy i celého světa k přednáškám (např. prof. J. Giesy, prof. A. Hontela a dr. T. Harner z Kanady; dr. M. Scheringer, dr. M. Suter, dr. F. Pomati ze Švýcarska a řadu dalších). V letech 2011-2013 podpořil 10 zvaných zahraničních lektorů pro každý ze tří ročníků mezinárodní letní školy.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=450

Ve dnech 23.-28. června 2014 se konal již desátý ročník tradiční letní školy zaměřené na toxické látky v prostředí.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=odborne-akce--10th-summer-school-on-toxic-compounds-in-the-environment-2014

Ve dnech 14.-16.května 2014 Centrum RECETOX ve spolupráci s Evropskou společností pro ochranu půdy a krajiny ELSA (European Land and Soil Aliance) uspořádali v Multifunkčním centru zámku Lednice třídenní mezinárodní konferenci SONDAR-ELSA pro 100 účastníků – odborníků, úředníků a studentů zaměřených na ochranu půdy - z České republiky, Rakouska, Německa, Velké Británie a Evropské komise.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=467

Kurzy pro pedagogy chemie v rámci projektu Otevřená věda proběhnou v centru RECETOX. Čtvrté pokračování projektu Otevřená věda připravilo pro pedagogy přírodovědných oborů vítanou změnu. Tentokrát budou vzdělávací kurzy zaměřeny ryze prakticky, probíhat budou v laboratořích vědeckých pracovišť.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=481


2013

Ve dnech 15.-17.4.2013 proběhla v hotelu Santon na Brněnské přehradě česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2013, kterou pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a firmou TOCOEN, s.r.o. Oficiálními sponzory konference byly společnosti Českomoravský cement a.s. – Heidelberg Cement Group a SIAD Czech spol. s.r.o.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=330

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Ústav globální změny AVČR – projekt CzechGlobe a Český hydrometeorologický ústav společně uspořádali mezinárodní konferenci “Košetice 25 a slavnostní otevření Sdružené stanice Košetice – Křešín u Pacova“.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=358

Ve dnech 24.-29. června 2013 proběhla v sídle RECETOX již 9. mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=367

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí přivítalo 3.–4.července 2013 jednání expertů NORMAN Association o propojování standardů kvality životního prostředí s pasivním vzorkováním „Linking Environmental Quality Standards and Passive Sampling".

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=360

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz (IBA MU) ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech pořádaly ve dnech 17-20. září 2013 v hotelu Continental Brně jednání členů regionálních organizačních skupin a globální koordinační skupiny z celého světa k monitorování perzistentních organických polutantů (POPs).

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=389

Ve dnech 30.9.-4.10.2013 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX uspořádalo pětidenní schůzku partnerů evropského projektu REFORM, které se zúčastnilo 70 odborníků z 16 zemí.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=398

Společné jednání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC) a Výboru pro přezkum chemických látek (CRC) se uskutečnilo v sídle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) v Římě ve dnech 14.-18.10.2013 a 21.-24.10.2013. Jednání se účastnili 2 členové Výboru pro hodnocení POPs z České republiky – prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., pro něhož to bylo poslední jednání za posledních 10 let, a nový člen výboru za ČR RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., který bude Českou republiku ve Výboru zastupovat v letech 2014–2018.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=410

Ve dnech 27.-29. listopadu 2013 se v Ženevě konalo společné jednání center Basilejské a Stockholmské úmluvy. Zástupci 22 ze 23 regionálních center úmluv diskutovali změny na mezinárodním poli k chemickým látkám, zejména v souvislosti s podpisem Minamatské úmluvy ke rtuti, a úkolů vyplývajících z rozhodnutí konference smluvních stran, zejména ve vztahu k hodnocení center, které se pro všechna centra uskuteční v roce 2015.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=406


2012

V sídle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě se 1.–2. října 2012 uskutečnilo společné zasedání více než dvaceti regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy za účelem posílení spolupráce a koordinace. Cílem bylo také zvýšit vzájemnou informovanost o jednotlivých aktivitách, které centra pořádají, a poskytnout vodítka a předat zkušenosti těm, kteří se potýkají s problémy ať již finančního či kapacitního rázu.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=272

Ve dnech 10.-12. října 2012 se v Ženevě sešli členové Globální koordinační skupiny (GCG) a regionálních organizačních skupin (ROG) pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy (GMP), který je zaměřen na sledování perzistentních organických látek. Jednání se rovněž zúčastnili jako přizvaní experti zástupci Regionálního centra Stockhomské úmluvy pro střední a východní Evropu (součást RECETOX) a IBA MU.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=297

Ve dnech 15.-19. října 2012 se v Ženevě uskutečnilo již osmé zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC-8 Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention) v rámci Stockholmské úmluvy

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=276

V prostorách Centra pro výzkum toxických látek v prostředí ve dnech 25.-30. června 2012 úspěšně proběhl již 8. ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=264


2011

Příprava ratifikace Stockholmské úmluvy v Izraeli
9-12.1.2011 | Jeruzalém

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=103

Ve dnech 4.-6. dubna 2011 proběhl v hotelu Santon, v atraktivním prostředí brněnské přehrady, již desátý ročník tradiční česko-slovenské konference Ovzduší 2011. Konferenci, věnovanou problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům, pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Českomoravským cementem a.s. a firmou TOCOEN, s.r.o.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=141

5. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy
25-30.4.2011 | Ženeva
4th International Passive Sampling Workshop and Symposium (IPSW11)
11.5.2011 | Krakov

Spoluorganizováno se Státním zdravotním ústavem Ostrava.

"Identifying the Research Needs in the Global Assessment of POPs Ten Years After the signature of the Stockholm Convention"
22-24.5.2011 | Centrum pro výzkum toxických láteck v prostředí, Masarykova univerzita, Brno

2010

Ve dnech 12. – 14.4.2010 se v Ženevě konalo první zasedání nově ustavené Expertní skupiny zaměřené na aktualizaci Globálního monitorovacího plánu, ve kterém centrum zastupuje Jana Klánová a Ivan Holoubek. Druhé jednání této skupiny proběhlo 4. - 6. 10. 2010 a sumarizovalo potřebné úpravy metodického dokumentu k GMP s ohledem na zařazení nových látek do seznamu SÚ.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=61

Ve dnech 6.-9.10.2010 a 10.-16.10.2010 probíhala jednání Expertní skupiny pro klimatické změny a Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POP Review Committee). Za Českou republiku se tohoto expertního zasedání zúčastnil Ivan Holoubek, profesor Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Hlavními body jednání byla problematika klimatických změn a posouzení 3 skupin polutantů (hexabromcyklododekan, endosulfan, chlorované parafíny s krátkým řetězcem) z hlediska začlenění do seznamu Stockholmské úmluvy.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=odborne-akce--archiv&aid=96

Ve dnech 28.-30.6.2010 se v tureckém Istanbulu v rámci implementace rozhodnutí konference smluvních stran Stockholmské úmluvy (ve spolupráci se sekretariátem Úmluvy) konalo Regionální BAT/BEP fórum států střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Ivan Holoubek, profesor Centra pro výzkum toxických látek v prostředí zde prezentoval problematiku monitoringu dioxinových látek v CEE regionu.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=79

21.-22.10.2010 byl ve spolupráci s MŽP uspořádán Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady. Jednání probíhalo v prostorách centra v Brně.

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=88