Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Vzdělávání

Národní centrum se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity podílí na všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání (bakalářském (Bc.), magisterském (Mgr.) a doktorském (Ph.D.).

Ve spolupráci s partnery z aplikační sféry nabízí dva dlouhodobé kurzy:

1) Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I a II
(modernizace předmětu v roce 2015)

Tento dvousemestrální kurz je zaměřen na praktické technologické aspekty ochrany prostředí a pracovníci spolupracujících firem se přímo podílejí na výuce. Výuka je spojena i s exkurzemi do provozů zapojených společností. Kurz předává studentům jak právní rámec problematiky, ale také přináší příklady, jak rozumně, udržitelně a technologicky správně zajišťovat ochranu životního prostředí -  ovzduší, vody, prevenci v oblasti nakládání s odpady a sanaci kontaminovaných míst.

2) Politika ochrany životního prostředí před chemickým znečištěním
(vyučuje se od roku 2012)

Předmět během jednoho semestru seznamuje s možnostmi a nástroji environmentální politiky na národní, EU a mezinárodní úrovni v oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady a jejich využití v praxi. Cílem je osvojení české terminologie, porozumění systému nástrojů a různým úrovním regulace nakládání s chemickými látkami a odpady na národní, EU a mezinárodní úrovni a oreintace mezi hlavními hráči (UNEP, WHO, ILO, OECD, UNE ECE, Evropská komise, členské státy, vlády, průmysl, ministerstva, kontrolní orgány atd.) na poli nakládání s chemickými látkami. V neposlední řadě přinese informace o národních a mezinárodních aktivitách České republiky v této oblasti.

Na základě spolupráce s partnery připravilo Národní centrum i specializované portály a materiály, které slouží k výuce. Jsou k dispozici na stránkách www.synergie-chemie.cz.