Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Přehled české a evropské legislativy o POPs

1. Evropská legislativa o nakládání s chemickými látkami

Klíčové přístupy a postupy pro nakládání s chemickými látkami a pesticidy ve vztahu k POPs jsou klasifikace, hodnocení, balení a kontrola chemických látek a pesticidů a zvláštní oblast prevence závažných havárií. Tuto oblast řeší tři základní nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006, 1272/2008 a 850/2004. Na ně pak navazuje legislativa národní.

1.1. REACH a CLP

Nakládání s chemickými látkami komplexně řeší chemická politika EU, která rovněž přispívá k omezení pohybu a vstupů POPs do životního prostředí. Stěžejním legislativním nástrojem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (tzv. nařízení o REACH).

Druhým klíčovým předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).

1.2. Nařízení č. 850/2004 o POPs

Základním právním rámcem je na úrovni Evropské unie v členských zemích přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS. Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách se vztahuje na opatření týkající se výroby, uvádění na trh, používání POPs, jejich nezamýšlených úniků a odpadů, které tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány a je v Evropské unii právním rámcem pro plnění závazků vyplývajících ze Stockholmské úmluvy a Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Toto nařízení je rovněž hlavní legislativní oporou pro plnění Národního implementačního plánu.

V letech 2006-2010 byla přijata řada jeho změn:

 • nařízení Rady (ES) č. 1195/2006, kterým se mění příloha IV nařízení č. 850/2004
 • nařízení Rady (ES) č. 172/2007, kterým se mění příloha V nařízení č. 850/2004
 • nařízení Komise (ES) č. 323/2007, kterým se mění příloha V nařízení č. 850/2004
 • nařízení Komise (ES) č. 304/2009, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, pokud jde o zpracování odpadů obsahujících perzistentní organické znečišťující látky v procesech tepelné a metalurgické produkce
 • nařízení Komise (EU) č. 756/2010, kterým se mění přílohy IV a V nařízení č. 850/2004
 • nařízení Komise (EU) č. 757/2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení č. 850/2004
 • nařízení Komise (EU) č. 519/2012, kterým se mění příloha I nařízení č. 850/2004

2. Národní legislativa o POPs

Základní rámec české legislativy o chemických látkách je dán legislativou evropskou. Vedle legislativy zabývající se chemickými látkami jako takovými existuje řada předpisů pro různé složky životního prostředí (ovzduší, půda, voda), pro nakládání s odpady a pro potraviny.

2.1. Legislativa o chemických látkách

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů ("chemický zákon")
 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
 • Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

2.2. Legislativa zaměřená na pesticidy

 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona 249/2008 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona 245/2011 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. května 2004.

K zákonu byly vydány prováděcí předpisy, týkající se přípravků na ochranu rostlin:

 • Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
 • Vyhláška č. 33/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
 • Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
 • Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
 • Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

2.3. Legislativa o prevenci závažných havárií

 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažné havárie
 • Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.
 • Přímou vazbu k zákonu má rovněž:
 • Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek
 • Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

2.4. Legislativa zaměřená na ovzduší

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Zákon č. 73/2012 Sb., je odloučen od zákona o ochraně ovzduší.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce.

Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší a vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Zákon č. 73/2012 Sb., upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. je vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

2.5. Legislativa zaměřená na půdu

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
 • Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • Přímou vazbu má rovněž zákon o hnojivech uvedený v části legislativa zaměřená na pesticidy (viz výše).

2.6. Legislativa zaměřená na vody

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy (vodní zákon)
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
 • Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

2.7. Legislativa odpadového hospodářství

 • Nakládání s odpady obsahujícími POPs upravuje zákon č. 34/2008 Sb. ze dne 16.1. 2008, kterým se novelizoval zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. Do novely zákona o odpadech č. 34/2008 Sb. byly transponovány evropské předpisy Nařízení Rady (ES) č. 1195/2006, Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 323/2007. Tato novela mimo jiné ukládá kompetence ČIŽP ve vztahu ke kontrole nakládání s odpady POPs.
 • Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 • Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky 504/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., a pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlor-difenylmethanem, monomethyldibromdifenylmethanem a veškerými směsmi, obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci vyšší než 50 mg.kg-1 (o nakládání s PCB)
 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
 • Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • Vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
 • Vyhláška č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.

2.8. Legislativa zaměřená na potraviny

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících látek a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách
 • Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
 • Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
 • Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
 • Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
 • Vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
 • Vyhláška č. 277/2010 Sb., kterou se zrušuje vyhláška MZ č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů

2.9. Průřezová legislativa

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 25/2008 Sb., v úplném znění, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů
 • Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

3. Mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany životního prostředí

Česká republika přistoupila k řadě mezinárodních smluv v oblasti ochrany životního prostředí. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří:

3.1. Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POPs)

Cílem Úmluvy je ochrana životního prostředí a zdraví lidí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů. Text Úmluvy upravuje oblast výroby, použití, vývozu a dovozu dvanácti perzistentních organických polutantů. Jedná se o následující látky: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, heptachlor, chlordan, mirex, toxafen, hexachlorbenzen (HCB), BCBs, PCDDs/Ps + lindan a další HCHs, polycyklické aromatické uhlovodíky. Regionální POPs Centrum pro Střední a Východní Evropu je v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí na Masarykově universitě v Brně.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech byla česky zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 40/2006 Sb.m.s. Přijetí přílohy G vyhlášeno jako č. 24/2007 Sb.m.s a opravena jako č. 50/2010 Sb.m.s, změny přijaté v roce 2009 (zařazení 9 nových látek) vyhlášeny jako č. 90/2010 Sb.m.s.

Další informace: www.pops.int

3.2. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Úmluva upravuje oblast pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států za účelem jejich zneškodnění nebo využití. Cílem Úmluvy je snížení pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a kontrola jejich pohybu, zákaz vývozu nebezpečných odpadů do států, které nemají potřebné kapacity pro jejich zneškodnění v souladu s environmentálními principy, zneškodnění nebezpečných odpadů v blízkosti jejich zdroje. Regionální centrum Basilejské úmluvy pro střední a východní Evropu vzniklo v Bratislavě.

Bývalá ČSFR přistoupila k Basilejské úmluvě dne 24. 7. 1991, v platnost vstoupila 5. 5. 1992. Samostatná Česká republika  do Basilejské úmluvy s účinností od 1. 1. 1993 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb.m.s.).

Další informace: www.basel.int

3.3. Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Cílem Úmluvy je ochrana životního prostředí a zdraví lidí před účinky nebezpečných látek. Úmluva obsahuje seznam nebezpečných látek, které podléhají předchozímu souhlasu při dovozu nebo vývozu. Jejich použití je v řadě zemí zakázáno nebo omezeno. Jedná se především o průmyslové chemikálie a látky na ochranu rostlin.

Připojení České republiky k Rotterdamské úmluvě bylo vyhlášeno Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 94/2005 Sb.m.s.

Další informace: www.pic.int

3.4. Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států patří k významným rámcovým nástrojům prevence přenosu znečišťování ovzduší. Byla podepsána pod patronací Evropské hospodářské komise OSN jako vůbec první mezinárodní nástroj v oblasti dopadů chemických látek na životní prostředí. Omezování znečištění ovzduší se provádí prostřednictvím opatření uvedených v Protokolech, které jsou k úmluvě postupně přijímány. Protokol o POPs byl přijat v roce 1998.

Tato úmluva je jedinou environmentální mezinárodní smlouvou, ke které se přihlásila tehdejší ČSSR (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 5/1985 Sb.m.s.)

Další informace: www.unece.org/env/lrtap/welcome.htm

3.5. Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

Cílem Úmluvy je předcházet škodlivým účinkům závažných průmyslových havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a majetek. Důraz je kladen na podporu preventivních opatření zaměřených na hodnocení rizika a předcházení vzniku závažných havárií a v případě, že k nim došlo, na jejich účinnou likvidaci. Úmluva byla sjednána dne 17. 3. 1992 v Helsinkách a vstoupila v platnost dne 19. 4. 2000.

Česká republika se stala smluvní stranou dne 10. 9. 2000 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2002 Sb.m.s.).

Další informace: http://www.unece.org/env/teia.html

Poznámka:
Kapitola 3 byla zpracována s využitím publikace: Quasnitzová K., Hlaváček J. Planeta MŽP – Česká republika a mnohostranné environmentální smlouvy v letech 2007–2009. Ministerstvo životního prostředí, 2008, ročník 16, číslo 2.