Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Přehled projektů Národního centra

2015

Zajištění činnosti Národního centra pro toxické látky, o podpoře činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě, a o vývoji informačního systému GENASIS v roce 2015

Šebková, K., Závěrečná zpráva o zajištění činnosti Národního centra pro toxické látky, o podpoře činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě, a o vývoji informačního systému GENASIS v roce 2015, část 1, Aktivity Národního centra pro toxické látky, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 22 s., RECETOX report č. 554.

Šebková, K., Závěrečná zpráva o zajištění činnosti Národního centra pro toxické látky, o podpoře činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě, a o vývoji informačního systému GENASIS v roce 2015, část 2, Činnost Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy v roce 2015, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, RECETOX report č. 555.

Šebková, K., Borůvková, J., Hůlek, R., Gregor, J., Klánová, J., Závěrečná zpráva o zajištění činnosti Národního centra pro toxické látky, o podpoře činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě, a o vývoji informačního systému GENASIS v roce 2015, část 3, Vývoj informačního systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 28 s., RECETOX report č. 556.

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Bednářová, Z., Borůvková, J., Chropeňová, M., Sáňka, O., Šebková, K., Václavíková, J., Vaňková, L., Kalina, J., Audy, O., Kalábová, T., Holoubek, I., Klánová, J.:. Časové a prostorové hodnocení koncentrací perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší ČR. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX report No. 546. Říjen 2015.

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Chropeňová, M., Vaňková, L., Holoubek, I., Klánová, J.:. Pasivní vzorkování volného ovzduší. Certifikovaná metodika (Nmet). Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX report No. 547. Říjen 2015.

Kalina, J., Borůvková, J., Šebková, K., Hůlek, R., Šalko, M., Novák, R., Bednářová, Z., Klánová, J.: Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 557. Říjen 2015.

Zajištění účasti expertů ČR na zasedání a podpora implementace Minamatské úmluvy na národní úrovni v roce 2015

Šebková, K., Závěrečná zpráva k zajištění účasti expertů ČR na zasedání a podpora implementace Minamatské úmluvy na národní úrovni v roce 2015 v roce 2015, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 45 s., RECETOX report č. 550.

Zajištění kontinuity biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) pro rok 2015 - odběr vzorků mateřského mléka v ČR

Šebková K., Čupr, P., Mikeš O., Klánová J.: Závěrečná zpráva projektu „Zajištění kontinuity biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) pro rok 2015 - odběr vzorků mateřského mléka v ČR “, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 22 s., RECETOX report č. 548

Zajištění informace o hladinách nových a kandidátských POPs (zejména bromované a fluorované látky) ve vnitřním prostředí v rezidenčních budovách v ČR

Šebková, K., Vojta, Š., Benešová, J., Melymuk, L., Böhlin Nizzetto, P., Krátká, M., Prokeš, R., Kukučka, P., Kohoutek, J., Čupr, P., Přibylová, P., Klánová, J., - Závěrečná zpráva k zajištění informace o hladinách nových a kandidátských POPs (zejména bromované a fluorované látky) ve vnitřním prostředí v rezidenčních budovách v ČR, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 52 s., RECETOX report č. 549.

Zpracování návrhu akčních plánů pro hexabromcyklododekan (HBCDD), pentachlorfenol, chlorované naftaleny a hexachlorbutadien v roce 2015

Holoubek, I., Šebková, K., Závěrečná zpráva ke zpracování návrhu akčních plánů pro hexabromcyklododekan (HBCDD), pentachlorfenol, chlorované naftaleny a hexachlorbutadien v roce 2015, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 27 s., RECETOX report č. 552.

Zajištění účasti expertů ČR na COP7 a v odborných orgánech Stockholmské úmluvy v roce 2015

Šebková, K., Čupr, P., Holoubek, I., Klánová, J.  Závěrečná zpráva k zajištění účasti expertů ČR na COP7 a v odborných orgánech Stockholmské úmluvy v roce 2015, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2015, 76 s., RECETOX report č. 551

Vytvoření vědecké platformy pro zapojení CČR do Evropské iniciativy k biomonitoringu (EHBMI)

Klánová, J., Šebková, K., Melymuk, L., Codling, G. Závěrečná zpráva projektu k vytvoření vědecké platformy pro zapojení ČR do Evropské iniciativy k biomonitoringu, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, prosinec 2015, 110 s., RECETOX report č. 553.

Zabezpečení školení na podporu implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Růžičková, P.: Závěrečná zpráva o realizaci předmětu smlouvy o zajištění školení, Masarykova   univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 541, červenec 2015.

Zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Jihomoravského kraje

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Kuta, J., Nečasová, A., Kohoutek,  J., Klánová, J., Holoubek, I.: Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje – 2015. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX-TOCOEN REPORT No. 559. Listopad 2015.

Odběr vzorků ovzduší metodou pasivního vzorkování a analýza vzorků v laboratoři

Kohoutek, J., Přibylová, P., Audy, O., Bednářová, Z., Čupr, P., Klánová, J.: Dlouhodobý monitoring toxických látek v ovzduší - město Napajedla, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) - anglicky, Masarykova univerzita, Brno, prosinec 2015, 42 s., RECETOX report č. 560.

Kohoutek, J., Přibylová, P., Audy, O., Bednářová, Z., Čupr, P., Klánová, J.: Dlouhodobý monitoring toxických látek v ovzduší - město Napajedla, období srpen 2014-říjen2015, souhrnná zpráva anglicky, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, prosinec 2015, 30 s., RECETOX report č. 561.

Analýza TOC a měření imisního pozadí

Holoubek, I., Prokeš, R., Kočan, A., Kohoutek, J., Čupr, P., Borůvková, J., Přibylová, P., Fory, T., Novák, J., Klánová, J.: Pilotní studie stavu volného ovzduší v oblasti plánované výstavby spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov, 2015. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No.  540. Brno, květen 2015.

Monitoring kontaminace půd a znečištění ovzduší na vybraných lokalitách cementáren Mokrá a Radotín

Hofman J., Holoubek I., Klánová J., Čupr P., Přibylová P., Kukučka P., Prokeš R., Kočan A., Kuta J., Šindelářová L.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. – monitoring půd v roce 2014. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 535. Brno, březen 2015.

Hofman J., Holoubek I., Klánová J., Čupr P., Přibylová P., Kukučka P., Prokeš R., Kočan A., Kuta J., Šindelářová L.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Radotín, ČMC a.s. – monitoring půd v roce 2014. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 536. Brno, březen 2015.

Anděl, P.: Expertní pilotní studie stavu bioty v okolí cementárny - závod Mokrá. Expertní posouzení stavu lišejníků ve vztahu ke změnám kvality životního prostředí v oblasti v souvislosti s bioindikační schopnosti lišejníkových druhů. Masarykova univerzita, RECETOX a Evernia s.r.o. REPORT No. 537. Brno, březen 2015.

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Holoubek, I., Klánová, J.,: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá, ČMC a.s. a cementárny Radotín - dlouhodobý, kontinuální monitoring 2007 – 2014. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT report č. 538. Brno, březen 2015.

Chemický a biologický monitoring v okolí dálnic – Slovensko (Ivachnová, Dubná Skala – Turany)

Anděl, P., Přibylová, P., Semerádová, L.: Monitoring vlivu stavby dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na životní prostředí, ekotoxikologické analýzy vzorků z vybraných monitorovacích lokalit, zpráva za monitorovací období 2014, Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 525. Brno, leden 2015.

Anděl, P., Přibylová, P., Semerádová, L.: Monitoring vlivu stavby dálnice D1 Dubná Skala – Turany na životní prostředí, ekotoxikologické analýzy vzorků z vybraných monitorovacích lokalit, zpráva za monitorovací období 2014, Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 526. Brno, leden 2015.

Odběr vzorků ovzduší

Prokeš, R., Čupr, P., Vaňková, L., Přibylová, P., Audy, O., Klánová, J.: Stanovení vybraných organických polutantů ve vnitřním ovzduší Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 2014. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 539. Březen 2015.

2014

Zajištění činnosti Národního centra pro toxické látky, o podpoře činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě, a o vývoji informačního systému GENASIS v roce 2014

Šebková, K., Výroční zpráva o plnění předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2014, část 1, Aktivity Národního centra pro toxické látky, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, RECETOX report č. 518.

Šebková, K., Výroční zpráva o plnění předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2014, část 2, Aktivity Regionálního centra Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, RECETOX report č. 519.

Šebková, K., Borůvková, J., Hůlek, R., Gregor, J., Klánová, J., Výroční zpráva o plnění předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2014, část 3, Vývoj informačního systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 22 s., RECETOX report č. 520.

Poskytování informací o nakládání s chemickými látkami pro 4 globální úmluvy

Šebková, K., Gregor, J., Soukupová, M. - Závěrečná zpráva projektu „Poskytování informací o nakládání s chemickými látkami pro 4 globální úmluvy k chemickým látkám (Stockholmská, Rotterdamská, Basilejská a Minamatská) na jednom místě a srozumitelně pro všechny uživatele“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 31 s., RECETOX report č. 512

Podpora ratifikačního procesu Minamatské úmluvy o rtuti v ČR

Šebková K., Kuta J., Literák J. - Závěrečná zpráva projektu „Podpora ratifikačního procesu Minamatské úmluvy o rtuti v České republice, zajištění účasti expertů na jednání mezivládního výboru a osvěta a vzdělávání ke rtuti v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, RECETOX report č. 514

Uspořádání národní soutěže k synergiím

Šebková K., Andrýsková L., Pruša T., Piler P., Kohoutek J., - Závěrečná zpráva projektu „Uspořádání národní soutěže k synergiím v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, RECETOX report č. 513

Zajištění zastoupení ČR na 10. zasedání Výboru pro hodnocení POPs

Čupr P., Šebková K. - Závěrečná zpráva projektu „Zajištění zastoupení České republiky na 10. zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC) v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 80 s., RECETOX report č. 516

Zajištění monitoringu POPs v biologických matricích

Přibylová P., Čupr P., Šebková K., Kohoutek ml. J., Karásková P., Prokeš R., Kohoutek st. J., Mikeš O., Klánová J.: Závěrečná zpráva projektu „Zajištění monitoringu POPs v biologických matricích a doplnění nově schválených látek do monitoringu v síti MONET v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 74 s., RECETOX report č. 517

Zajištění 3. zprávy o implementaci Stockholmské úmluvy v ČR

Šebková K. – Závěrečná zpráva projektu „Realizace třetí reportingové zprávy o implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, září 2014, RECETOX report č. 515

Zpřesnění národních informací o hladinách POPs ve vnitřním prostředí

Šebková, K., Vojta Š., Böhlin P., Prokeš R., Bílková Z., Sochorová L., Kukučka P., Kohoutek J., Karásková P., Přibylová P., Klánová J., - Závěrečná zpráva projektu „Zpřesnění národních informací o hladinách perzistentních organických polutantů ve vnitřním prostředí pro bromované a fluorované látky, hexabromcyklododekan (HBCDD) a chlorované naftaleny v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, RECETOX report č. 511.

Zabezpečení školení 3 zástupců ze zemí Arménie, Bosny a Hercegoviny (bosenská část) a Moldavska zaměřené na podporu implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Růžičková, P.: Závěrečná zpráva o realizaci předmětu smlouvy o zajištění školení, Masarykova   univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 502, červenec 2014, 8 s.

Zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Jihomoravského kraje

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Kuta, J., Nečasová, A., Kohoutek, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje – 2014. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX-TOCOEN REPORT No. 521. Listopad 2014.

Zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Ústeckého kraje

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kočan, A., Audy, O., Klánová, J., Holoubek, I.: Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Ústeckého kraje 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX-TOCOEN REPORT No. 503. Červenec 2014.

Monitoring kontaminace půd a znečištění ovzduší na vybraných lokalitách cementáren Mokrá a Radotín

Hofman J., Holoubek I., Klánová J., Čupr P., Přibylová P., Kukučka P., Prokeš R., Kočan A., Kuta J., Škulcová L.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. – monitoring půd v roce 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 493. Brno, březen 2014, 111 stran

Hofman J., Holoubek I., Klánová J., Čupr P., Přibylová P., Kukučka P., Prokeš R., Kočan A., Kuta J., Škulcová L.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Radotín, ČMC a.s. – monitoring půd v roce 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 494. Brno, březen 2014, 167 stran

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Holoubek, I., Klánová, J.,: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá, ČMC a.s. a cementárny Radotín - dlouhodobý, kontinuální monitoring 2007 – 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT report č. 495. Brno, březen 2014.

Analýza TOC a měření imisního pozadí

Holoubek, I., Kočan, A., Kohoutek, J., Čupr, P., Borůvková, J., Přibylová, P., Fory, T., Novák, J., Klánová, J.: Pilotní studie stavu volného ovzduší v oblasti plánované výstavby spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 500. Brno, červen 2013, 52s.

Odběr ovzduší a analýza vzorků v laboratoři

Čupr, P., Prokeš, R., Kohoutek, J., Přibylová, P., Kukučka, P., Kočan, T., Klánová, J.,: Koleje Vinařská - výsledky analýz vzorků ovzduší, odebraných ve vnitřním prostředí vybraných místností. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT report No. 499. Brno, červen 2014.

Odběr vzorků ovzduší metodou pasivního vzorkování a analýza vzorků v laboratoři

Kohoutek, J., Přibylová, P., Audy, O., Bednářová, Z., Čupr, P., Klánová, J.: Environmental Pollutants in Ambient Air of Napajedla City, August 2013 - September 2014, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University, Brno, November 2014, 30 pages, RECETOX report No. 510.

2013

Zajištění činnosti Národního Centra pro perzistentní organické polutanty a výkon funkce Regionálního centra Stockholmské úmluvy v roce 2013

Růžičková, P., Šebková, K.,: Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 1 Podpora činnosti Národního centra pro perzistentní organické polutanty. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT č. 480  Brno, listopad 2013

Růžičková, P., Šebková, K., Klánová, J., Holoubek, I. : Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 2 Podpora činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT č. 481  Brno, listopad 2013

Borůvková, J., Růžičková, P., Šebková, K., Klánová, J., Dušek, L., Hůlek, R., Gregor, J.,  Holoubek, I.: Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 3 Vývoj informačního systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) , Masarykova univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 482,  listopad 2013

Podpora biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a sběr dat pro zprávu v letech 2013–2014 pro účely aktivní spolupráce na přípravě GMP2 (Global Monitoring Plan 2) v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Šebková K., Čupr P., Borůvková J., Mikeš O., Klánová J. - Podpora Biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a sběr dat pro zprávu v letech 2013 - 2014 pro účely aktivní spolupráce na přípravě GMP2 (Global Monitoring Plan 2) v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech", Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2013, 26 s., RECETOX report č. 476

Zajištění účasti expertů z Národního centra pro perzistentní organické látky na 6. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (COP6, 28.dubna-10.května 2013) a propagace aktivit ČR při implementaci Stockholmské úmluvy

Šebková K., Čupr P., Růžičková P., Klánová J., Holoubek I. - Závěrečná zpráva projektu „Zajištění účasti expertů ČR z Národního centra pro perzistentní organické látky na 6. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (COP6, 28.dubna-10.května 2013) a propagace aktivit ČR při implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech", Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, srpen 2013, 26 s.+ CD, RECETOX report č. 472

Plnění úkolů aktualizovaného NIP v souladu s harmonogramem (v souladu s usnesením vlády ČR č. 810 ze dne 8. 11. 2012)

Šebková K., Borůvková J., Růžičková P., Čupr P., závěrečná zpráva Plnění úkolů aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy v roce 2013, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2013, 26 s., RECETOX report č. 477, 45s

Školení zástupců ze zemí Indie, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Albánie zaměřené na podporu implementace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Růžičková, P., Šebková, K.: Závěrečná zpráva o realizaci předmětu smlouvy o zabezpečení školení č. 1/2013 ze dne 3.6.2013 a dodatku č. 1 k této smlouvě, Masarykova univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 461, červenec 2013

Zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách na území Jihomoravského kraje

Čupr, P., Kohoutek, J., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Kuta, J., Nečasová, A., Klánová, J., Holoubek, I.: Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje – 2013. Masarykova univerzita, RECETOX-REPORT No. 485. Listopad 2013.

Měření POPs ve venkovním ovduší na vybraných lokalitách Ústeckého kraje

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Ústeckého kraje – 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 486. Prosinec 2013.

Monitoring kontaminace půd a znečištění ovzduší na vybraných lokalitách cementáren Mokrá a Radotín

Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Přibylová, P., Kukučka, P., Prokeš, R.,: Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá, ČMC a.s. a cementárny Radotín 2007 – 2012. Masarykova univerzita, RECETOX. REPORT No. 459. Brno, březen 2013.

Sledování stavu znečištění ovzduší POPs v areálu Spalovny průmyslových odpadů SITA CZ a.s. v Ostravě v rámci akce Spolana Neratovice SAE II

Čupr, P., Prokeš, R., Kočan, A., Klánová, J., Holoubek, I.: Sledování stavu znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty v areálu Spalovny průmyslových odpadů SITA CZ a.s. v Ostravě, 2013. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 464. Září 2013.