Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

O Národním centru

Národní centrum pro toxické látky vzniklo původně jako Národní centrum pro perzistentní organické polutanty na základě smlouvy z listopadu 2006 mezi českým Ministerstvem životního prostředí a Masarykovou univerzitou, aby podporovalo plnění Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

Národní centrum je koordinátorem aktivit k chemickým látkám na národní úrovni. Připravuje a vede projekty (vědecké i aplikační), připravuje dokumenty strategické, osvětové i vzdělávací povahy, a organizuje konference, semináře a letní školy, jak je podrobněji uvedeno v rubrice činnost.

Od roku 2006 Národní centrum postupně rozšiřovalo svou expertní podporu nad rámec Stockholmské úmluvy v návaznosti na mezinárodní vývoj a národní požadavky. Od konce roku 2013 tak podporuje omezování úniků rtuti do životního prostředí a od roku 2015 i lidský biomonitoring prostřednictvím národního panelu HBM4CZ. Více o postupu rozšiřování působnosti centra najdete v části historie.

Národní centrum pro toxické látky je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně. V čele Národního centra stojí jeho ředitel, který podléhá přímo řediteli centra RECETOX. Činnost Národního centra řídí Rada Národního centra pro toxické látky.