Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní panel pro biomonitoring

Národní panel pro lidský biomonitoring (HBM4CZ) je odborný orgán podřízený Radě Národního centra pro toxické látky. Byl vytvořen za účelem zajištění věcného a vědeckého zapojení České republiky do Evropské iniciativy pro lidský biomonitoring (HBM4EU) a urychlení přenosu výsledků výzkumu a informací v oblasti biomonitoringu do tvorby národních a evropských strategií (science to policy interface).

Působnost a složení národního panelu HBM4CZ se řídí statutem. Aktivními členy panelu jsou tyto instituce: Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, VŠCHT, SZÚ v Praze, Ústav experimentální medicíny AV, Česká zemědělská univerzita a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Koordinátorem činnosti národního panelu v ČR je centrum RECETOX Masarykovy univerzity v Brně, které rovněž zastupuje Českou republiku v konsorciu HBM4EU.

Národní panel pravidelně předává informace o své činnosti Radě Národního centra a od Rady získává podněty v souvislosti s využitím/posílením národních kapacit a potřebami v legislativní oblasti. Koordinátorem českého zapojení v HBM4EU a manažerem národního panelu v ČR je centrum RECETOX Masarykovy univerzity v Brně, které svolává jednání panelu v souladu s jednacím řádem.

Poznámka: Evropská inciativa pro lidský biomonitoring (HBM4EU) probíhá jako víceletý projekt v rámci programu EU pro rozvoj výzkumu a inovací Horizon 2020 v období 2016–2020. Úkolem iniciativy je prostřednictvím implementace projektu HBM4EU vytvořit společnou a koordinovanou evropskou platformu, která využije dostupnou expertizu a data v EU na mezinárodní i národní úrovni za účelem získání a propojení informací o externí expozici s daty o akumulaci v lidských tkáních a možných zdravotních dopadech do společné evropské informační a znalostní databáze o expozici obyvatel EU chemickým látkám a jejich dopadům na zdraví (např. Information Platform for Chemical Monitoring Data (IPChem platform) vytvořenou Společným výzkumným centrem EU -  EU Joint Research Centre).

Během přípravné fáze v roce 2015 bylo na základě celoevropské výzvy vybráno devět chemických látek či skupin, které se prostřednictvím evropské platformy budou podrobněji posuzovat. Dvě z nich jsou látky/skupiny se vztahem ke Stockholmské úmluvě, a to nové zhášeče hoření, NFR (včetně bromovaných zhášečů, BFR i PBDE) a polyfluorované látky (PFCs včetně PFOA a PFOS).

Bylo zjištěno, že ČR disponuje značným množstvím kapacit a znalostí, které může do této iniciativy EU nabídnout a v řadě případů jsou tyto zkušenosti unikátní (jak přístrojové, vzorkovací i datové).