SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Global monitoring plan and Climate change meeting in Geneva


Ve dnech 4. - 6.10.2010 se v mezinárodním konferenčním centru švýcarské Ženevy uskutečnilo druhé zasedání expertní skupiny zaměřené na globální monitoring persistentních organických polutantů (GMP), jejímž členem je i ředitel našeho Centra profesor Holoubek. Hlavními body programu byla problematika analýz perfluorovaných látek v mateřském mléce a séru, technika vzorkování HCHs a PFOS v otevřených oceánských vodách, dálkový transport persistentních látek a efekt klimatických podmínek na vzorkování těchto látek.

 

Global monitoring plan and Climate change meeting in Geneva

 

Na zasedání navázal meeting věnovaný klimatickým změnám prostředí, kterého se zúčastnilo 22 celosvětově uznávaných odborníků včetně profesora Holoubka. Tématem jednání probíhajících ve dnech 6. – 8.10.2010 byla diskuse o souvislosti globálních klimatických změn s výskytem persistentních látek v prostředí, jejich osudem v prostředí, toxickými účinky na organismy a člověka a také přínosy omezení úniků POPs do prostředí vedoucí ke snížení jejich environmentálních koncentrací.

Global monitoring plan and Climate change meeting in Geneva

Stockholm Convention TA Newsletter 6 November

16.11.2010


Zpět