SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Cíle centra

 • Podporovat naplňování závazků vyplývajících ze Stockholmské úmluvy (rozhodnutí SC 2/9, SC-3/19) a poskytovat pomoc a spolupráci při budování kapacit a přenos technologií v oblasti monitoringu, vzorkovacích a analytických metod a postupů, environmentálního modelování, analýzy dat, ekotoxikologie a hodnocení rizik.
 • Pomoc při řešení konkrétních problémů – identifikace environmentální kontaminace, realizace pilotních studií, návrh a vybudování laboratorní infrastruktury a monitorovacích sítí, praktická řešení environmentálních problémů, dekontaminace, remediace, hodnocení rizik a získávání a využívání dostupných dat.
 • Podporovat ratifikaci a implementaci globálních nástrojů z oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady a propojovat dostupné informace z oblasti věd o životním prostředí (environmentální chemie, ekotoxikologie, účinky chemických látek na živé organismy, analýzy rizik životního prostředí a zdraví a dopady chemického znečištění na biodiverzitu a ekosystémy).
 • Přispívat k rozvoji specializovaných center, která jsou schopna poskytovat technickou podporu (budování kapacit a přenos technologií) ve svém oboru i mimo hranice vlastního regionu.

Prioritní témata:

Regionální centrum poskytuje pomoc v těchto věcných oblastech:

 1. Vzdělávání odborných pracovníků
 2. Monitoring
 3. Získávání a zpracování dat
 4. Mezinárodní projekty na budování kapacit
 5. Vědecké projekty a spolupráce
 6. Podpora implementace Stockholmské úmluvy
 7. Spolupráce s dalšími Regionálními centry
 8. Osvěta
 9. Spolupráce mezi úmluvami - synergie