SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Historie centra

Regionální centrum bylo vytvořeno na žádost zemí regionu střední a východní Evropy na základě dlouhodobých vědeckých kapacit a rozsáhlých expertních znalostí, zkušeností při hledání praktických řešení environmentálních problémů a dostatečných kapacit při nakládání s perzistentními organickými polutanty již v roce 2007, oficiálně schváleno bylo v roce 2009.

Historie spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy je však mnohem delší. Vědecká spolupráce s některými partnery byla zahájena již před rokem 2000, po roce 2000 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí koordinovalo pilotní projekt 5. Rámcového programu EU Regionální centra excelence v oblasti environmentální vědy (2003-2005), při němž došlo k identifikaci řady úkolů k řešení ve spolupracujících zemích. Šlo zejména o podporu při přenosu znalostí a technologií v oblasti laboratorní analýzy a vybavení, nastavování laboratorních a vzorkovacích technik a měření ke sběru dat potřebných pro implementaci Stockholmské úmluvy. Další podpora souvisela se školením pro přípravu národních právních předpisů a vzdělávání státní správy a kontrolních orgánů a jejich začlenění do systému nakládání s chemickými látkami a zapojení národních a regionálních monitorovacích sítí do globálních nástrojů. Vzhledem k tomu, že Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se výzkumu POPs věnuje více než 30 let výzkumu, od roku 2005 začalo pravidelně organizovat semináře, školení a konference pro sousední země.