SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Budování laboratorních kapacit

Přenos environmentálních technologií a budování kapacit v rozvojových regionech je jedním z hlavních úkolů RECETOX jako Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro region střední a východní Evropy.

Budování laboratorních kapacit v Kazachstánu

Pracovníci Regionálního centra se podíleli na školení a dalších aktivitách v rámci projektu GEF a UNDP "Návrh a implementace komplexního plánu nakládání s polychlorovanými bifenyly v Kazachstánu".

Budování laboratorních kapacit v rámci projektu NATO

V průběhu 4 let Centrum poskytlo podporu při návrhu laboratoří a školení laboratorních pracovníků v prostorách Centra (Brno) v oblasti vzorkování a laboratorní analýzy PCB. Uskutečnilo se školení pro cca 20 pracovníků ročně, v rámci mezinárodní letní školy i individuálních vzdělávacích bloků.

Projekty GEF na budování kapacit pro analýzu perzistentních organických polutantů v klíčových matricích ve východní a západní Africe

Centrum se podílelo na přípravě projektů, které jsou zaměřeny na budování kapacit pro chemickou analýzu perzistentních organických látek ve volném ovzduší a mateřském mléce v Africe pro potřeby Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy. Centrum poskytuje podporu GEF projektům jednak poskytováním přednášek o koncepci monitoringu ovzduší, vzorkovacích a analytických metodách na kick-off workshopech, jednak nabídkou svých tréninkových kapacit.

Projekt EU na sledování POPs nově zařazených do Stockholmské úmluvy v ovzduší Afriky

Tento projekt je primárně zaměřený na monitoring ovzduší v Africe, ale má také složku podpory budování kapacit. Je realizován v koordinaci s paralelními projekty GEF tak, aby partneři participující v monitorovacích projektech měli zároveň příležitost rozvíjet svůj vlastní analytický potenciál.

Využití programu mezinárodní mobility ERASMUS-SOCRATES pro dlouhodobé vzdělávání odborných pracovníků v CEE regionu.