SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Monitoring POPs v zemích CEE a dalších regionech

Česká republika má dlouholetou tradici monitoringu POPs v životním prostředí a monitorovací sítě pokrývají všechny složky životního prostředí. V souvislosti s implementací Stockholmské úmluvy vzrostla potřeba monitoringu POPs zvláště v klíčových matricích životního prostředí, volném ovzduší, mateřském mléce a vodním prostředí. Regionální Centrum proto zaměřilo svoji pozornost na vývoj jednoduchých a levných pasivních technik vzorkování ovzduší, vodního prostředí a na návrh a provozování monitorovacích sítí.

Vzhledem k tomu, že naprostá většina zemí regionu CEE do roku 2005 neměla vůbec žádná data o znečištění ovzduší látkami typu POPs, byla podobná síť vybudována ve všech zemích regionu CEE a na 4. konferenci stran SÚ předložena pilotní zpráva o situaci v regionu.

MONET Europe

Od roku 2009 vytvořena síť MONET Europe pro sledování dlouhodobého monitoringu ovzduší na pozaďových lokalitách ve 37 zemích Evropy. Síť umožňuje kontinentální srovnání kvality ovzduší a využívá i sítě stanic EMEP. Vzorky z roku 2009 analyzovány na PCBs, DDT a hexachlorbenzen, z nově zařazených látek pak hexachlorcyklohexany a pentachlorbenzen, z neperzistentních látek se sledují polyaromatické uhlovodíky.

Vzorky z dalších let byly analyzovány i na bromované a perfluorované polutanty.

MONET Africa

Vzorkování volného ovzduší prostřednictvím pasivního vzorkování v roce 2008, výsledky předloženy ve zprávě pro 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy. Vzhledem k rozsahu aplikace pesticidů v Africe byla kromě PCBs, DDT, HCHs, HCB a PeCB měřena také rozšířená sada pesticidů (aldrin, dieldrin, chlordan, endosulfan, mirex), polychlorované dioxiny a furany a polyaromatické uhlovodíky.

Návazně byla na začátku roku 2010 zahájena druhá fáze monitoringu Afriky, tentokrát zaměřená na nové látky, zejména na bromované zpomalovače hoření (PBDEs, HBCD) a perfluorované látky. Monitoring probíhá ve 14 zemích Afriky a na Kanárských Ostrovech, které jsou na transportní cestě mezi Afrikou a Evropou a mohou poskytnout zajímavé informace o dálkovém transportu POPs mezi těmito kontinenty: Canary Islands (Izana), Congo (Brazzaville), DR Congo (Moanda), Egypt (Alexandria), Ethiopia (Asela), Ghana (Abetifi), Kenya (Mt. Kenya), Mali (Tombouctou), Nigeria (Sheda), Mauritius (Reduit), Senegal (Ngoye/Bambey), South Africa (Molopo), Súdán (Khartum), Togo (Kouma-konda), Zambia (Lusaka).

Do konce roku 2010 probíhaly na všech lokalitách odběry 1měsíčních a 3měsíčních vzorků, začátkem roku 2011 byly všechny vzorky shromážděny a analyzovány v laboratořích centra. První výsledky byly zveřejněny na 5. COP SÚ. V roce 2011 bude probíhal druhý rok projektu, již jen na 3měsíčních vzorcích, ale včetně perfluorovaných látek.

MONAIRNET

Jak již napovídá název této sítě, jedná se o propojení sítí MONARPOP (mezinárodní projekt na monitoring kontaminace ovzduší a půd alpských oblastí) a MONET (monitoring POPs kontaminace volného ovzduší Evropy). Tento česko-rakouský projekt  zahrnuje nejen techniku pasivního vzorkování, ale i aktivního vzorkování vzduchu směrově specifickými vzorkovači, které umožňují určení zdrojových regionů pro jednotlivé skupiny polutantů. Paralelní sledování kontaminace atmosférické depozice, jehličí a půd umožní nejen studium dálkového transportu do alpských oblastí, ale i analýzu toků POPs mezi jednotlivými matricemi a dopadů na prostředí. Rakousko a Česká republika zaujímají klíčovou polohu na rozhraní regionů, kde Česká republika patří do regionu střední a východní Evropy (CEE), zatímco Rakousko náleží k regionu západní Evropy (WEOG). V obou státech se POPs v prostředí monitorují, ale metodika těchto měření je natolik rozdílná, že se výsledky nedají porovnat. Rakousko je napojeno na alpský monitorovací program MONARPOP (provozovaný Umweltbundesamt), zatímco Česká republika se svým aktivitami na stanici Košetice zapojuje do Evropského monitorovacího a hodnotícího programu (EMEP) a je také součástí velkoplošného monitoringu kvality ovzduší střední a východní Evropy MONET. Oba tyto programy reportují svá data pro účely Globálního monitorovacího plánu, jež slouží k hodnocení účinnosti SU. Interkalibrace programů, které působí v různých regionech a reportují data do GMP, byla identifikována jako jeden z klíčových úkolů pro příští období GMP. Tento projekt si klade za cíl posloužit jako pilotní studie srovnávající výsledky měření POPs v obou regionech Evropské Unie.

Kromě dlouhodobých velkoplošných studií podporuje centrum i krátkodobé kampaně na získání pilotních dat o kontaminaci CEE regionu.

Screeningová měření v Ázerbajdžánu a Arménii

V Ázerbajdžánu byla ve spolupráci s Univerzitou v Lancasteru realizována jednorázová velkoplošná kampaň zaměřená na studium kontaminace volného ovzduší (pasivními vzorkovači), půdy a másla.

V Arménii potom ve spolupráci s NGO studie zaměřená na kontaminaci v okolí skládek a kontaminovaných míst.

Další informace