SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Zpracování dat

Vývoj a aktualizace databáze GENASIS

Expertní systém GENASIS (The Global Environmental Assessment and Information System), který představuje novou generaci multidimenzionálního softwaru pro expertní analýzu environmentálních dat, byl Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí vyvinut do podoby, která slouží pro vizualizaci a interpretaci dat z Národní inventury ČR i jejich průběžnou aktualizaci. Úvodní fáze projektu se zaměřuje na data pocházející z pravidelných monitorovacích programů, která poskytují všeobecný přehled o prostorových a časových trendech koncentrace polutantů v různých matricích životního prostředí. V současné době obsahuje nejen všechna dostupná data o POPs ve volném ovzduší ČR, ale také výsledky všech MONET mezinárodních studií Regionálního centra.

Projekt GENASIS je však primárně motivován snahou postupně zpřístupnit všechna reprezentativní a velmi cenná data o výskytu a distribuci těchto nebezpečných látek v prostředí širokému spektru uživatelů a zájemců. Proto byl oficiálně nabídnut sekretariátu Stockholmské Úmluvy jako nástroj pro vizualizaci dat sbíraných v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP). Centrum má také zájem spolupracovat při jeho vývoji s dalšími monitorovacími projekty tak, aby poskytoval co nejkomplexnější informace.

Vizualizace a analýza dat Globálního monitorovacího plánu

Internetové stránky umožňují vizualizaci a analýzu dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (GMP). První sběr dat koncentrací POPs ve sledovaných matricích proběhl v roce 2008 a výsledky byly publikovány v pěti regionálních monitorovacích zprávách. Tým RECETOX a IBA v roce 2011 zpracoval rozsáhlou analýzu dat a na jejím základě a za pověření UNEP v roce 2012 navrhl a připravil analytické a vizualizační nástroje portálu. Vizualizace obsahuje tři popisné nástroje (geografické pokrytí v čase a dostupnost dat podle jednotlivých látek POPs a let) a tři nástroje analytické (hodnoty reportované z pozaďových lokalit, ukázku aplikace 6stupňové validace dat z monitoringu volného ovzduší a meziregionální variabilitu v koncentracích vybraných látek).