Bez popisku
Bez popisku

Studie projektu SPRINT v České republice

Moc děkujeme všem, kteří se do naší studie zapojili!

7 konvenčních a 10 ekologických rodinných farem pěstujících olejniny (řepku, mák, slunečnici a hořčici) - 26 farmařících mužů a žen, 24 polí, 18 krav, 18 slepic, 4 kočky

17 mužů a žen žijící v sousedství sledovaných polí

24 mužů a žen žijící mimo zemědělské oblasti

Tito se stali důležitými partnery ve studii SPRINT.

Cíle studie

Cílem studie je získat jedinečné informace o tom, jak jsou evropská populace a ekosystémy vystaveny směsím pesticidů a jaké to má dopady na zdraví lidí a životního prostředí.

Chceme také srovnat konvenční zemědělství s ekologickým, skupiny občanů farmařících a nefarmařících, a to jak těch, co žijí velmi blízko polí, tak těch, kteří žijí mimo zemědělskou oblast.

Výsledky výzkumu dále pomohou najít vhodné způsoby přechodu k udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin při zachování ekonomicky rentabilního zemědělství.

Studie v ČR je jedna z 11 studií projektu, které mají stejné cíle i plán, ale každá se zaměřuje na jiné plodiny, a jejich výsledky budou následně spojeny a srovnávány.

Více o projektu SPRINT

Prof. Jakub Hofman, řešitel projektu SPRINT v ČR odpovídající za studii

„Bez farmářů ochotných se zapojit do studie si lze jen těžko představit smysluplné výstupy. Chceme vnímat skutečné potřeby zemědělců a vtáhnout je jako rovnocenné partnery do aktivního dialogu při hledání inovativních řešení. Jen tak lze vyvažovat všechny aspekty – zdraví a výnos plodin, zdraví lidí a prostředí, ekonomiku.“

Prof. Jakub Hofman, řešitel projektu SPRINT v ČR odpovídající za studii

Proč se zapojit?

Farmy:
Nefarmařící sousedé a účastníci mimo zemědělskou oblast:

* Jakákoliv data a vyhodnocení týkající se konkrétní osoby a konkrétní farmy budou přísně důvěrná. Každý účastník/farma se dozví pouze své výsledky. Ve všech ostatních případech nebude možné jejich spojení s konkrétní farmou či osobou. 

Najděme společně systém udržitelnějšího používání pesticidů při pěstování olejnin

Co obnáší účast ve studii?

Účast začíná po vzájemném odsouhlasení, vyjasnění všech dotazů a podpisu tzv. informovaného souhlasu každým účastníkem.

Čas, který studii v součtu věnujete, odhadujeme na 12-16 hodin pro farmy a na 4-6 hodin pro ostatní účastníky. Účast nijak nezmění Váš běžný životní režim. Nikam nebudete muset docházet. Vše vyřešíte v pohodlí svého domova, kam za Vámi dorazí i náš výzkumný tým.

Bude potřeba:

Veškeré odběry, analýzy a vyplňění dotazníků jsou plánovány na rok 2021, zejména během květná až října. Výsledky měření dostanete v průběhu roku 2022. Srovnání s dalšími zeměmi a další výstupy budou k dispozici v následujících letech. V letech 2021 - 2025 Vás rádi uvítáme na každoročním 1-2 denním workshopu (v případě opatření covid-19 online).

Vášeho času si vážíme, čeká Vás tak odměna v podobě voucheru do hobby-marketu v hodnotě 1000 Kč na osobu.

Detaily plánovaných aktivit ve studii

Bez popisku

Každému účastníkovi studie vyškolení zdravotníci jedenkrát odeberou vzorek krve* a provedou mělký stěr nosní sliznice. Každý účastník bude požádán o jeden vzorek ranní moči a stolice. Veškeré detailní instrukce a odběrový materiál dostanou účastníci předem. Účastníci budou požádáni o vzorek domácího prachu (sáček z vysavače). Výše uvedené lze realizovat během jedné návštěvy týmu v domácnosti a zabere 30-60 min času. Každý účastník bude také požádán o týdenní nošení silikonového náramku, který do sebe absorbuje pesticidy z okolí, kde se člověk pohybuje. Účastníci dále vyplní sadu dotazníků (cca 1-2 hod) týkajících se zdravotního stavu, životního stylu a stravování (tj. faktory ovlivňující expozici pesticidům) a také postojů k problematice pesticidů. U farmářů navíc půjde o dotazníky týkající se používání přípravků na ochranu rostlin, sledovaných polí a hospodářských zvířat, hospodaření farmy (cca 2-3 hod). U farem s živočišnou produkcí školení veterinární pracovníci odeberou vzorek krve, moči, stolice a popřípadě mléka z vybraných hospodářských zvířat. Podobné odběry provedou u koček na vybraných farmách. Budou odebrány i vzorky krmiva. Čas farmáře spojený s návštěvou výzkumníků kvůli vzorkům hospodářských zvířat bude cca 90 min. Po té, co farmáři provedou aplikace většiny pesticidů, odeberou výzkumníci vzorky půdy z polí, případně ovzduší a vody v okolí, dále půdní bioty, pozemního a létavého hmyzu a další bioty v okolí polí. Při sklizni také odeberou vzorky plodin.

Ve vzorcích se budou zejména analyzovat rezidua rozsáhlé škály pesticidů (jak účinných látek, tak některých metabolitů a koformulantů). Ze vzorků krve a moči budou hodnoceny zdravotní ukazatele fungování orgánů (jater, ledvin, štítné žlázy, imunitního a nervového systému). Ve vzorcích krve budou dále hodnoceny krevní obraz, imunologické a zánětlivé markery a rozsáhlé množství metabolických produktů (tzv. metabolom), které studium vztahu mezi expozicí pesticidům a zdravotním stavem. Ve vzorcích stolice a nosního výtěru bude studováno složení bakteriálního společenstva (tzv. mikrobiom). Na farmách bude také hodnoceno zdraví a výnos plodin a stav necílových organismů, například fungování půdních mikroorganismů, abundance a diverzita žížal a hmyzu, zdraví opylovačů a případně stav vodních organismů v okolí.

Všechna data budou vyhodnocena s cílem propojit data o hospodaření a používání přípravků na ochranu rostlin s výsledky výskytu reziduí v prostředí a expozicí organismů a odhadnout možné vlivy a rizika, zdravotní, environmentální i ekonomická.

* 33 ml (běžné množství při odběrech krve, pro srovnání, dárci krve dávají 500 ml)

Bez popisku

Pro zravé a udržitelné zemědělství

Napište nám ještě dnes sprint@recetox.muni.cz  nebo zavolejte na  +420 770 105 692.

Bez popisku

Studie bude ralizována za dodržení všech potřebných etických principů a relevantní legislativy ČR a EU. Studie je schválena etickou komisí CELSPAC na Masarykově univerzitě. Účast ve studii bude plně dobrovolná. Všichni participanti dostanou veškeré detailní informace, co je čeká, a podepíší informovaný souhlas (podmínka účasti). Ze studie lze kdykoliv vystoupit. Soukromí účastníků bude maximálně chráněno. Proběhne pseudo-anonymizace vzorků, dotazníků a výsledků měření. To znamená, že osobní identifikace a vzorky/dotazníky budou propojitelné pouze na základě kódu. Každý účastník bude znát své výsledky, ale v žádném jiném případě (včetně zpráv, publikací či dat předaných Evropské komisi) nebude možné spojit výsledky s konkrétní farmou či osobou. K propojení výsledků s konkrétní osobou (kódu) bude mít přístup pouze limitovaný počet konkrétních osob z výzkumného týmu projektu, které jsou vázány mlčenlivostí.

 

 

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info