Aktivity projektu

V rámci projektu budou naměřena nová a rozsáhlá data o výskytu pesticidů v Evropě, a to nejen v různých složkách životního prostředí, ale i v plodinách, hospodářských zvířatech a v lidské populaci (farmářích, jejich sousedech a ostatních lidech). Budou také sledovány parametry zdravotní lidí i zvířat a stavu ekosystémů. Snahou bude propojit všechny sledované parametry do jednoho společného diagnostického nástroje. To vše s cílem posoudit a porovnat reálný stav v různých typech evropského zemědělství. Bude vytvořen harmonizovaný monitorovací plán a metodické postupy pro takovéto sledování do budoucna i po ukončení projektu.

Další aktivitou projektu je podívat se na toxické a ekotoxické působení směsí látek nejtypičtějších pro různé typy evropských plodin, a to nejen standardními testy používanými při legislativním hodnocení POR ale také testy alternativními zaměřenými například na realističtější druhy organismů nebo na více druhové metody.

Významnou aktivitou projektu bude modelování. Budou validovány existující a vytvořeny nové modely předvídající osud pesticidů v životním prostředí po jejich aplikaci. Ambiciózním cílem bude namodelovat výskyt jednotlivých pesticidů ve složkách prostředí celé Evropy a z toho predikovat expozici ekosystémů i lidí a následná možná zdravotní a ekosystémová rizika. Pro tento účel bude potřeba dát dohromady veškerá dostupná data o POR v Evropě, ať již o jejich spotřebách a aplikacích, tak o jejich specifických vlastnostech. To vše potom bude muset být propojeno s geografickými daty, například výskytem plodin či pedo-klimatickými charakteristikami. Na výstupu se bude jednat o mapy výskytu, expozice a rizik POR pro celou Evropu.

Nad všemi získanými daty chce projekt také vyvinout metodiku analýzy nákladů a přínosů používání POR a integrovat tak agronomické, environmentální, zdravotní a socio-ekonomické hledisko při zahrnutí nejen internalit, ale i externalit, a jdoucí od úrovně jednotlivé farmy po makro-pohled celé EU. Je třeba také najít nástroje, jak do hodnocení promítnout měnící se podmínky, třeba změnu klimatu, ekonomického či politického stavu EU, zapínání/vypínání různých daní a dotací apod.

Samozřejmým cílem takto pojatého projektu je také šíření povědomí o řešené problematice, pořádání seminářů a diskusí, publikování odborných i laicky orientovaných článků a reportáží. Projekt by měl ústit také v sadu politických doporučení a vytyčení další výzkumné agendy v této problematice.

Zcela zásadní v celém projektu je, že je založen na tzv. multi-aktérském přístupu: samotní vědci a další experti projektového konsorcia pro úspěšné řešení nutně potřebují intenzivní spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami (stakeholdery), jako jsou evropské agentury typu EFSA, národní ministerstva, zemědělské asociace, rostlinolékařské služby, oficiální autority schvalující a kontrolující POR a zejména konkrétní farmáři. Tito všichni nejen přispějí k dosažení uvedených cílů, ale také pomohou identifikovat reálné potřeby v řešené problematice a ukotvit projekt ve skutečné praxi zemědělství. V ČR je pro projekt klíčová spolupráce s Asociací soukromého zemědělství ČR, Svazem ekologických zemědělců Pro-Bio, Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Ministerstvem zemědělství a životního prostředí, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a dalšími.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info