Studujte na RECETOXu!

Chcete studovat zajímavé studijní programy na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky?

Pokud ano, je pro vás studium na RECETOXu tím pravým. Poskytujeme vzdělání, které umožňuje široké uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách i ve výzkumu, flexibilitu a konkurenceschopnost.

Studovat u nás můžete ve dvou studijních programech:

Proč RECETOX?

Volba univerzity a vlastního oboru je pro vaši budoucí kariéru a uplatnění velmi důležitá. My se vám zde pokusíme tento těžký úkol usnadnit uvedením několika důvodů, proč si pro vysokoškolské studium vybrat právě RECETOX.

500+ absolventů

Za dobu existence výzkumného centra RECETOX absolvovalo námi zajišťované studijní programy více než 500 bakalářských, magisterských a doktorských studentů. Další desítky zpracovávají na RECETOXu své bakalářské, diplomové a disertační práce v současné době.

Moderní zázemí

Výuka probíhá ve špičkově vybavené výzkumné infrastruktuře centra, ve kterém působí přes 170 výzkumných pracovníků pracujících ve více než 20 výzkumných skupinách. Centrum disponuje 50 moderními laboratořemi o ploše 4000 m2, speciálními akreditovanými laboratořemi a v současnosti budovanou biobankou.

Excelentní výzkum

RECETOX v soušasné době řeší dvacet mezinárodních projektů H2020 (z 85 na MU), a patří tak k nejúspěšnějším ústavům v České republice. Jako studenti se do projektů můžete zapojit. Každý rok publikujeme průměrně 150 vědeckých publikací, z nichž většina je publikována v 25 % nejlepších vědeckých časopisů.

Co je RECETOX?

RECETOX je výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které v roce 2018 oslavilo 35 let své existence. Zabýváme výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. Naše hlavní činnost zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních a hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů; vývoj nových vzorkovacích i analytických technik; a vývoj nových chemických nástrojů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů.

Naše výzkumné aktivity reagují na nové výzvy týkající se nejen sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám, ale i návrhů preventivních a legislativních opatření, vhodných intervencí a managementu chemických látek.

Věda a výzkum

Výzkumná činnost centra se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, prostředím, biologickými systémy a lidským zdravím, včetně sledování jejich důsledků na místní, regionální a globální úrovni. Výzkumné aktivity jsou realizovány ve výzkumných skupinách vedených zkušenými výzkumníky, které jsou sdruženy do pěti výzkumných programů.

Studium na RECETOXu

Od školního roku 2018/2019 se studenti mohou hlásit do nových studijních programů vycházejících z dlouholetých zkušeností RECETOXu s výukou a také ze společenské, vědecké a firemní poptávky po specificky vzdělaných odbornících. 

Životní prostředí a zdraví

Během studia bakalářského oboru Životní prostředí a zdraví si osvojíte teoretické znalosti na praktických seminářích, laboratorních cvičeních a během terénních exkurzí. Zlepšíte si své jazykové kompetence studiem v mezinárodním prostředí výzkumného centra RECETOX a studijními a výzkumnými pobyty u zahraničních partnerů a univerzit. Studijní program zahrnuje dvě specializace:

 • Environmentální chemie a toxikologie klade důraz na chemickou podstatu většiny environmentálních problémů a jejich dopady na organismy (toxikologie a ekotoxikologie). Je vhodná pro studenty se zájmem a talentem pro chemii a biologii.
 • Environmentální zdraví se zaměřuje na vztahy životního prostředí a lidského (veřejného) zdraví. Je vhodná pro studenty se zájmem o biologii člověka a jeho interakci s životním prostředím.

Matematická biologie a biomedicína

Bakalářský studijní program Matematická biologie a biomedicína je navržen tak, aby absolvent získal základní znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň byl schopen samostatné práce v modelování a analýze biologických systémů. Program má dvě studijní specializace:

 1. Epidemiologie a modelování je zaměřena na modelování a interpretaci faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev a na hodnocení dat v oblasti životního prostředí.
 2. Biomedicínská bioinformatika, je zaměřena na analýzu komplexních molekulárních dat. Tato specializace je výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy, ale poskytuje v rámci programu mezioborové vzdělání v bioinformatice se zaměřením na statistickou analýzu dat omics technologií.

Témata závěrečných prací

V našich studijních programech nabízíme široké spektrum témat závěrečných prací. Podívejte se na některá z aktuálních témat.

Životní prostředí a zdraví
 • In vitro metody pro hodnocení účinků negenotoxických karcinogenů
 • Statická a dynamická 3D kultivace sféroidů lidských jaterních buněk
 • Metody odstraňování chemického znečištění z odpadních vod recyklovaných pro závlahu
 • Stanovení biologického znečištění odpadních vod využitelných v zemědělství
 • Využití pokročilých oxidačních procesů při recyklaci odpadních vod
 • Hodnocení vlivu pesticidů na půdní biologickou kvalitu pomocí nového testu rozkladu organické hmoty v půdě
 • Srovnání výskytu pesticidů v půdě, žížalách a plodinách na konvenčních a organických farmách
 • Metody studia vlivu chemických látek na neurální diferenciaci in vitro
 • Hodnocení zatížení lidské populace chemickými látkami v populačních studíích
 • Dopad „zelené“ renovace budovy na chemické znečištění v mateřské škole
 • Charakterizace fyzikálního a chemického složení domácího prachu
 • Charakterizace polutantů antropogenního původu v prachu z vnitřního prostředí
 • Vývoj multireziduální metody pro analýzu endokrinních disruptorů přítomných ve výrobcích osobní péče
 • Dietární expozice mykotoxinům: s přihlédnutím na české stravovací návyky
 • Vliv stravovacích návyků na expozici pesticidům
 • Signální dráha thyroidních hormonů jako cíl endokrinních disruptorů
 • Hodnocení toxického potenciálu komplexních směsí polutantů z životního prostředí
 • Biomarkery stárnutí a Alzheimerovy nemoci v cerebrálních organoidech
 • Cyaninové analogy jako fluorescenční barviva pro zobrazování v biologii
 • Identifikace endokrinních disruptorů v povrchových vodách pomocí efektem řízené analýzy
 • Stanovení diklofenaku metodou CE-SERS
 • Charakterizace faktorů ovlivňujících pasivní vzorkování polárních organických látek ve vodním prostředí pomocí adsorpčních disků
 • Charakterizace silikonových náramků pro měření expozice osob chemickým látkám
Matematická biologie a biomedicína
 • Identifikace bakterií asociovaných se známými molekulárními markery v kolorektálním karcinomu
 • Nelineární regresní modely pro hodnocení růstu mikroorganizmů v potravinách.
 • Development of novel metrics to assess animal-free neural models
 • Dolování, zpracování a interaktivní vizualizace medicínských dat
 • Predikce toxického potenciálu organických látek na základě jejich molekulární struktury
 • Implementace a testování fuzzy logistické regrese
 • Kolik stromů potřebuji, abych mohl/a dýchat?
 • Modelování struktury receptorů umožňujících vstup virů do buňky netopýrů
 • Rychlost evoluce proteínů modulujících činnost srdce u hibernantů
 • Srovnávací genomika profágů v klonálních liniích Staphylococcus aureus
 • Využití strojového učení při analýze mechanismu vazby ligandů
 • Never ending story of lead exposure to children: Analysis of a large dataset to estimate temporal and regional trends in blood lead levels in children
 • Filtrace mikrobiomových dat jako základní krok statistické analýzy

A co na to studenti?

Co si o studiu na RECETOXu myslí naši studenti? Podívejte se, proč si naše programy vybrali a co je na nich baví. 

Další důvody proč studovat u nás

RECETOX je komunita

Studenti, akademici, výzkumníci, technici či pracovníci administrativy a managementu se pravidelně schází na společných seminářích, které kromě odborných přednášek nabízí i diskusní platformu pro širší témata, jako je například role univerzit v 21. století.

Studentky a studenti jsou pro nás kolegové.

Kromě toho také pořádáme společné akce, jejichž cílem je spíše budovat a utužovat vzájemné vztahy.

Kontakty:

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Garant studijního programu

e‑mail:

Tereza Nováková

studijní referentka

e‑mail:

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Garant studijního programu

e‑mail:

Mgr. Jakub Urík, Ph.D.

průvodce studiem ŽPaZ

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info