Národní centrum pro toxické látky je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

 

Národní centrum vykonává činnosti definované v článku 2 statutu:

  • zajišťuje technickou podporu výkonu státní správy v oblasti perzistentních organických polutantů a připravuje podklady nezbytné pro implementaci právních úprav Evropských společenství v problematice chemických látek a odpadů a spolupracuje na přípravě postupu implementace Stockholmské úmluvy, Rotterdamské úmluvy, Basilejské úmluvy a Minamatské úmluvy v České republice. Podílí se na realizaci závěrů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy v podmínkách České republiky,
  • podílí se na monitoringu perzistentních organických polutantů a zajišťuje online shromažďování a publikaci národních dat vztahujících se k perzistentním organickým polutantům ve všech složkách životního prostředí v ČR,
  • koordinuje vývoj a výzkumv oblastech vyplývajících ze závěrů Národního implementačního plánu se zaměřením na studium poznání osudu zájmových látek a jejich zdroje a výskyt v podmínkách České republiky,
  • vytváří a aktualizuje databáze se zaměřením na aktualizace inventur, vývoj expertních systémů a specializovaných produktů a zabezpečuje vývoj a provozování informačního systému GENASIS, pomocí něhož ČR naplňuje závazky vyplývající z článku 15 Stockholmské úmluvy a ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 850/2004/ES v platném znění tak, aby tento systém byl provázán s informačními systémy životního prostředí (JISŽP),
  • spolupracuje s průmyslovou sférou a provádí expertní, posudkovou a konzultační činnost,
  • provádí vzdělávací a osvětovou činnost, organizaci seminářů a konferencí.

Další činnosti Národního centra upravuje článek 3 statutu, který se týká zejména zajištění funkce Regionálního centra, což je samostatný, ale spolupracující orgán, který rovněž sídlí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), ale pole jeho působnosti je mimo Českou republiku, zejména v zemích střední a východní Evropy.

O činnosti Národního centra pravidelně pojednává výroční zpráva „Aktivity Národního centra“, ve které jsou k nalezení detailní informace k činnosti Národního centra (ke stažení zde).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info