Národní centrum pro toxické látky je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkum, vzdělávání a osvěta

Výzkum Národního centra se zaměřuje na studia environmentálních a zdravotních rizik spojených s toxickými látkami. Cílem je dodávat spolehlivé informace o kontaminaci životního prostředí - v ovzduší, vodě, půdě, potravinách a lidských matricích, informovat o dopadu této kontaminace na lidské zdraví, biologickou rozmanitost a ekosystémy a hledat odpovědi na společenské potřeby definované ve strategických dokumentech na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkum probíhá prostřednictvím spolupráce s výzkumnou infrastrukturou RECETOX a projekty a aktivity se plánují v souladu s dlouhodobými strategickými cíli Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (NIP), jak je popsáno v kapitole 4 tohoto Plánu v platném znění.

Vzdělávání a osvěta

Součástí činnosti Národního centra jsou vzdělávací a osvětové aktivity. Jsou rozděleny do třech skupin podle cílového publika. Zatímco v části vzdělávání jsou cílovou skupinou vysokoškoláci, v části konference a semináře se centrum zaměřuje na odborníky z akademické, aplikované i rozhodovací sféry. Ve třetí skupině jsou akce cílené na laickou veřejnost, které mají většinou předat informace o činnosti centra v méně odborné a srozumitelnější formě.

Každoroční akcí s více než patnáctiletou tradicí je Letní škola RECETOX, která každoročně přináší týdenní program nabitý přednáškami, workshopy a tematicky zaměřenými akcemi. Přehled minulých ročníků je k dispozici zde.

Ke sdílení informací o POPs a o jednotlivých pořádaných aktivitách Národní centrum také využívá zejména své internetové stránky, tištěný a elektronický RECETOX Newsletter a také další média.

RECETOX Newsletter je čtvrtletník, dostupný online. Vychází česky, anglicky a rusky od roku 2013 (rusky vycházel jen v období 2013 a 2014) až čtyřikrát ročně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info