Národní centrum pro toxické látky je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

Podpora výkonu státní správy

Národní centrum pomáhá koordinovat problematiku chemických látek a odpadů, připravuje dokumenty, které usnadňují vnitrostátní rozhodování a výměnu informací, poskytuje své odborníky do expertních pracovních skupin a orgánů Stockholmské úmluvy a zajišťuje tak zastoupení ČR v těchto orgánech anebo na jiných zasedáních.

Národní centrum zastupuje ČR v těchto orgánech:

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. - pozorovatel Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC).

Katarína Řiháčková – pozorovatelka Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC).

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D. - koordinátorka regionu střední a východní Evropy v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy, člen Globální koordinační skupiny a vedoucí Regionální organizační skupiny Globálního monitorovacího plánu ve střední a východní Evropě - podrobnosti z jejich činnosti jsou uvedeny ve zprávě ke smlouvě č. 160188 (zajištění zastoupení ČR).

Koncepční a strategické dokumenty připravované Národním centrem

Národní implementační plán podléhá pravidelné aktualizaci, která je vázána na zařazování látek do příloh Stockholmské úmluvy. Znění prvního Národního implementačního plánu vláda schválila usnesením č. 1572 ze dne 7. prosince 2005. Aktualizovaný Národní implementační plán se připravoval v letech 2010–2012. Vláda jej schválila usnesením vlády č. 810/2012 z 8. listopadu 2012. V letech 2016–2017 bude Národní centrum ve spolupráci s Radou NC připravovat další aktualizaci Národního implementačního plánu kvůli zařazení dalších látek do Stockholmské úmluvy (hexachlorbutadien, polychlorované naftaleny a pentachlorfenol).

První návrh Koncepce monitoringu POPs byl vytvořen v roce 2003 při Národní inventuře perzistentních organických polutantů. Po období získávání zkušeností byla koncepce přijata v květnu 2008. Poslední aktualizace byla provedena na jaře 2016.

Spolupráce

Spolupráce s aplikační sférou a to orgány samospráv, průmyslem a dalšími subjekty má v národním centru tradici. Jednotliví odborníci centra jsou také často zváni k řešení projektů zaměřených na identifikaci rozsahu environmentální kontaminace, konzultují praktická řešení environmentální dekontaminace a remediace a provádějí hodnocení rizik na národní i mezinárodní úrovni. Na základě spolupráce byla vytvořena partnerská síť, která obsahuje několik set kontaktů s výzkumnými organizacemi, aplikační sférou i s nevládními organizacemi.

Ze spolupráce vznikají vědecké publikace nebo technické zprávy, případně jsou předány partnerům ve formě výsledků (protokolů) laboratorních analýz. Přehled zpráv vydaných národním centrem je uveden v části Dokumenty a zprávy (do roku 2014).

Spolupráce ministerstvy, krajskými úřady a samosprávami

Na národní úrovni je tradičně nejvýznamnější spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, zejména při implementaci mezinárodních úmluv k chemickým látkám v ČR a spolupráce s Ministerstvem zemědělství na projektech vědy a výzkumu. Spolupráce s krajskými úřady má v některých krajích téměř třicetiletou tradici, zvláště s Jihomoravským krajem a městem Brno. Spolupráce s kraji je většinou zaměřena na sledování úrovně znečištění životního prostředí (většinou ovzduší, ale i dalších matric) toxickými látkami a mapuje či sleduje zdroje tohoto znečištění prostřednictvím dat či modelů. Centrum také může pomáhat místním či regionálním samosprávám při stanovování dopadů či návrhu opatření vedoucích ke snižování rizik např. z předchozí průmyslové či zemědělské činnosti, návrhu a provozování lokální/regionální monitorovací sítě, zpracování dostupných dat anebo při tvorbě posudků souvisejících s ochranou životního prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info