Letní školy RECETOX

2021

Bez popisku

17. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 21. - 25. června 2021 (online).

17. ročník se zaměřil na téma environmentální a sociální epidemiologie (leták ke stažení).

2020

Bez popisku

16. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s projektem SMURBS, Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 15.–19. června 2020 (online, leták ke stažení).

Témata:

 • Smart Cities
 • Urban Air Quality
 • Smart sensors
 • Urban exposome
 • Environmental epidemiology and geospatial data
 • Indoor air quality

2019

Bez popisku

15. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s projektem HBM4EU, Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 17.–21. června 2019 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně (leták ke stažení).

Témata:

 • Delineating behavior (pharmacokinetics models) and effects (adverse outcome pathways) of HBM priority compounds
 • Adverse outcome pathways (AOPs) & mechanistic toxicology
 • Case studies illustrating opportunities, challenges and gaps
 • HBM-Based indicators/Risk Communication and HBM Guidance Values
 • Epidemiological approach: From contaminants to populations

2018

Bez popisku

14. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 18.–22. června 2018 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně. Hlavní tématem 14. LŠ byla inteligentní města a zdraví a zapojilo se do ní celkem 39 účastníků z 22 zemí světa.

Na 14. LŠ byly účastníkům předány nejnovější poznatky o vzorkování vzduchu, stanovení toxických látek v ovzduší, přizpůsobování se změnám klimatu a snižování znečištění ve městech. Dále byla pokryta témata  monitorovacích sítí, modelování emisí a osudu látek ve vztahu k posouzení dopadů různých městských scénářů na snížení emisí, monitorování expozice obyvatelstva a posuzování vlivů na zdraví a posílení správné laboratorní praxe mezi účastníky (leták ke stažení).

 

2017

Bez popisku

13. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 26.– 30. června 2017 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně.

Hlavní téma bylo sledování toxických látek ve vodním prostředí (leták ke stažení).

2016

Bez popisku

12. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 13.– 18. června 2016 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně.

V roce 2016 se účastníci LŠ zaměřili na úniky toxických látek do vnitřního prostředí a způsoby jejich stanovení, přenosu a dopadů na lidské zdraví (leták ke stažení).

2015

Bez popisku

11. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádala Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice, Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a projektem CYANOCOST ve dnech 13.– 18. června 2016 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně (program ke stažení)

Letní škola, která se konala v termínu 15.–21. června 2015, letos přivítala celkem 42 studentů z 28 zemí světa. Výuka probíhala paralelně ve dvou třídách, hlavními tématy byly problematika toxicity sladkovodních sinic a budování kapacit spojené s využitím elektronického nástroje Globálního monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs) a prací s environmentálními daty.

Pro studenty bylo připraveno hned několik bloků přednášek zvaných mezinárodních odborníků z Německa (Martin Scheringer – Leuphana University of Lüneburg), Švýcarska (Katarina Magulova - Stockholm Convention Secretariat, Bas Ibelings, University of Geneva), Finska (Jussi Meriluoto – Abo Academy University, Turku) a Srbska (Zorica Svircev – University of Novi Sad), kteří na letní škole přednášeli spolu s desítkou vědců Centra RECETOX o nejnovějších poznatcích ve výzkumu, zkušenostech a možnostech řešení praktických situací.

První den zahrnoval úvodní společné přednášky z chemie životního prostředí, ekotoxikologie, hodnocení rizik a nahlédnutí do globální agendy pro prevenci a kontrolu úniků toxických kontaminantů do životního prostředí. Během druhého a třetího dne se účastníci letní školy rozdělili do dvou tříd dle vlastního odborného zaměření. Následující, čtvrtý den školení byl zaměřen především na praktický trénink v laboratořích a doplněn další den návštěvou observatoře v Košeticích, která slouží jako regionální pozaďová stanice pro střední a východní Evropu v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy a EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme pro monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě. Poslední, šestý den letní školy se pozornost zaměřila na získávání znalostí ve využití dat pro hodnocení rizik.

2014

Bez popisku

10. letní škola o toxických látkách v prostředí

Národní a Regionální Centrum Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech uspořádalo 10.ročník mezinárodní letní školy Environmentální chemie a ekotoxikologie ve dnech 23-28.června 2014. Na letošním ročníku spolupracovali Sekretariát Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs), Ministerstvo životního prostředí České republiky, partneři projektu 7.rámce EU (CSI Environment) a řada vědců Centra RECETOX včetně výzkumné infrastruktury – Laboratoří stopové analýzy (leták ke stažení)

2013

Bez popisku

9. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 24.-29.června 2013 proběhla v sídle RECETOX a pod záštitou projektu RECETOX NETWORKING už 9. mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie. Přes 30 účastníků z celého světa se 6 dní věnovalo zejména lidské expozici perzistentním organickým polutantům a způsobům biomonitoringu, využití metod analýzy rizik a modelování ke zpracování získaných výsledků. Při praktických cvičeních v laboratoři se účastníci věnovali analýze biologických vzorků a ekotoxikologickým testům. Součástí letní školy byla rovněž exkurze do observatoře v Košeticích na Vysočině a seznámení s výzkumem (leták ke stažení). 

V roce 2013 kromě expertů RECETOX přednášeli i zástupci ze Světové zdravotnické organizace (Irina Zastěnskaja), Programu OSN pro životní prostředí (UNEP, Katarina Magulová), zdravotních ústavů ze Slovenska i České republiky (MUDr. Ľubica Paľkovičová (SK) a prof. MUDr. Milena Černá (ČR)) a z ETH v Curychu (Martin Scheringer).

2012

Bez popisku

8. letní škola o toxických látkách v prostředí

8. letní škola proběhla v RECETOX ve dnech 25.-30.6.2012 8. ročník byl zaměřen na pasivní vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí. Účastníci z 23 zemí celého světa si vyslechli přednášky nejen zdejších odborníků, ale i expertů ze Švýcarska, Francie a Norska, jejichž účast na Letní škole byla umožněna díky podpoře projektu RECETOX NETWORKING (program ke stažení)

Přednášky byly doplněny interaktivním seminářem, mnoha diskuzemi, laboratorními cvičeními, praktickou ukázkou vzorkovacích metod v terénu a exkurzí do observatoře v Košeticích. Kromě odborného programu byl pro účastníky Letní školy připraven i kulturní program zahrnující společenský večer a prohlídku Brna.

2011

Bez popisku

7. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 27.6.-2.7.2011 se uskutečnil 7. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie 2011, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (leták ke stažení).

7. ročník byl zaměřený na kontaminaci arktických ekosystémů a transport, osud a efekty polutantů v těchto oblastech. Pro účastníky byly připraveny odborné přednášky českých i zahraničních lektorů pozvaných v rámci projektu RECETOX NETWORKING z Norska, Dánska, Švédska, Německa a Švýcarska. Součástí programu byla i praktická laboratorní cvičení a exkurze do observatoře Košetice, jež je specializovaným pracovištěm zabezpečujícím účast České republiky v mezinárodních programech monitoringu kvality přírodního prostředí v regionálním měřítku.

2010

Bez popisku

6. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 28.6. - 3.7.2010 se uskutečnil 6. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (leták ke stažení)

6. ročník byl zaměřený na pasivní vzorkovací technologie ve vodě, ovzduší, půdě a sedimentech.

2009

Bez popisku

5. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 6. - 12. července 2009 se uskutečnil 5. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (zpráva o LŠ ke stažení)

5. ročník byl zaměřený na eko-toxikologii, monitoring, vzorkovací metody a sběr dat pro modelování trendů.  

2008

Bez popisku

4. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 7. - 13.7.2010 se uskutečnil 4. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (leták ke stažení).

4. ročník byl zaměřený na výskyt chemických látek v prostředí a jejich biologických dopadů se zvláštním zaměřením na persistentní a toxické látky.

2007

Bez popisku
Bez popisku

3. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 7. - 13.7.2007 se uskutečnil 3. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (program ke stažení)

3. ročník byl zaměřený na výskyt chemických látek v prostředí a jejich biologických dopadů se zvláštním zaměřením na persistentní a toxické látky.

2006

Bez popisku

2. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 9. - 15.7.2007 se uskutečnil 2. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (program ke stažení).

2. ročník byl zaměřený na výskyt chemických látek v prostředí a jejich biologických dopadů se zvláštním zaměřením na persistentní a toxické látky.

2005

Bez popisku
Bez popisku

1. letní škola o toxických látkách v prostředí

Ve dnech 10. - 16. 7. 2007 se uskutečnil 1. ročník mezinárodní Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, pořádaný každoročně RECETOX ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR (program ke stažení).

1. ročník byl zaměřený na výskyt chemických látek v prostředí a jejich biologických dopadů se zvláštním zaměřením na persistentní a toxické látky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info