Currently realized theses

Environment and Health


Diploma theses

   Year (start) Student Supervisor Title (Original) Title (English)
2020 Bc. Bočková Kateřina             RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Metody odstraňování chemického znečištění z odpadních vod recyklovaných pro závlahu Methods for removal of chemical contaminants from wastewater reclaimed for irrigation
2020 Brichová Anna               RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Stanovení biologického znečištění odpadních vod využitelných v zemědělství Assessment of biological contamination of wastewater used in agriculture
2020 Hrabennikava  Anastasiya       doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Metody studia vlivu chemických látek na neurální diferenciaci in vitro Methods for study of chemicals’ effects on early neural differentiation in vitro
2020 Bc. Hrdinová Klára             Mgr. Jiříb Novák, Ph.D. Signální dráha thyroidních hormonů jako cíl endokrinních disruptorů Thyroid hormone signaling pathway as a target for endocrine disruptive compounds
2020 Bc. Hronová  Martina             prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Srovnání výskytu pesticidů v půdě, žížalách a plodinách na konvenčních a organických farmách Comparison of pesticides in soil, earthworms and crop at conventional and organic farms
2020 Bc. Matulová  Eliška             Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Dopad „zelené“ renovace budovy na chemické znečištění v mateřské škole Impact of “green” building renovations on chemical pollution in a kindergarten
2020 Bc. Mojdlová  Viola             Mgr. Petr Kukučka, Ph.D. Hodnocení zatížení lidské populace chemickými látkami v populačních studíích Human population exposure assessment in cohort studies
2020 Bc. Novotný   Michal             doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Charakterizace faktorů ovlivňujících pasivní vzorkování polárních organických látek ve vodním prostředí pomocí adsorpčních disků Characterization of factors affecting passive sampling of polar organic substances in aquatic environment using adsorption disks
2020 Bc. Řehůřková  Eliška           doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Statická a dynamická 3D kultivace sféroidů lidských jaterních buněk Static and dynamic 3D cultures of human hepatospheroids
2020 Bc. Takačová Lucie           Mgr. Anna Týčová, Ph.D. Stanovení diklofenaku metodou CE-SERS Determination of diclofenac by CE-SERS method
2020 Bc. Urbánek  Filip           RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Využití pokročilých oxidačních procesů při recyklaci odpadních vod Use of advanced oxidation processes for wastwater reuse
2019 Bc. Petr Čermák Ana Maria Miralles Marco, Ph.D. Vliv stravovacích návyků na expozici pesticidům  
2019 Bc. Marek Súkeník Ana Maria Miralles Marco, Ph.D. Dietární expozice mykotoxinům: s přihlédnutím na české stravovací návyky  
2019 Bc. Filip Vrtiak Lisa Emily Melymuk, Ph.D Vývoj multireziduální metody pro analýzu endokrinních disruptorů přítomných ve výrobcích osobní péče  
2019 Bc. Michal Kolář Lisa Emily Melymuk, Ph.D Charakterizace fyzikálního a chemického složení domácího prachu  

 

Computational biology and biomedicine (Epidemiology and modeling)

Diploma theses

   Year (start) Student Supervisor Title (Original) Title (English)
2020 Bc. Alena Menšíková Mgr. Klára Komprdová, Ph.D., Modelování expozice dětí organickými látkami Modeling of prenatal and early childhood exposure to organic pollutants
2020 Bc. Kateřina Menšíková RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Časový průběh událostí při onemocnění COVID19 Time to event analysis of course of COVID19 disease
2020 Bc. Vít Skalník doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. Migrační koridory vlka obecného v České republice Wolf migration corridors in the Czech Republic
2020 Bc. Anna Zouharová RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Modelování dlouhodobých dopadů epidemie COVID-19 na zdravotní stav populace Modelling of long-term consequences of COVID-19 epidemic on population health
2019 Tamara Barusová RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Populační hodnocení přežití onkologických pacientů Population survival of cancer patients
2019 Kateřina Hejcmanová RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Model přirozeného průběhu onemocnění karcinomem děložního hrdla a jeho kalibrace v českých podmínkách Model of cervical cancer natural history and its calibration in Czech conditions
2019 Jakub Jamárik doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Analýza struktury mozkové kůry pomocí zobrazovacích metod založených na magnetické rezonanci Cerebral cortex analysis using magnetic resonance imaging methods
2019 Martina Ježková RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. Nemetrické vícerozměrné škálování (NMDS): robustní metoda pro zpracování dat biologických společenstvech Nonmetric multidimensional scaling (NMDS): robust method for processing data on biological communities
2019 Lucie Klímová RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. Celoživotní riziko vzniku nádorových onemocnění Lifetime probability of developing cancer
2019 Monika Skotáková RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Hodnocení vlivu komplikací a komorbidit na délku hospitalizace Evaluation of complications and comorbidities in inpatient care
2019 Adriana Talábová RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Epidemiologie bronchogenního karcinomu v České republice Epidemiology of lung cancer in the Czech Republic
2019 Adéla Vojkůvková RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Model lůžkové péče v závěrečném období pacientova života Model of inpatient end of life care
2019 Jan Zdražil prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Modelování efektivity procesů zdravotnického zařízení se zahrnutím jeho vnitřní struktury Modeling the effectiveness of hospital processes regarding inner hospital structure

Computational biology and biomedicine (Biomedical bioinformatics)


Diploma theses

   Year (start) Student Supervisor Title (Original) Title (English)
2020 Bc. Michal Bubeník Stanislav Mazurenko Predikce substrátové specificity haloalkan dehalogenáz s využitím strojového učení Machine-learning based prediction of substrate specificity profiles for haloalkane dehalogenases
2020 Bc. Lucie Bulantová Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D. Statistická analýza vývoje střevního mikrobiomu v prvním roce života  
2020 Bc. Tereza Dianová Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Identifikace bakterií asociovaných s hladinou imunitních buněk z periferní krve Identification of bacteria associated with immune cell profile from peripheral blood

Computational biology


Bachelor theses

   Year (start) Student Supervisor Title (Original) Title (English)
2020 Magdaléna Blažková RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. Nelineární regresní modely v prediktivní mikrobiologii a jejich srovnání Nonlinear regression models in predictive microbiology and their comparison
2020 Tereza Borošová Mgr. Lenka Radová, Ph.D. Analýza klinických a molekulárně biologických dat u pacientů s myeloproliferativním onemocněním Analysis of clinical and molecular data of patients with myeloproliferative disorders
2020 Filip Čech RNDr. Simona Littnerová, Ph.D. Analýza přežití pro zleva-krácená klinická data Survival analysis for left-truncated clinical data
2020 Lenka Kováčová RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Hodnocení struktury akutní lůžkové péče v ČR v čase Time trends in acute inpatient care in the Czech Republic
2020 Zuzana Kubíčková RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. Využití nemetrického vícerozměrného škálování pro zpracování dat biologických společenstev Use of nonmetric multidimensional scaling for data processing of biological communities
2020 Hana Mlčochová RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D Analýza změny vykazované zdravotní péče v důsledku epidemie COVID19 Analysis of changes in healthcare in relation to COVID19 pandemic in the Czech Republic
2020 Michaela Nováková RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Fibonacciho čísla v přírodě Fibonacci numbers in Nature
2020 Karolína Vernerová Mgr. Michal Uher Efekt objemu poskytované péče v nemocnici na přežití onkologických pacientů The hospital volume effect on cancer mortality
2020 Jan Vlha doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. Vertikální tok genů jako ukazatel reprodukční úspěšnosti Vertical gene flow as a proxy for reproductive fitness
2019 Michal Bubeník Mgr. Vratislav Peška, Ph.D. Vysokokapacitní screening telomerových sekvencí ve veřejně dostupných databázích sekvenčních dat nové generace High-throughput screening of telomeric sequences in publicly available next generation sequence data databases
2019 Lucie Bulantová RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Modely pro hodnocení podílu vyléčených pacientů Cure fraction models
2019 Tereza Dianová Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Korelace imunitních markerů nádoru se složením střevního mikrobiomu u kolorektálního karcinomu Correlation of tumour immune markers with composition of gut microbiome in colorectal carcinoma
2019 Alena Menšíková Mgr. Ondřej Ngo Epidemiologie kolorektálního karcinomu u mladších osob v České republice Epidemiology of colorectal cancer in young adults in the Czech Republic
2019 Kateřina Menšíková RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. Dlouhodobé indikátory výkonnosti programu screeningu karcinomu prsu Long-term performance indicators of breast cancer screening programme
2019 Klára Pantůčková Mgr. Lucie Brožová Metody kategorizace spojitých rizikových faktorů v analýze přežití Methods for categorisation of continuous risk factors in survival analysis
2019 Vít Skalník doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. Predikce rozšíření vlka Predicting wolf distribution
2019 Anna Zouharová Mgr. Klára Benešová Příčiny předčasného úmrtí v české populaci Causes of premature death in Czech population

 

Environmental health sciences

Disertation theses

   Year (start) Student Supervisor Title (Original) Title (English)
2021 Jbebli Akrem prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Strategies for small-volume chemical exposure analysis Strategies for small-volume chemical exposure analysis
2021 Sapunova Daria prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. An impact of ambient air pollution on human diseases An impact of ambient air pollution on human diseases
2021 Svobodová Petra Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Komplexní studie chemických látek a hodnocení expozice ve vnitřním prostředí Comprehensive investigation of indoor chemical exposures
2021 Polcrová Anna Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. Associations between environmental and social stressors and population health Associations between environmental and social stressors and population health
2021 Rudzanová Barbora prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Toxické látky, stres a zdraví Toxické látky, stres a zdraví
2021 Brenner Daniela doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Metabolomic and toxicokinetic approach to improve in vitro toxicity assessment and in vitro-in vivo extrapolation Metabolomic and toxicokinetic approach to improve in vitro toxicity assessment and in vitro-in vivo extrapolation
2020 Hecht Helge prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Nové metody hmotnostní spektrometrie ve studiu lidské expozice a metabolismu Mass spectrometry of human exposure and metabolism
2020 Phan Audrey doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Linking retinoid and thyroid hormone signaling disruption with adverse effects on early development Linking retinoid and thyroid hormone signaling disruption with adverse effects on early development
2020 Puja Kumari doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Toxicological Characterization of Environmental Exposure Mixtures Toxicological Characterization of Environmental Exposure Mixtures
2020 Lucie Ráčková prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. Trajektorie akutního i chronického stresu u člověka se specifickým zaměřením na izolační experimenty (kosmický výzkum + izolované geografické oblasti)  
2020 Shahaj Orjola Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc. The impact of social environment in the unequal distribution of health outcomes - a life-course epidemiology approach The impact of social environment in the unequal distribution of health outcomes - a life-course epidemiology approach
2020 Velecký Jan prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Machine learning for computer-guided protein design Machine learning for computer-guided protein design
2020 Marcineková Paula Lisa Emily Melymuk, Ph.D. Vliv budov na lidskou expozici chemickým látkám Influence of the built environment on human exposure to chemicals
2020 Janoš Tomáš doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Výzkum potenciální expozice chemickým látkám v urbánním exposomu Výzkum potenciální expozice chemickým látkám v urbánním exposomu
2020 Krupčíková Simona doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Výzkum emisí nových kontaminantů vodního prostředí z komunálních odpadních vod Výzkum emisí nových kontaminantů vodního prostředí z komunálních odpadních vod
2020 Mikušová Petra doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Schopnost relevantních expozičních směsí a prioritních polutantů narušovat hormonální regulaci Schopnost relevantních expozičních směsí a prioritních polutantů narušovat hormonální regulaci
2020 Pálešová Nina doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Assessment of external and internal exposure to chemicals in human population Assessment of external and internal exposure to chemicals in human population
2020 Pivrncová Eliška prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Development of the gut microbiome in early childhood Development of the gut microbiome in early childhood
2020 Rafajová Aneta doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Research of potential exposure to chemicals in urban exposome Research of potential exposure to chemicals in urban exposome
2020 Suchánková Lenka prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Vliv vzdušné vlhkosti na optické vlastnosti aerosolových částic Vliv vzdušné vlhkosti na optické vlastnosti aerosolových částic
2020 Shiva Sabzevari doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. The assessment of the currently used pesticides occurance in agricultural soils and related risks The assessment of the currently used pesticides occurance in agricultural soils and related risks
2020 Felipe Augusto Vidal doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Endocrine disrupting potential of compounds from indoor environment Endocrine disrupting potential of compounds from indoor environment
2020 Divinová ( Zajičková ) Renata doc. Mgr Urban, Otmar, Ph.D. Aplikace pokročilých statistických metod a modelování při analýze vlivu prostředí na metabolismus a fyziologii vyšších rostlin Aplikace pokročilých statistických metod a modelování při analýze vlivu prostředí na metabolismus a fyziologii vyšších rostlin
2020 Ludovic Mayer prof. Gerhard Lammel, PhD. Fate of currently used pesticides in the atmospheric environment Fate of currently used pesticides in the atmospheric environment
2019 Marina Felipe Grossi doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. 3D in vitro models in toxicology: SD cell culture system for hepatotoxicity assessment and liver disease modeling. 3D in vitro models in toxicology: SD cell culture system for hepatotoxicity assessment and liver disease modeling.
2019 Ishita Virmani doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Imaging techniques for in vitro molecular and cellular toxicity Imaging techniques for in vitro molecular and cellular toxicity
2019 Riju Roy Chowdhury doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. 3D in vitro models in toxicology: Stem cell-based 3D liver models for biomedical and toxicological research. 3D in vitro models in toxicology: Stem cell-based 3D liver models for biomedical and toxicological research.
2019 Runze Liu doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Disruption of thyroid regulation associated with adverse effects of environmental pollutants Disruption of thyroid regulation associated with adverse effects of environmental pollutants
2019 Mahleh Eghbalinejad         doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Nanopesticides in the environment – understanding their fate, bioavailability, effects and risks in soil and water Nanopesticides in the environment – understanding their fate, bioavailability, effects and risks in soil and water
2019 Mgr. Martina Hrivňáková           Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Mikrobiom u pacientů s kolorektálním karcinomem a u zdravých osob  
2019 Mgr. Martin Kizovský             prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Mikrofluidika - laboratoř na čipu v environmentálním výzkumu Microfluidics - Lab on a chip in environmental research
2019 Mgr. Eva Konečná             doc. Ing. Vlad Popovici, PhD Studium prevalence genů pro antibiotickou rezistenci Study of the prevalence of antibiotic resistance genes
2019 PharmDr. Markéta Nezvedová           PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Vývoj metod hmotnostní spektrometrie pro stanovení proteinových markerů Alzheimerovy nemoci  
2019 Mgr Jan Štourač             prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Vývoj bioinformatickcých nástrojů a databázi pro proteinové inženýrství Development of Bioinformatics Tools and Databases for Protein Engineering
2019 Mgr. Libor Šulc                 doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Expozice chemickým látkám a jejich zdravotní rizika v lidské populaci Exposure to chemicals and their health risks in human population
2019 Mgr. Michal Vašina               prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. Využití mikrofluidiky v proteinovém a metabolickém inženýrství Application of microfluidics in protein and metabolic engineering
2019 Mgr. Hana Vespalcová           doc. Ing. Vlad Popovici, PhD Gene expression signal deconvolution for cell population estimation in tissue Gene expression signal deconvolution for cell population estimation in tissue
2018 Nikola Bošković             doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Vliv aplikace biouhlu na osud a biodostupnost konazolové fungicidů v půdě Effect of biochar application on fate and bioavailability of conazole fungicides in soil
2018 Mgr. Pavla Fialová             doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Multimediální pasivní vzorkování organických látek v složkách životního prostředí Passive sampling of organic chemicals in multimedia environments
2018 Mgr. Erik Mravec               Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Studium vlivu faktorů interní a externí expozice na lidský mikrobiom Study of internal and external factors on human microbiome
2018 Ing. Katarína Sendecká             prof. Ing. Jan Tříska, CSc. Interakce vybraných léčiv s rostlinami používanými v zemědělské praxi Interaction of selected drugs with plants used in agricultural practice
2018 Mgr. Eliška Stuchlíková         PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D. Metabolické a proteinové biomarkery související s působením střevní mikroflóry Metabolic and protein biomarkers associated with gut microbiota
2017 Barbara Kubíčková, M.Sc         doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. Health risks of natural toxins in surface waters Health risks of natural toxins in surface waters
2017 Mgr. Tomáš Persaň               doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Využití larev Hermetia illucens na zpracování odpadu Use of Hermetia illucens to waste processing
2017 Marcel Schneider, M.Sc           prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Water treatment operations to remove natural toxins from surface water Water treatment operations to remove natural toxins from surface water
2017 Mgr. Jaromír Sobotka             doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Zřízení sítě pro dlouhodobé globální monitorování organických polutantů ve vodním prostředí Establishment of a network for long term monitoring of organic pollutants in aquatic environment on a global scale
2017 Mgr. Ondřej Vávra               prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. Studium vztahů mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů metodami molekulového modelování Relationships between enzyme access pathways and catalytic activity by the methods of molecular modeling
2016 Mgr. Petra Fišerová             prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Metody hmotnostní spektrometrie pro hodnocení vlivu chemické expozice na lidský metabolismus Mass spectrometry methods to assess effects of chemical exposure on human metabolism
2016 Mgr. Barbora Nežiková             prof. Gerhard Lammel, PhD. Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy Sources and distributions of long-lived organic pollutants in air and atmospheric deposition in central Europe
2016 Mgr. Jiří Palát               prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Biomonitoring organických látek v lidských tkáních metodami vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie Human biomonitoring for organic contaminants by high resolution mass spectrometry
2016 Eliška Rozmánková, MSc           prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Vliv směsí pesticidů na necílové vodní organismy  
2016 Mgr. Lenka Sedlačková           doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Využiti pasivního vzorkování organických znečišťujících látek k hodnocení expozice ve vnitřním prostředí Use of passive sampling of organic pollutants for the exposure assesssment in indoor environment
2015 Mgr. Dana Fojtová             doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Osud, biodostupnost a efekty nanopesticidů v půdě The fate, bioavailability and effects of nanopesticides in soil
2015 Mgr. Kristýna Maléřová             prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. Expozice člověka toxickým kovům a jejich akumulace v tkáních Human exposure to toxic metals and their accumulation in human tissues
2015 Chimi Wangmo               RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. Nové přístupy hodnocení endokrinních disruptorů v kontaminovaných vodách  
2014 RNDr. Michaela Minaříková           doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek Passive sampling in sediment for the estimation of porewater concentrations and accessibility of organic pollutants
2014 Mgr. Eva Trávníčková         prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Studium vlastnostní a biologických účinků nových typů nanokompozitních materiálů Research of properties and biological effects of new nanocomposite materials
2014 Bc. Affiefa Yawer, MSc doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Účinky environmentálních kontaminantů na somatické testikulární buňky Effects of environmental contaminants on somatic testicular cells
2013 Mgr. Lucie Čtveráčková         doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. In vitro metody pro identifikaci a charakterizaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií In vitro methods for identification and characterization of chemopreventive effects and mechanisms of phytochemicals
2013 Mgr. Martin Hroch               Mgr. Karel Brabec, Ph.D. Analýza reakce říčního makrozoobentosu na kombinaci stresorů Analysis of river macrozoobenthos reactions to stressor combinations
2013 Mgr. Markéta Hůlková             prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Ekotoxikologické hodnocení materiálů založených na nanočásticích stříbra Ecotoxicity evaluation of silver based nanoparticles
2013 Mgr. Marie Mlnaříková           prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. Ekotoxikologie léčiv a směsí chemických látek významných v životním prostředí Ecotoxicology of pharmaceuticals and chemical mixtures important in the environment
2012 Mgr. Eva Klemmová Gregušková doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. Genotoxický potenciál polutantů volného ovzduší ve vysokohorských biotopech Genotoxicity potentials of air pollutants in the high mountain habitats

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info