1983-1993: Znečištění

Kořeny centra RECETOX sahají do roku 1983, kdy byla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU) v reakci na zhoršující se stav životního prostředí, rostoucím množství informací o ekologických haváriích i závažných dopadech chemického znečištění na prostředí i lidské zdraví založena Katedra ochrany a tvorby životního prostředí.

LIDÉ a TÝMY

Prvním vedoucím nově vzniklé katedry byl v letech 1983-1989 přední český entomolog Rudolf Rozkošný, který se věnoval ekologii terestrických ekosystémů a obecným problémům ochrany životního prostředí. Chemik Ivan Holoubek na nové katedře rozvíjel problematiku chemického znečištění prostředí a souvisejících rizik. Botanik a ekolog Zdeněk Šeda se zabýval vlivem antropogenní činnosti na rostlinné ekosystémy a možností využít rostlin jako bioindikátorů akumulace toxických látek v prostředí. Geograf Pavel Trnka se zaměřil na biogeografii a krajinnou ekologii a využití geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země v krajinném výzkumu a krajinářské kartografii se později věnoval i Jaromír Kolejka. Pedoložka Dagmar Procházková studovala vliv antropogenní činnosti na půdu a agroekosystém a Antonín Brzobohatý se specializoval se na rekreační funkci lesů a problematiku legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, APLIKACE

Katedra byla zaměřena na ekologii, analýzu dopadů antropogenních činností a rizika spojená se znečištěním životního prostředí. Od počátku rozvíjela spolupráci s průmyslovými subjekty i postiženými regiony a přispívala svojí expertízou k mapování situace i hledání cest ke zlepšení stavu prostředí. Nedostatek dat i výzkumných kapacit a potřeba řešit konkrétní environmentální problémy dala v roce 1988 vzniknout unikátnímu projektu TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment) propojujícímu české a slovenské odborníky zabývající se problematikou chemického znečištění. Projekt byl prvním krokem k založení stejnojmenné spin-off firmy MU v roce 1993.

VZDĚLÁVÁNÍ

V roce 1990 byl v centru akreditován první magisterský studijní program Ochrana a tvorba životního prostředí.

PROJEKTY a SPOLUPRÁCE

V roce 1988 začala dlouhodobá spolupráce katedry s Českým hydrometeorologickým ústavem na integrovaném monitoringu znečištění prostředí na nově založené observatoři v Košeticích. Prostřednictvím tohoto programu zároveň pracoviště vstoupilo do spolupráce s Evropským monitorovacím a hodnotícím programem (EMEP) podporujícím novou evropskou Úmluvu o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Datové řady pokračující až do současnosti poskytují informace o dlouhodobých trendech znečištění vybranými látkami, které jsou ve středoevropském regionu unikátní. Spolupráce centra RECETOX s ČHMÚ a později i ústavy Akademie věd (Ústav chemických procesů a CzechGlobe) vyústila v roce 2011 v založení společné výzkumné infrastruktury ACTRIS CZ.

VÝSLEDKY a ZAJÍMAVOSTI

Atmosférické koncentrace polyaromatických uhlovodíků, které jsou produkty spalování, se dramaticky zvyšují v zimních obdobích. Jejich hladiny závisí mimo jiné na způsobu vytápění (které je dáno například cenami paliv), ale i znečišťujícím průmyslu, dopravě či meteorologické situaci.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info