Akademičtí uživatelé a výzkumníci

V rámci projektu RECETOX RI's „Open Access“ zpřístupňuje RECETOX svou nejmodernější výzkumnou infrastrukturu a služby interním i externím akademickým pracovníkům a výzkumníkům. Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

RECETOX RI nabízí:

Laboratorní kapacity (fyzický přístup a specializovaný přístup)

   • Komplexní studie environmentálních a lidských expozic, včetně expozic ve vnitřním prostředí a na pracovišti (návrh a provádění terénních studií, včetně dlouhodobých monitorovacích sítí, akreditovaných služeb odběru vzorků, akreditovaných laboratorních analýz, hodnocení environmentálních a zdravotních rizik, interpretace údajů a modelování).
   • Inovativní testovací technologie (vývoj pasivních vzorkovačů, osobních vzorkovačů atd.).
   • Multireziduální cílená analýza širokého spektra antropogenních a přírodních toxinů (viz výše) v různých environmentálních a biologických matricích.
   • Nové suspektní a necílené (full scan) screeningy environmentálních a lidských vzorků.
   • Cílená metabolomika a proteomika lidských vzorků.
   • Metagenomika (lidský mikrobiom, mikrobiom ve vnitřním prostředí, úloha ve vývoji nemocí, bakteriální rezistence, návrh a provádění studií včetně bioinformatických pipelines pro zpracování dat, metagenomické sekvenační knihovny).
   • Hodnocení změn a poškození DNA, genetických důsledků a citlivosti na poškození DNA v lidských, zvířecích a in vitro tkáňových systémech.
   • Toxikologické a ekotoxikologické testování s využitím řady experimentálních modelů, vývoj modelů AOP.
   • Hodnocení potenciálu ovlivnění aktivity hormonálních receptorů v několika buněčných in vitro modelech.
   • Kultivace buněčných kultur včetně pokročilé 3D kultivace a buněčné analýzy v reálném čase (neinvazivní detekce životaschopnosti a růstu buněk).
   • Imunochemická detekce biomarkerů (ELISA, Western blot), detekce genové exprese pomocí kvantitativní RT PCR, studium mezibuněčné komunikace (gap junctional).
   • Fyziologicky založené farmakokinetické modelování pro posouzení distribuce cílových chemických látek v lidském těle a propojení vnější a vnitřní expozice.
   • Návrh biosenzorů pro detekci znečišťujících látek v životním prostředí, stanovení struktury, termodynamických parametrů a stability proteinů, výroba přírodních a upravených biokatalyzátorů, purifikace proteinů, analýza enzymových aktivit a profilů substrátové specifity.
   • Návrh, syntéza a charakterizace nových fotoaktivovatelných sloučenin a supramolekulárních sestav pro biologii a medicínu.

Služby poskytované přes vzdálený přístup

 • Navrh, realizace a dlouhodobá podpora longitudinálních a průřezových (bio)monitorovacích a populačních studií.
 • Vývoj datových úložišť na míru, mezioborových víceúrovňových databázových systémů a webových portálů optimalizovaných pro skupiny více uživatelů.
 • Vývoj environmentálních modelů, systémů hodnocení a nástrojů podporujících rozhodování v oblasti hodnocení ekologických rizik, včetně nástrojů pro správu a vizualizaci dat s využitím GIS.
 • Analýzy kauzality prostorových vzorců a časové dynamiky v environmentálních datech.
 • Vypracování národních inventur a plánů provádění mezinárodních úmluv, příprava souvisejících národních a regionálních zpráv, hodnocení účinnosti úmluv včetně budování kapacit a školení v těchto oblastech.
 • Export, analýza a/nebo interpretace nezpracovaných nebo agregovaných expozičních dat uložených v interních uložištích.
 • Export, analýza a/nebo interpretace pseudonymizovaných a/nebo agregovaných populačních dat (včetně socioekonomických a demografických údajů nebo údajů o životním stylu).
 • Zpracování, charakterizace a skladování biologického materiálu z populačních a klinických studií podle validovaných SOP.
 • Poskytování alikvotů dostupných vzorků pro specifické studie (expozice a účinky).
 • propojení expozice a účinku (mechanistická toxikologie, AOP), hodnocení a modelování rizik.
 • Integrativní analýza a interpretace dat, pokročilá biostatistika a bioinformatika.

Služby v oblasti školení, budování kapacit a přenosu technologií

 • Pracujeme na rozhraní mezi vědou a politikou, tzv. science-to-policy (Národní centrum pro toxické látky, Regionální centrum pro budování kapacit a přenos technologií),
 • Pořádáme semináře a workshopy zaměřené na budování kapacit pro vědce, regulatorní sektor, policymakery a relevantní stakholdery,
 • Vytváříme inovační platformu pro komerční sektor,
 • Pořádáme mezinárodní letní školy,
 • Podporujeme studentské výzkumné projekty na všech úrovních, akce pro školy a nadané studenty,
 • Poskytuejme individuální konzultace a vzdělávací akce ve všech výše uvedených oblastech výzkumu.
 • Zbýváme se popularizací vědy a a pořádáme akce pro veřejnost.

Otevřený přístup ke kapacitám RECETOX RI je založen na obecné politice přístupu, jejímž cílem je zajistit transparentní přístup k dostupným technologiím a údajům, a to na základě kvality předkládaných projektů. Stejné postupy se uplatňují v případě fyzického a vzdáleného přístupu.

Návrhy projektů lze podávat kdykoli, jsou však vyhodnocovány na konci každého čtvrtletí:

 • 31. prosince 2023
 • 31. března 2024
 • 30. června 2024
 • 30. září 2024

Podání projektu

Žádosti o přístup jsou podávány prostřednictvím online formuláře, ve kterých budete požádáni, abyste předložili krátký návrh, v němž uvedete, co chcete udělat, jaký problém řešíte a jak předkládaný projekt souvisí s vašimi probíhajícími aktivitami.

Hodnocení projektu

Všechny žádosti jsou čtvrtletně hodnoceny, a to dvoustupňově podle dvou následujících kritérií:

   1. Technická proveditelnost – je hodnocena vedoucími příslušné laboratoře nebo výzkumného programu.
   2. Vědecká excelence – je hodnocena odbornou komisí. Zohledňuje se vědecká a technická hodnota, originalita a novost, relevance a dopad projektu, diseminační plán, kvalita realizačního týmu, životopis žadatele atd.

Projekty vyžadující přístup do populačních databází musí být rovněž schváleny výkonnou radou ELSPAC (a případně etickou komisí), zatímco společné projekty (s výzkumnými programy RECETOX) vyžadují pouze souhlas vedoucího příslušného programu.

Po dokončení hodnocení jsou jeho výsledky předloženy relevantní radě centra RECETOX ke konečnému schválení. Postup je stejný bez ohledu na to, zda se jedná o interní nebo externí uživatele. Všichni žadatelé jsou o výsledku informováni do tří měsíců od předložení návrhu. Po schválení jsou úspěšní žadatelé kontaktováni manažerem Open Access, aby s nimi projednal technickou realizaci projektu, je jim přidělen místní vedoucí projektu a musí komunikovat s vedoucím příslušné laboratoře a/nebo přiděleným supervizorem ohledně realizace projektu.

Obecné podmínky

 • Všichni žadatelé musí podepsat dohodu o „Všeobecných podmínkách přístupu“, která určuje podmínky přístupu stanovené místními předpisy, bezpečnostní postupy, pravidly pro práva duševního vlastnictví a pravidly pro zveřejňování výsledků.
 • Ve všech publikovaných výsledcích pocházejících z projektů „Open Access“ se vyžaduje uvedení Acknowledgement-u dle uvedeného vzoru.
 • Zpráva o realizaci projektuhodnotící dotazník musí být předloženy koordinátorovi otevřeného přístupu do dvou týdnů po ukončení projektu.
 • Uživatelé jsou rovněž požádáni o poskytnutí kopie všech publikací nebo zpráv vycházejících z projektu s otevřeným přístupem.

Poděkování - Acknowledgement

Publikace, které jsou výsledkem využití základních zařízení RECETOX v rámci projektů Velkých výzkumných infrastruktur (Open Access), musí obsahovat poděkování podle následujícího vzoru:

This work/Part of the work was carried out with the support of core facilities of RECETOX Research Infrastructure, project number LM2023069, funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the activity „Projects of major infrastructures for research, development and innovations”.

Short version: This work / Part of the work was carried out with the support of RECETOX Research Infrastructure (ID LM2023069, MEYS CR, 2023–2026).

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na Open Access Managerku, Dr. Petru Růžičkovou

Bez popisku
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

manažerka výzkumné infrastruktury

telefon: 549 49 3123
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info