Akademičtí uživatelé a výzkumníci

Výzva pro předkládání projektů do Open-access je otevřena.

Cílem výzvy k předkládání projektů je umožnit externím i interním uživatelům se zajímavými vědeckými projekty přístup k Výzkumné infrastruktuře RECETOX. V rámci projektu RECETOX RI je možné využít kapacit infrastruktury pro úspěšné žadatele z akademické a výzkumné sféry zdarma.

Výzva je stále otevřená, přijaté návrhy projektů budou vyhodnocovány každé tři (3) měsíce. Lhůty pro podání žádosti jsou následující:

 • 31. březen 2022
 • 30. červen 2022
 • 30. září 2022
 • 31. prosinec 2022

V případě, kdy je žádost schválena, jsou žadatelé o projekty bez odkladu vyzváni, aby zahájili kroky vedoucí k realizaci svých experimentů či využití požadovaných služeb. Náklady na přístup k výzkumné infrastruktuře hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

Výzva je otevřena do vyčerpání volných kapacit infrastruktury. Dílčí projekty musí být ukončeny v daném kalendářním roce.

Žadatelé mohou

 • požádat o laboratorní kapacitu a realizovat experimenty osobně,
 • využít kompletních služeb infrastruktury (včetně přípravy vzorku a měření), nebo
 • požadovat vzdálený přístup k dostupným datům (Genasis, CELSPAC atp.)

Jak požádat o přístup

Pro podání žádosti je třeba vyplnit odevzdat následující dokumenty:

 1. formulář žádosti projektu (Laboratoře stopové analýzy, pro ostatní kontaktujte dr. Růžičkovou),
 2. životopis žadatele,
 3. detailní popis navrhovaného projektu, požadované kapacity a očekávané výstupy.
 4. V případě, kdy je žadatelem student nebo mladší výzkumník (junior scientist) je vyžadován i doporučující dopis vedoucího (školitele, vedoucího výzkumné skupiny).

Kompletní přihlášku se všemi požadovanými dokumenty je nutné elektronicky zaslat na e-mail openaccess@recetox.muni.cz. Do předmětu emailu, prosím, uveďte “RECETOX RI – OPEN ACCESS application”.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Dr. Petru Růžičkovou (ruzickova@recetox.muni.cz)

Hodnocení návrhů projektů

Všechny žádosti jsou vyhodnocovány ve čtvrtletních cyklech, a to ve dvoustupňovém procesu hodnocení. V prvním kroku je vyhodnocena technická proveditelnost navrhovaného projektu, kterou hodnotí vedoucí příslušné laboratoře, core facility nebo výzkumného programu. Ve druhém kroku je kvalita návrhu hodnocena odbornou komisí na základě popisu projektu a životopisu žadatele. Návrhy týkající se využívání populačních databází musí být rovněž schváleny výkonnou radou ELSPAC (a v případě potřeby i Etickou komisí). Naopak, návrhy směřující k realizaci společných projektů s výzkumnými programy jsou předmětem schválení příslušného vedoucího programu. Výsledek hodnocení obou stupňů je předložen rozšířené Výkonné radě centra RECETOX pro její konečné rozhodnutí. Postup je stejný pro externí i interní uživatele.

Všichni žadatelé jsou informováni o výsledku hodnotícího procesu. Komunikace s vybranými žadateli ohledně realizace jejich projektu je zahájena bezprostředně poté, co bylo učiněno rozhodnutí.

Obecné podmínky přístupu

Uživatel má právo bezplatného přístupu k přístrojovému vybavení VI a k odborné a technické podpoře pro tyto činnosti ze strany zaměstnanců VI. Před započetím výzkumných aktivit podepíše žadatel s VI dohodu o užívání výsledků výzkumu a dodržování bezpečnosti práce. Nejpozději do 14 dnů od ukončení činnosti musí uživatel zaslat manažerce VI písemnou zprávu o průběhu výzkumných činností a vyplnit dotazník spokojenosti.

Uživatel má povinnost uvádět ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích poděkování VI včetně finančních zdrojů. Současně má povinnost zaslat manažerce výzkumné infrastruktury kopie všech výzkumných zpráv a vědeckých publikací, které byly vytvořeny s podporou VI.

Všechny výsledky a společné výstupy projektů jsou evidovány. Souhrnná zpráva o využívání výzkumné infrastruktury je součástí výroční zprávy centra a je předkládána rozšířené Výkonné radě a Mezinárodní vědecké radě Centra.

Financování

Uživatel má právo bezplatného přístupu k přístrojovému vybavení VI a k odborné a technické podpoře pro tyto činnosti ze strany zaměstnanců VI.

Podpora na příjezd a ubytování (cestovní náhrady) není poskytována.

Poděkování (Acknowledgements)

Uživatelé výzkumné infrastruktury musí ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích uvést odkaz na výzkumné infrastruktury, na kterých byly prováděny výzkumné, vývojové a inovační aktivity, spolu s dotačním titulem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na podporu těchto činností.

Publikace vyplývající z práce na zařízeních RECETOX v rámci projektu Open Access (RECETOX) musí obsahovat poděkování dle následujícího vzoru:

This work / Part of the work was carried out with the support of RECETOX Research Infrastructure (ID LM2018121, MEYS CR, 2019–2022).

Bez popisku
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

manažerka výzkumné infrastruktury

telefon: 549 49 3123
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info