Pro média

Stručná historie centra

Centrum RECETOX je samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který byl založen v listopadu roku 1983 jako „Katedra tvorby a ochrany životního prostředí“. Už od svého založení se RECETOX profiloval jako mezinárodní výzkumné centrum a zapojoval se do mezinárodních projektů a sítí. Na konci osmdesátých let zahájilo centrum RECETOX spolupráci s Evropským monitorovacím a hodnotícím programem (EMEP) a v polovině devadesátých let realizovalo projekt financovaný z programu PHARE.

V roce 2010 byl na RECETOXu zahájen projekt financovaný z Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace (OP VaVpI), který pro centrum představoval významný milník v dalším rozvoji. Byly ustaveny čtyři výzkumné programy a došlo k reorganizaci a významnému posílení výzkumné infrastruktury centra (RECETOX RI), která se ve stejném roce stala součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2013 byl projekt OP VaVpI úspěšně ukončen a centrum vstoupilo do tzv. fáze udržitelnosti, kterou využilo pro další rozvoj, zejména s ohledem na zapojení do Evropského výzkumného prostoru a dalších projektů financovaných z rámcových projektů Evropské komise (FP7 a H2020). Do roku 2019 centrum získalo či se účastnilo více než 20 rámcových evropských projektů.

Každoročně se v centru RECETOX řeší přibližně 50 víceletých vědeckých mezinárodních i národních projektů, dalších 30-50 projektů smluvního výzkumu a organizuje minimálně 50 odborných či popularizačních akcí v České republice i v zahraničí.

Výzkumné zaměření RECETOXu

RECETOX se zabývá výzkumem a výchovou odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. To zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních, hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů, vývoj nových vzorkovacích i analytických technik, vývoj nových chemických nástrojů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů.

Výzkumné aktivity centra RECETOX pružně reagují na nové výzvy týkající se sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám, ale přispívají k návrhům preventivních a legislativních opatření a vhodných zásahů a způsobů, jak správně nakládat s chemickými látkami během jejich celého životního/uživatelského cyklu.

Výzkumné skupiny RECETOXu jsou rozděleny do 5 programů:

  • Environmentální chemie a modelování
  • Environmentální toxikologie
  • Environmentální epidemiologie
  • Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii
  • Proteinové inženýrství

V zájmu ochrany lidského zdraví a ekosystémů před účinky toxických látek spolupracuje RECETOX s řadou průmyslových partnerů, a prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií podporuje Českou republiku, další země v Evropě i Africe a mezinárodní organizace OSN (UNEP, WHO) při plnění mezinárodních smluv a dohod k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI

Součástí centra je výzkumná infrastruktura RECETOX RI, která je centralizovaným pracovištěm pro realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů a umožňuje (i)analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních látek a toxinů v environmentálních nebo biologických matricích, (ii) provozování dlouhodobých environmentálních a populačních studií a (iii) vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat.

Výzkumná infrastruktura (RECETOX RI) byla v roce 2010 významně reorganizována díky projektu OP VaVpI a došlo ke zřízení prvních dvou infrastrukturních jednotek (Laboratoří stopových analýz a Environmentálních informačních systémů). V roce 2014 byly Laboratoře stopových analýz akreditovány v souladu s EU normami a v témže roce se informační systém GENASIS stal oficiálním nástrojem pro správu a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy pro data o výskytu látek ze všech hlavních globálních monitorovacích sítí perzistentních organických polutantů. Zpřístupnění jednotek výzkumné infrastruktury v módu otevřeného přístupu externím uživatelům (zvýšilo její využití na mezinárodní úrovni a podpořilo tak RECETOX v roli vedoucího partnera GEOSS a spolupracujícího centra WHO, ale také výrazně podpořilo rozvoj spolupráce RECETOX jako Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy i v zemích Afriky. V roce 2014 byla také založena třetí jednotka výzkumné infrastruktury Centra (RECETOX RI) - podpůrná platforma podporující populační studie. Aby bylo možné vystavět základy dalšího výzkumu v oblasti determinantů lidského zdraví, byla v Centru vyvinuta epidemiologická databáze obsahující všechna data získaná během posledních pětadvaceti let z české části Evropské dlouhodobé studie těhotenství a dětství (ELSPAC).

V současné době je výzkumná infrastruktura RECETOX RI rozdělena do 3 hlavních celků, kterými jsou:

  • Laboratoře RECETOX (obsahující akreditované Laboratoře stopové analýz\, tzv. Omicsové laboratoře, a Environmentální monitorovací sítě),
  • Populační studie (obsahující studie CELSPAC a biobankovací kapacitu CELSPAC),
  • Informační systémy a analýza dat (obsahující informační systémy a databáze, a bioinformatickou kapacitu pro výzkum exposomu). 

Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v rámci kterého poskytuje své kapacity interním i externím uživatelům z akademické i průmyslové sféry.

Od roku 2010 je výzkumná infrastruktura RECETOX zařazena do „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ a podporována českou vládou. Výzkumná infrastruktura RECETOX se podílela na zakládání českého národního uzlu ACTRIS RI (ESFRI RI), je přidruženým členem evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC a v současné době se RECETOX připravuje na vytvoření nové distribuované výzkumné infrastruktury v oblasti hodnocení expozice životního prostředí na evropské úrovni (ESFRI).

Výuka a vzdělávání na RECETOXu

RECETOX poskytuje multidisciplinární vzdělávání a realizuje výuku v oborech environmentální chemie, toxikologie a matematické biologie v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V roce 2018 RECETOX nově akreditoval bakalářské i magisterské studijní programy Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V roce 2019 bude nově akreditován také doktorský studijní program Environmental Health Sciences (v angličtině).

Studijní program „Životní prostředí a zdraví“ stojí na širokém základu biologických, chemických a dalších přírodovědných disciplín umožňujících pohled do procesů v přírodě, interakcí s člověkem a vlivů na jeho život a zdraví. Cílem studijního programu je poskytnout studentům komplexní mezioborové vzdělání umožňující orientovat se v problémech spojených s degradací životního prostředí, v jejich příčinách, souvislostech, následcích, dopadech na člověka a také jejich možných řešeních. Důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů na zdraví člověka a celých populací je studijní program v České republice jedinečný.

Studijní program „Matematická biologie a biomedicína“, který centrum vyučuje ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) přivádí do oblasti biologického a klinického výzkumu nový typ odborníků, kteří umí data z experimentů a studií nejen zpracovat a analyzovat, ale zároveň mají i vzdělání pro jejich interpretaci a plnohodnotnou komunikaci a spolupráci s experty v dané oblasti. Cílem studijního programu je poskytnout studentům mezioborové přírodovědné vzdělání na pomezí biologie, aplikované matematiky a informatiky. Studijní program spojuje experimentální výsledky, teoretické poznatky, analytické postupy a praktické aplikace matematických metod a algoritmizace v řešení konkrétních problémů aplikovaného výzkumu.

Věda a společnost

Na začátku nového tisíciletí zahájil RECETOX strategickou spolupráci se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky těchto látek. Zapojil se také jako odborný garant a poskytovatel školení a tréninků do projektů budování a posilování odborných, legislativních a znalostních kapacit v rozvojových zemích východní Evropy, Afriky a Asie podpořených z prostředků Globálního fondu pro životní prostředí (GEF) ve spolupráci s organizacemi OSN - UNEP, UNDP a UNIDO). Díky tomu bylo centrum RECETOX v roce 2005 ustaveno Národním centrem pro toxické látky (NC), jakožto společné pracoviště Masarykovy univerzity a Ministerstva životního prostředí (MŽP) podporující vládu České republiky v implementaci mnohostranných smluv o životním prostředí. V návaznosti na své dlouhodobé vědecké, monitorovací i podpůrné aktivity v zemích střední a východní Evropy bylo centrum v roce 2009 schváleno Konferencí smluvních stran Stockholmské úmluvy jako Regionální centrum (RC) Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy. Aktivity v rámci Národního a Regionálního centra přispívají k implementaci mezinárodních úmluv o životním prostředí, a to pomocí přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, tvorby legislativy a politik ochrany zdraví a životního prostředí.

Od roku 2005 centrum RECETOX každoročně pořádá Mezinárodní letní školu zaměřenou na budování kapacit pro nakládání s toxickými organickými látkami a předávání informací z vědy do praxe a organizuje 10-20 odborných akcí pro účastníky ze zahraničí. Od roku 2003 centrum RECETOX provozuje monitorovací síť MONET, která pomocí pasivního vzorkování ovzduší sleduje celou řadu toxických látek v prostředí v České republice, ve vybraných zemích Evropy a v Africe a je jedním z hlavních poskytovatelů dat o výskytu látek v prostředí pro potřeby Stockholmské úmluvy.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Marie Hošťálková
telefon: 775 857 397
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info