Pro média

Stručná historie centra

RECETOX je samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který byl založen v listopadu roku 1983 jako „Katedra tvorby a ochrany životního prostředí“. Už od počátku se RECETOX profiloval jako mezinárodní výzkumné centrum a aktivně se zapojoval do mezinárodních projektů a sítí. Na konci osmdesátých let začalo centrum spolupracovat s Evropským monitorovacím a hodnotícím programem (EMEP) a v polovině devadesátých let zrealizovalo projekt financovaný z programu PHARE.

Důležitý milník v rozvoji centra RECETOX nastal v roce 2010, kdy byl zahájen projekt financovaný z Operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace (OP VaVpI). Byly ustaveny čtyři výzkumné programy, proběhla reorganizace a výzkumná infrastruktura centra (RECETOX RI) byla výrazně posílena. Ve stejném roce se centrum stalo součástí Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2013 byl projekt OP VaVpI úspěšně ukončen a centrum vstoupilo do tzv. fáze udržitelnosti. Tuto fázi centrum využilo k dalšímu rozvoji, zejména s ohledem na zapojení do Evropského výzkumného prostoru a dalších projektů financovaných z rámcových projektů Evropské komise (FP7 a H2020). Do roku 2019 centrum získalo , či se účastnilo více než 20 rámcových evropských projektů.

Každý rok řeší RECETOX přibližně 50 víceletých vědeckých projektů národního i mezinárodního významu. Navíc realizuje dalších 30 až 50 projektů smluvního výzkumu a pořádá odborné nebo popularizační akce nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Výzkumné zaměření RECETOXu

RECETOX se zabývá výzkumem a výchovou odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik, která souvisejí s chemickými látkami kolem nás. Sledujeme toxické látky v prostředí, ve výrobcích, i v lidských tkáních. Hodnotíme jejich toxikologické a ekotoxikologické účinky, související rizika a zdravotní dopady. Vyvíjíme vzorkovací a analytické techniky, chemické nástroje a metodiky, biotechnologie a softwarové nástroje.

Pružně reagujeme na nové výzvy týkající se sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám. Naše výzkumné aktivity přispívají k návrhům preventivních a legislativních opatření a způsobů, jak správně nakládat s chemickými látkami během jejich celého životního/uživatelského cyklu.

Výzkumné skupiny RECETOXu jsou rozděleny do 5 programů:

 • Environmentální chemie a modelování
 • Environmentální toxikologie
 • Environmentální epidemiologie
 • Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii
 • Proteinové inženýrství

RECETOX spolupracuje s řadou průmyslových partnerů. Prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií podporuje Českou republiku, další země v Evropě i Africe a mezinárodní organizace OSN (UNEP, WHO) při plnění mezinárodních smluv a dohod k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI

Součástí centra je výzkumná infrastruktura RECETOX RI- centralizované pracoviště pro realizaci interdisciplinárních výzkumů. S touto infrastrukturou je možné provádět:

 • analýzy antropogenních a přírodních látek a toxinů v environmentálních nebo biologických matricích
 • dlouhodobé environmentální a populační studie
 • vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dat.

RECETOX RI prošla v roce 2010 důležitou reorganizací díky projektu OP VaVpI. Byly zřízeny dvě infrastrukturní jednotky- Laboratoře stopových analýz a Environmentální informační systémy. V roce 2014 získaly laboratoře stopových analýz akreditaci v souladu s EU normami. V témže roce se stal informační systém GENASIS oficiálním nástrojem pro správu a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy pro data o výskytu látek ze všech hlavních globálních monitorovacích sítí perzistentních organických polutantů. V rámci  otevřeného přístupu byla výzkumná infrastruktura zpřístupněna také externím uživatelům. To zvýšilo její využití na mezinárodní úrovni a podpořilo RECETOX v roli vedoucího partnera GEOSS a spolupracujícího centra WHO. Výrazně se podpořil rozvoj spolupráce RECETOX jako Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy i v zemích Afriky. V roce 2014 byla založena třetí jednotka výzkumné infrastruktury - podpůrná platforma pro populační studie. V RECETOXu byla vyvinuta epidemiologická databáze, která obsahuje všechna data získaná během posledních pětadvaceti let z české části Evropské dlouhodobé studie těhotenství a dětství (ELSPAC). Tato databáze tak poskytuje základ pro další výzkumy v oblasti determinantů lidského zdraví. 

V současné době funguje výzkumná infrastruktura na principu „open access“. To znamená, že poskytuje své kapacity interním i externím uživatelům. Výzkumná infrastruktura je rozdělena do 3 hlavních celků:

 • Laboratoře RECETOX (akreditované Laboratoře stopové analýzy, tzv. Omicsové laboratoře, a Environmentální monitorovací sítě),
 • Populační studie (studie CELSPAC a biobankovací kapacita CELSPAC),
 • Informační systémy a analýza dat (informační systémy a databáze, a bioinformatická kapacita pro výzkum exposomu). 

RECETOX je od roku 2010 zařazen do „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ a podporován českou vládou. Výzkumná infrastruktura RECETOX se podílela na zakládání českého národního uzlu ACTRIS RI (ESFRI RI) a je přidruženým členem evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC. V současné době se  připravuje na vytvoření nové distribuované výzkumné infrastruktury v oblasti hodnocení expozice životního prostředí na evropské úrovni (ESFRI).

Výuka a vzdělávání na RECETOXu

RECETOX poskytuje multidisciplinární vzdělávání a výuku v oborech environmentální chemie, toxikologie a matematické biologie v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

V roce 2018 byly akreditovány bakalářské i magisterské studijní programy Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V roce 2019 byl akreditován akreditován také doktorský studijní program Environmental Health Sciences, který probíhá v angličtině.

Studijní program „Životní prostředí a zdraví“ stojí na základu biologických, chemických a dalších přírodovědných disciplín, které umožňují náhled do procesů v přírodě, interakcí s člověkem a vlivů na život a zdraví. Studijní program poskytuje komplexní mezioborové vzdělání, které je důležité pro porozumění problémům spojených s degradací životního prostředí, příčinám, souvislostem, následkům, dopadům na člověka a také možným řešením. Studijní program klade důraz na pochopení chemické a biologické podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů na zdraví člověka a celých populací.

Studijní program „Matematická biologie a biomedicína“, který centrum vyučuje ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) přivádí do oblasti biologického a klinického výzkumu nový typ odborníků, kteří umí data z experimentů a studií nejen zpracovat a analyzovat, ale zároveň mají i vzdělání pro jejich interpretaci a plnohodnotnou komunikaci a spolupráci s experty v dané oblasti. Cílem studijního programu je poskytnout studentům mezioborové přírodovědné vzdělání na pomezí biologie, aplikované matematiky a informatiky. Studijní program spojuje experimentální výsledky, teoretické poznatky, analytické postupy a praktické aplikace matematických metod a algoritmizace v řešení konkrétních problémů aplikovaného výzkumu.

Věda a společnost

Na počátku nového tisíciletí zahájil RECETOX spolupráci se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech, aby chránili zdraví a životní prostředí před škodlivými účinky těchto látek. RECETOX se jako garant a poskytovatel školení zapojil do projektů pro budování a posilování odborných, legislativních a znalostních kapacit v rozvojových zemích východní Evropy, Afriky a Asie. Podpořeny byly z prostředků Globálního fondu pro životní prostředí (GEF) ve spolupráci s organizacemi OSN - UNEP, UNDP a UNIDO). Díky tomu bylo centrum v roce 2005 ustaveno Národním centrem pro toxické látky (společné pracoviště Masarykovy univerzity a Ministerstva životního prostředí), které podporuje vládu ČR v implementaci mnohostranných smluv o životním prostředí. V návaznosti na dlouhodobé vědecké, monitorovací i podpůrné aktivity v zemích střední a východní Evropy schválila v roce 2009 Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy centrum jako Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy. Národní a Regionální centrum tak přispívají k implementaci mezinárodních úmluv o životním prostředí. Přenáší výsledky výzkumu a vývoje do praxe, tvorby legislativy a politik ochrany zdraví a životního prostředí.

Od roku 2005  RECETOX pořádá Mezinárodní letní školy. Zaměřují se na budování kapacit pro nakládání s toxickými organickými látkami a předávání informací z vědy do praxe. Organizuje 10-20 odborných akcí pro účastníky ze zahraničí. Od roku 2003 provozuje RECETOX monitorovací síť MONET. Pomocí pasivního vzorkování ovzduší tak sleduje řadu toxických látek v prostředí v ČR, ve vybraných zemích Evropy a v Africe a je jedním z hlavních poskytovatelů dat o výskytu látek v prostředí pro potřeby Stockholmské úmluvy.

Kontakt

Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.

telefon: 725 737 788
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info