Věda a výzkum

Výzkumná činnost centra se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, prostředím, biologickými systémy a lidským zdravím, včetně sledování jejich důsledků na místní, regionální a globální úrovni.

Výzkumné aktivity jsou realizovány ve výzkumných skupinách, které jsou sdruženy do pěti výzkumných programů.

 

Výzkumná agenda

Výzkum RECETOXu se zaměřuje na studium kontaminantů a jejich chování, modelování dálkového transportu a bioakumulace v živých organismech. Zahrnuje hodnocení účinků toxických látek, environmentálních a zdravotních rizik a vývoj degradačních technologií a biotechnologií.

Interdisciplinární přístup

Široký odborný záběr pracovníků RECETOXu umožňuje zkoumat mezioborové vztahy mezi kontaminací ekosystémů a zdravím populací, biologickou rozmanitostí či klimatickými změnami, hodnotit lokální a regionální dopady a vyvíjet nové remediační a sanační technologie vody a půdy.

Životní prostředí a zdraví

V posledních letech se výzkum centra rozšiřuje o výzkum otázek souvisejících s širokou škálou faktorů ovlivňujících lidské zdraví a životní pohodu, tzv. exposom, chemickou bezpečnost a vývoj biotechnologií, materiálů a bioinformatických nástrojů pro biomedicínu.

Naše motivace

V důsledku rostoucí zátěže chronických onemocnění, stárnutí populace a zvyšujících se společenských požadavků čelí většina vyspělých zemí dlouhodobě rostoucím nákladům na zdravotní péči, a tím i tlaku na systémy zdravotního pojištění. To řadí chronická onemocnění spolu s nerovnostmi v oblasti zdravotní péče k jedněm z nejobtížnějších problémů 21. století, které nemohou být účinně řešeny bez objasnění a zkoumání faktorů, které zdraví člověka a celých populací determinují.

Jednotlivci i populace jsou vystaveny řadě fyzikálních vlivů, jako je teplo, hluk či světelné znečištění, a současně široké škále chemických látek a jejich směsí. Ty se do těla dostávají prostřednictvím stravy, výrobků denní spotřeby, vody, či okolního vzduchu, ale i působením vnitřního prostředí (budovy, kanceláře), či z povahy našeho povolání. Mnohé z těchto chemikálií prokazatelně narušují správné fungování endokrinního či imunitního systému, což způsobuje neurodevelopmentální, metabolické nebo reprodukční poruchy. Kombinované účinky toxických směsí a ostatních faktorů prostředí, které navíc ovlivňuje stres, sociálně-ekonomické determinanty, životní styl či stravovací návyky, prozatím nejsou zatím zcela objasněny.

Naším cílem je proto vybudovat výzkumnou kapacitu pro zkoumání expozice obyvatelstva výše zmíněným faktorům vnějšího prostředí (tzv. exposom), odhadnout vnitřní expozici a individuální citlivost jednotlivců, předvídat rizika ovlivnění lidského zdraví a přispět k objasnění etiologie chronických stavů.

Výzkumné programy


Výzkumné projekty

RECETOX se aktivně účastní desítek výzkumných projektů ročně. V roce 2018 výzkumníci RECETOXu řešili:

  • 17 evropských projektů (H2020)
  • 20+ národních výzkumných projektů (např. GAČR)
  • 5 aplikačních projektů (TAČR, MPO)
  • 6 mezinárodních kontraktů (OSN, WHP) a
  • 30 projektů smluvního výzkumu.

Více o projektech

Publikace

Výsledky výzkumu publikujeme zejména v prestižních vědeckých časopisech. V roce 2018 publikovali výzkumníci RECETOXu:

  • 154 publikací, z toho
  • 65 % v prvním kvartilu (Q1),
  • 31 % v prvním decilu.

 

Více o publikacích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info