Věda a výzkum

Výzkumná činnost centra se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, prostředím, biologickými systémy a lidským zdravím, včetně sledování jejich důsledků na místní, regionální a globální úrovni.

Výzkumné aktivity jsou realizovány ve výzkumných skupinách, které jsou sdruženy do pěti výzkumných programů.

Dlouhodobou vizí centra RECETOX je stát se světovou špičkou ve výzkumu environmentálních a dalších faktorů (tzv. exposom) působících na zdraví, život a stárnutí člověka, přispívající k vývoji inovativních přístupů k ochraně životního prostředí a zdraví, a nástrojů pro prevenci, diagnostiku a řešení souvisejících problémů.

Cílem centra RECETOX je přispívat k vědecké spolupráci v oblasti výzkumu životního prostředí a zdraví v rámci Evropského výzkumného prostoru, odstranit nejednotnost existujících dat o životním prostředí a zdraví v Evropě a umožnit efektivnější využívání dostupných dat a znalostí pro zlepšení hodnocení a řízení rizik, chemického managementu, tvorby a úpravy regulace a legislativy založené na důkazech a datech a tvorby politik v nejrůznějších odvětvích pro lepší ochranu zdraví.

RECETOX podporuje rozvoj inovačních politik v oblasti zdraví, poskytování kvalitnější zdravotní péče a zároveň posílení průmyslové konkurenceschopnosti vývojem nových biomarkerů expozice, účinků a citlivosti, zlepšených analytických technik, přístupů k modelování a softwarových nástrojů s hlavním cílem minimalizovat dopad nemocí souvisejících s expozicí populací toxickým látkám v životním prostředí, snížení budoucích zdravotních nákladů souvisejících s chronickými stavy a zlepšení zdraví a blahobytu evropských občanů.

Výzkumná agenda

Výzkum RECETOXu se zaměřuje na studium kontaminantů a jejich chování, modelování dálkového transportu a bioakumulace v živých organismech. Zahrnuje hodnocení účinků toxických látek, environmentálních a zdravotních rizik a vývoj degradačních technologií a biotechnologií.

Interdisciplinární přístup

Široký odborný záběr pracovníků RECETOXu umožňuje zkoumat mezioborové vztahy mezi kontaminací ekosystémů a zdravím populací, biologickou rozmanitostí či klimatickými změnami, hodnotit lokální a regionální dopady a vyvíjet nové remediační a sanační technologie vody a půdy.

Životní prostředí a zdraví

V posledních letech se výzkum centra rozšiřuje o výzkum otázek souvisejících s širokou škálou faktorů ovlivňujících lidské zdraví a životní pohodu, tzv. exposom, chemickou bezpečnost a vývoj biotechnologií, materiálů a bioinformatických nástrojů pro biomedicínu.

Výzkumné programy


Výzkumné projekty

RECETOX se aktivně účastní desítek výzkumných projektů ročně. V roce 2018 výzkumníci RECETOXu řešili:

  • 14 evropských projektů (H2020)
  • 20+ národních výzkumných projektů (např. GAČR)
  • 3 aplikačních projektů (TAČR, MPO)
  • 5 mezinárodních kontraktů (OSN, WHP) a
  • 9 projektů smluvního výzkumu.

Více o projektech

Publikace

Výsledky výzkumu publikujeme zejména v prestižních vědeckých časopisech. V roce 2018 publikovali výzkumníci RECETOXu:

  • 154 publikací, z toho
  • 65 % v prvním kvartilu (Q1),
  • 31 % v prvním decilu.

 

Více o publikacích