Kdo jsme

RECETOX je ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, založený v roce 1983. Zabýváme se výzkumem a vzděláváním odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. Naše hlavní činnost zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních a hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů; vývoj nových vzorkovacích i analytických technik; vývoj nových chemických nástrojů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů. Naše výzkumné aktivity pružně reagují na nové výzvy týkající se nejen sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám, ale i návrhů preventivních a legislativních opatření,vhodných intervencí a managementu chemických látek.

V zájmu ochrany lidského zdraví a ekosystémů před účinky toxických látek spolupracujeme s řadou průmyslových partnerů. Prostřednictvím našeho Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra pro budování environmentálních kapacit podporujeme Českou republiku, další země v Evropě i Africe, a mezinárodní instituce v regionu při naplňování mezinárodních smluv a dohod k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Součástí našeho centra je také výzkumná infrastruktura RECETOX RI, která je centralizovaným pracovištěm pro realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů. Jednotlivá pracoviště výzkumné infrastruktury provádějí analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních látek a toxinů v environmentálních nebo biologických matricích, dlouhodobé environmentální a populační studie a vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat.

RECETOX poskytuje multidisciplinární vzdělání v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v oborech životního prostředí a zdraví, matematické biologie a biomedicíny.

RECETOX v číslech

175

vědeckých pracovníků

60

PhD studentů

20

výzkumných skupin

3

core facility

2

studijní programy

3

Centra: Národní a Regionální Stockholmské konvence, WHO

Prof. Jana Klánová

„Naší vizí je stát se mezinárodně uznávaným centrem excelence, které podporuje a realizuje výuku a výzkum zaměřený na odhalování úlohy faktorů životního prostředí v působení na lidské zdraví, stárnutí a blahobyt; rozvíjí inovativní přístupy k ochraně životního prostředí a zdraví; a vyvíjí nástroje sloužící pro prevenci, diagnostiku a intervenční účely.“

Prof. Jana Klánová
ředitelka RECETOXu

Rozvoj RECETOXu v čase

 • 2023

  RECETOX slaví 40 let od založení. 

 • 2022

  RECETOX se stává spolupracujícím centrem WHO. Zahájení partnerství PARC. V rámci bakalářského studijního programu Životního prostředí a zdraví vznikají dvě specializace. RECETOX se účastní více, než 25 evropských výzkumných projektů.

 • 2021

  Projekt EIRENE koordinovaný Masarykovou univerzitou zařazen na Cestovní mapu ESFRI 2021. 30 leté výročí studie CELSPAC. Získána akreditace na habilitační a profesorská řízení v oboru Životní prostředí a zdraví.

 • 2020

  Zahájení projektu TEAMING. Do projektu ERA Chair nastoupili klíčoví výzkumníci a začíná budování týmu. Byla dokončena stavba biobanky CELSPAC. Byla zahájena populační studie PROCESO zaměřená na vývoj protilátek proti COVID-19.

 • 2019

  Získány projekty H2020 TEAMING (spolu s partnery z UCL, ETH, BBMRI-ERIC a FNUSA ICRC), Twinning a ERA Chair, které RECETOX koordinuje. RECETOX se zapojuje i do tzv. exposomových projektů.

 • 2018

  Získány akreditace dvou nových studijních programů v bakalářském a magisterském stupni studia. Vzniká nová organizační struktura centra. Zahájena stavba Biobanky CELSPAC

 • 2017

  Získány rozvojové projekty ze strukturálních fondů a první fáze projektu TEAMING

 • 2016

  První ERA-Net projekt v centru RECETOX (ERA-PLANET). Získány důležité H2020 projekty pro RECETOX (HMB4EU, ERA-Planet, ICARUS)

 • 2014

  Laboratoře stopové analýzy jsou akreditovány Českým institutem pro akreditace. Databáze GENASIS se stává oficiálním nástrojem GMP pro sběr dat. Zahájena spolupráce s WHO

 • 2013

  Prodloužení funkce RECETOXu coby regionálního centra Stockholmské úmluvy pro střední a východní Evropu. Prof. Jana Klánová se stává ředitelkou centra RECETOX

 • 2012

  Epidemiologická databáze ELSPAC se stává součástí výzkumné infrastruktury RECETOX

 • 2010

  Zahájení projektu CETOCOEN a zahájení výstavby nového sídla centra v Bohunicích – budova A29

 • 2009

  Schválení a ustanovení RECETOXu regionálním centrem Stockholmské úmluvy. Zahájení provozu monitorovací sítě MONET EU

 • 2008

  Zahájení monitorování POPs v ovzduší Afriky – MONET Africa

 • 2007

  Otevření doktorského studia oboru ekotoxikologie. Nominace RECETOXu jako regionálního centra Stockholmské úmluvy

 • 2006

  Zahájení monitorování POPs v zemích střední a východní Evropy. Spuštění on-line databáze GENASIS

 • 2005

  Pořádání první mezinárodní letní školy. Ustavení RECETOXu jako Národního centra pro POPs

 • 2003

  Vydání zprávy o národní inventuře POPs pro ČR a vytvoření monitorovací sítě volného ovzduší v ČR – MONET CZ

 • 2002

  Získání prvního EU projektu–Centrum excelence a prvního projektuevropského rámcového programu EU (FP5 - APOPSBAL)

 • 1994

  První absolvent doktorského stupně studia. Založení Výzkumného centra – projekt PHARE EU

 • 1990

  Prof. Ivan Holoubek se stává ředitelem katedry

 • 1988

  Začíná pravidelný monitoring na observatoři v Košeticích ve spolupráci s ČHMÚ

 • 1983

  Založení Katedry tvorby a ochrany životního prostřed v čele s ředitelem  prof. Rudolf Rozkošným

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info