Spolupráce se školami

Spolupráci se středními školami se RECETOX věnuje dlouhodobě, a to jak prostřednictvím vlastních akcí (exkurze, semináře, workshopy), tak účastí na akcích pro veřejnost organizovaných jinými subjekty (MjUNI, Bioskop, Noc vědců, Brněnské dny pro zdraví a řada dalších aktivit). Snažíme se studenty i učitele informovat o aktuálních vědeckých poznatcích o životním prostředí a také motivovat studenty k vysokoškolskému vzdělání přírodovědných oborů.

Pro učitele a studenty středních škol nabízíme:  

 • komentovanou prohlídku laboratoří a chovů na RECETOXu – obvykle obsahující úvodní přednášku a následně návštěvu laboratoří (program na 2 hodiny),
 • tematické přednášky ve výuce na středních školách (zejména pro třetí a čtvrté ročníky SŠ Jihomoravského kraje) – dle výběru učitele (délka přednášky dle domluvy 45-90 min)
 • témata Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Aktivně se podílíme také na korespondenčních kurzech (ViBUCH a IBIS).

 

Kontakt

Mgr. Rozárka Jílková, Ph.D.
telefon: 549 49 6676
e‑mail:

Nabídka přednášek pro školy

Doba otrávená? Zeptejte se člověka na čipu

Jak spolehlivě rozpoznat zdraví nebezpečné chemické látky od těch neškodných či prospěšných? Jak v laboratoři určit zdraví škodlivé hladiny chemických látek, odkud se berou hygienické limity? Od středověkých ochutnávačů přes pokusy na zvířatech až k moderním alternativám, jako jsou lidské kmenové buňky, mikrotkáně nebo organoidy na Petriho miskách či v siloxanových čipech.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: Toxikologie, buněčná biologie

Mikrobiom - neviditelný svět

Naše těla jsou osídlena bilióny bakterií. Jejich počet převyšuje počet našich vlastních buněk a ukazuje se, že právě bakterie žijící v našich střevech mají velký vliv na naše zdraví. V této přednášce budou prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu střevního mikrobiomu, který hraje významnou roli při rozvoji např. autoimunitních onemocnění, celiakie, diabetes 1. typu, astmatu, obezity a alergie.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Zdraví, mikrobiologie, molekulární biologie

Snižuje televize naši inteligenci?

I když to na první pohled nevypadá, půjde o přednášku s chemickým tématem. Nebudeme se totiž zabývat tím, na co se v televizi díváme, ale zaměříme se na chemické látky přidávané do různého vybavení, třeba i do materiálů, ze kterých je vyrobena televize. Dozvíte se, proč je důležité sledovat chemické látky i uvnitř budov a jak takové vnitřní prostory vzorkujeme. A samozřejmě si povíme něco o samotných chemických látkách a zaměříme se na konkrétní příklad - zpomalovače hoření: Proč se přidávají do materiálů? Mohou mít na nás negativní vliv? A jak snížit svoji expozici těmto látkám?

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Chemie, vnitřní prostředí, chemické znečištění, vzduch, prach

Půda - přehlížená, avšak klíčová složka ekosystémů

Půda, jako klíčová složka ekosystémů, podobně jako voda, vzduch, plní zásadní ekosystémové funkce v terestrickém životním prostředí. Mezi ty, které mají největší váhu pro člověka patří, že bez půdy stále neumíme produkovat jídlo a krmivo. Přesto bývá její ochrana hodně podceňována. V dnešní době čelí půdy světa rozsáhlé degradaci a rychle ubývají. Přednáška vysvětlí proč je půda tak významná pro ekosystém a pro člověka, co se v ní odehrává za klíčové procesy, jak je spojena s produkcí potravin. Dále budou popsány hlavní typy degradací půd v dnešním světě a trochu detailněji se pozornost zaměří na degradace spojené s kontaminací.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Půda, ekologie, chemie, degradace, znečištění

Modelování epidemiologie COVID-19

Epidemiologické modely umožňují krátkodobou i střednědobou předpověď počtu nově potvrzených případů onemocnění a tvoří podklad pro předpovědi dalších klíčových charakteristik: počtu hospitalizovaných, počtu osob v těžkém stavu nebo pacientů s vysoce intenzivní péčí. Standardem v modelování vývoje akutních infekčních onemocnění jsou tzv. SIR modely, v nichž jsou jedinci v populaci v každém okamžiku zařazeni do jednoho ze stavů, kompartmentů, odpovídajících jednotlivým stadiím onemocnění. Výstupem modelu jsou kromě predikce počtu nově potvrzených případů zároveň kalibrované hodnoty parametrů modelu, zejména základní/efektivní reprodukční číslo, standardně označované jako R.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Modelování, statistika, COVID-19

Proč jsou v životním prostředí pesticidy a proč nám to dělá starosti?

V úvodu přednášky jsou studenti stručně seznámeni se zátěží životního prostředí chemickými látkami obecně a jaký problém to představuje pro dnešní svět. Poté je pozornost zaměřena na jednu skupinu chemických látek, která patří z hlediska možných negativních dopadů k nejproblematičtějším - na pesticidy. Pesticidy jsou představeny z mnoha úhlů pohledu, je diskutována jejich potřeba a též možné negativní dopady pro zdraví lidí i ekosystémů.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: chemie, biologie, zemědělství, znečištění, toxikologie, zdraví, ekosystémy, půda

Je konzumace ryb z našich řek a rybníků zdraví prospěšná?

V přednášce představujeme problematiku kontaminace vodních ekosystémů persistentními organickými znečišťujícími látkami (POPs) na konkrétním příkladu polychlorovaných bifenylů. Je vysvětlena souvislost mezi chemickou strukturou PCB, jejich vlastnostmi, distribucí ve vodním prostředí a negativními účinky na vodní živočichy a zdraví člověka. Dále je diskutována bioakumulace a biomagnifikace PCB v potravním řetězci a moderní metody výzkumu těchto jevů ve vodním prostředí. Na závěr přednášky jsou uvedeny praktické rady k omezení možné expozice člověka POPs, způsobenou konzumací kontaminovaných ryb nebo jiných vodních živočichů.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: Voda, chemie, ryby, znečištění, persistentní organické sloučeniny

Kvalita ovzduší v Brně a vůbec...

Přednáška jednoduše vysvětluje základní pojmy, se kterými se setkáváme v hodnocením kvality ovzduší. Co jsou to emise a co imise a co je smogová situace? Popisuje znečišťující látky a jejich zdroje s lehkým přihlédnutím na konkrétní situaci ve městě Brně (doprava, průmysl, domácí topeniště, přeshraniční transport?). Přednáška se také stručně popisuje historický vývoj a současné trendy a možnosti v ochraně kvality ovzduší, ale i vliv ovzduší na lidské zdraví.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: ochrana ovzduší, zdraví, chemie, zdroje znečišťování

Látky s hormonální aktivitou a jejich účinky na organizmy v prostředí

Přednáška se zabývá ovlivěním hormonální soustavy látkami v prostředí kolem nás (polutanty, léčiva, kosmetika). Na případových studiích na zvířatech z volné přírody i použití léčiv u člověka ukazuje, že toto téme se týká nás všech.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: Endokrinní disrupce, toxikologie, vliv prostředí, léčiva

Věda za polárním kruhem

Přednáška se zaměřuje na představení polárních oblastí včetně českých vědeckých stanic na Arktidě a Antarktidě, přibližuje posluchačům drsné tamní podmínky a ukazuje jaké formy života jsou v těchto oblastech nejúspěšnější. Přednáška také nabízí vhled do výzkumu bioaktivních látek produkovaných mikroorganismy v polárních oblastech a vysvětluje jejich využitelnost pro člověka.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: Polární oblasti, mikroorganismy, biologicky aktivní látky

Kvalita ovzdušia v brnenských školách a škôlkach

V modernej dobe strávi bežný človek (dospelý či dieťa) približne 80 až 90 % svojho času vo vnútornom prostredí. Nie je teda prekvapujúce, že práve vnútorné prostredie má na nás a naše zdravie veľký vplyv. Každodenne je človek vystavovaný tisícom látok a ich zmesí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho zdravie. Jednou z expozičných ciest je inhalácia, teda vdychovanie určitej látky z ovzdušia. Inhalácia je jedna z najefektívnejších expozičných ciest, keďže na rozdiel od dermálneho styku či orálneho požitia toxickej látky, sa do veľkej miery to, čo vdychujeme, ovplyvniť nedá. Táto prednáška sa zameriava na analýzu kvality ovzdušia v brnenských školách a škôlkach. Konkrétne sa zameriame na hladiny pevných látok a polyaromatických uhľovodíkov, porovnáme ich hodnoty v centrálnych mestských častiach (Trnitá, Židenice), odľahlejších mestských častiach (Bohunice, Líšeň) a prímestskej časti Jehnice. Taktiež porovnáme hodnoty týchto látok v zimnom a letnom období ako vo vnútornom prostredí tak aj v tom vonkajšom. Spolu so študentami sa zamyslíme nad tým, aké aktivity spôsobujú zvýšené hladiny týchto látok v určitých častiach dňa a čo môžeme urobiť, aby sme týmto zvýšeným hladinám predišli.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: environmentálna chémia, ovzdušie, znečistenie, PMs, PACs

Plastics in the oceans: Environment and Humans

This lecture describes the main accumulation areas of marine debris in the world´s oceans. How important is society, human habits, and reciclyng?. And finally present the main effects on Marine organisms.

Language of the lecture: Spanish

Key words: Plastics, society, marine organisms

How buildings affect our health

This lecture will highlight the ways that the buildings where we spend most of our time (homes, schools, offices, etc.) can affect our health, discussing emissions of chemicals from the products we use as well as how new trends towards "green" buildings can help or harm the health impact of buildings.

Language of the lecture: English

Key words: Chemical pollution, green buildings, health

What's in our stuff? Chemicals in consumer products and why they matter

This lecture will describe the type of chemicals we find in the consumer products we use in our daily lives, and how we are exposed to chemicals when we are using consumer products, and what is being done about these possible hazards.

Language of the lecture: English

Key words: Chemical pollution, health, consumer products

Activités humaines et leur conséquences sur les écosystèmes

Pour cette présentation, nous allons étudier deux études de cas pour lesquels les activité humaines ont influencé le fonctionnement des écosystèmes ainsi que les services rendus par celui pour les être-vivant (y compris les humains)

Language of the lecture: English, French

Introduction à la bactériology

Dans cette présentation, nous allons couvrir les fondamentatux de la bactériologie, en commençant tout d'abord par des informations très générales sur les bactéries, puis en étudiant leur cycle de vie, la moyen de se nourrir, se reproduire, …

Language of the lecture: English, French

Ekotoxikologie - toxické látky kolem nás a co s tím?

V přednášce představujeme vědní a aplikovaný obor Ekotoxikologie, který se zabývá poznáváním účinků chemického znečištění na organismy v prostředí (včetně člověka). Hlavní části přednášky

 1. Cizorodé látky v prostředí - Které látky? Kolik jich je? V jakých koncentracích?
 2. Jak poznáme, že látka je "ekotoxická" (úvod do experimentálního testování, využití výsledků - např. v zákonech, v průmyslu).

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Chemie + biochemie + biologie + ekologie = Ekotoxikologie

Lidská a veterinární léčiva v přírodě

V přednášce jsou představeny jak pozitivní, tak i stinné stránky masivního používání léčiv v současnosti. Spojujeme širší informace s poznatky z vlastního výzkumu. Po úvodu do problematiky léků (humánní a veterinární léčiva, vývoj, užívání a kontrola v praxi) diskutujeme:

 1. VÝSKYT léčiv v prostředí (příklady konkrétních léčiv, v kterých složkách prostředí a v jakých hladinách-koncentracích byly a jsou nacházeny),
 2. Nejvýznamnější známé negativní DOPADY (léčiva s mutagenními účinky, nečekaná ekotoxicita a především problém antimikrobiální rezistence), a
 3. Možnosti PREVENCE a náprav (co s problémy můžeme dělat).

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: ekotoxikologie, biochemie, farmacie

Můžou léky vyvolávat rakovinu?

Otázku v názvu přednášky se snažíme odpovědět diskuzí tří propojených témat:

 1. představení biologických procesů, kterými v těle vznikají a vyvíjí se nádory a jejich celková složitost a propojenost;
 2. diskuze toho, jak se v praxi hodnotí, zda nějaká látka - např. léčivo - je nebo není karcinogen (úvod do experimentálního testování, zařazování karcinogenů podle mezinárodních standardů); a
 3. prezentace toho, která léčiva jsou klasifikována jako karcinogeny a jaké jsou důsledky (rizika karcinogenních léků pro pacienty, pro jejich rodinné příslušníky a pro pracovníky v lékárnách a nemocnicích).

Klíčová slova: biochemie, buněčná a molekulární biologie

Nové znečišťující látky ve vodě – zdroje, výskyt a charakterizace rizik

Přednáška je věnována problematice znečištění vodních ekosystémů novými, tzv. emergentními chemickými znečišťujícími látkami. V úvodu jsou představeny způsoby, jakými se látky dostávají do vod a jak se šíří v ekosystému, dále regulace znečištění v Evropě a nedostatky současného stavu ochrany vod před znečištěním. Jsou nastíněny moderní přístupy k charakterizaci rizik, které nové znečišťující látky představují pro vodní ekosystémy. Na příkladu léčiv a produktů osobní péče je pak vysvětleno, jak k znečištění dochází a jaké jsou možnosti na jeho účinné odstranění.

Klíčová slova: voda, chemie, farmaka, steroidní hormony, znečištění

Fluorescence a její využití nejen v (bio)medicíně

Fluorescence představuje důležitý nástroj jak pro výzkum vlasností materiálů, odhalování chemického znečištění, tak i v molekulárni biologii a diagnostice v medicíně. Výzkum fluorescence a vývoj fluorescenčních značek přesahuje od fyzikální chemie přes další obory chemie a nachází pak uplatnění v biologických oborech. Přednáška začíná stručným popisem principů interakce hmoty a světla a přechází přes příklady běžných fluorescentních molekul k příkladům jejího využití.

Klíčová slova: chemie, fluorescence, diagnostika, zdraví

DNA a životní prostředí

V přednášce bude představena struktura a funkce DNA a bude vysvětleno, jak je tato nositelka genetické informace ovlivněna působením chemických látek v životním prostředí. Po krátkém teoretickém úvodu a představení stručné historie objevení DNA a vzniku genetické toxikologie, uvedeme případovou studii o působení UV filtru v kosmetických přípravcích na DNA.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: genetika, toxikologie, lidská DNA, vliv prostředí, mutagenita

Mikroplasty v prostředí

Přednáška je věnována vzrůstajícímu ekologickému problému a to mikroplastům v prostředí. Přednáška zahrnuje informace jak o původu a distribuci plastů a mikroplastů v přírodě tak o negativních dopadech na organismy a ekosystém.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Mikroplasty, perzistence, kosmetika

Jste ve stresu? co to vlastně znamená?

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy k definici stresu. Je diskutována problematika měření stresu v různých prostředí a různých populačních skupin (např. u pilotů či v armádě). Je diskutován příspěvek stresu ke vzniku některých onemocnění, včetně současné epidemiologické situace s onemocněním covid-19.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Medicína, prostředí, chemie, biologie, fyzika

Žijeme už v době Star Treku?

Jsou metody léčby ve Star Treku stále sci-fi nebo již realitou? Co mají společného vidění, opalování, praní oděvů a uchovávání piva? Přednáška uvede vědní disciplínu - fotochemii - zkoumající procesy a jevy, se kterými se potkáváme v každodenním životě.

Jazyk přednášky: Čeština, English

Klíčová slova: Fotochemie

Pesticides in the atmosphere

This lecture will deal with the presence of pesticides in the atmosphere, the pesticide consumption in EU and important processes influencing the pesticides in the air will be discussed. Finally some case studies on pesticide in air will be presented.

Language of the lecture: French

Key words: sampling, atmosphere, pesticides

Introduction a l'écoéthologie: l'étude du comportement animal

Cette présentation permettra d'expliquer les principaux concepts de l'ethologie, notamment la notion d'énergie, de cout-bénéfice, de degrés sociaux, …

Language of the lecture: English, French

Ethologie: Les grands Herbivores

Cette présentation sera axé sur la présentation des grand herbivores passé et présent. Nous partirons d'informations générales puis nous enchainerons sur des aspects plu sspecifique comme la nutrition, reproduction, specificités de ces organismes qui les characterisent comme des grands herbivores

Language of the lecture: English, French

Ethologie: le lion et l'ours

Dans cette présentation, nous allons discuter d'informations générales lié aux cycle des vies des lions et ours ainsi que de leur comportement

Language of the lecture: English, French

Reduction of toxic emmissions from diesel engines using biofuels

This lecture will highlight the use of biofuels mixed with diesel with an aim for reducing toxic pollutants that re emmited from the diesel engine.

Language of the lecture: English

Key words: Chemical pollution, toxicity,transport, Engines

How does our activities affect penguins in Antartica

This lecture will highlight the levels of dioxins in penguins and the soils of Antartica

Language of the lecture: English

Key words: Dioxins

Workshopy a prohlídky na RECETOXu

Životní prostředí a zdraví

Opravdu mají antibakteriální roušky antibakteriální vlastnosti? Znáš svou uhlíkovou stopu? Co je víc nebezpečné: plasty nebo mikroplasty?

Přijď se podívat na vlastní oči!

Typ: 3 hodinový workshop

Cílová skupina: středoškoláci 3. a 4. ročníku, možnost domluvit i pro celé třídy, učitelé biologie/chemie

Termín: celoročně - na domluvě
max. počet účastníků: 24

Místo konání: pavilon B7,
Kamenice 5, Univerzitní kampus
Bohunice

Cena: 100Kč/os.

Chcete se zúčastnit? 
Kontaktujte Rozárku Jílkovou
rozarka.jilkova@recetox.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info