Spolupráce se školami

Spolupráci se středními školami se RECETOX věnuje dlouhodobě, a to jak prostřednictvím vlastních akcí (exkurze, semináře, workshopy), tak účastí na akcích pro veřejnost organizovaných jinými subjekty (MjUNI, Bioskop, Noc vědců, Brněnské dny pro zdraví a řada dalších aktivit). Snažíme se studenty i učitele informovat o aktuálních vědeckých poznatcích o životním prostředí a také motivovat studenty k vysokoškolskému vzdělání přírodovědných oborů.

Pro učitele a studenty středních škol nabízíme:  

 • komentovanou prohlídku laboratoří a chovů na RECETOXu – obvykle obsahující úvodní přednášku a následně návštěvu laboratoří (program na 2 hodiny),
 • tematické přednášky ve výuce na středních školách (zejména pro třetí a čtvrté ročníky SŠ Jihomoravského kraje) – dle výběru učitele (délka přednášky dle domluvy 45-90 min),
 • studentský workshop „RECETOX ručně“  - probíhá 1x ročně pro studenty 3. a 4. ročníků v období leden až únor,
 • témata Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Aktivně se podílíme také na korespondenčních kurzech (ViBUCH a IBIS) nebo na sestavení úloh v rámci soutěže N-trophy.

 

Kontakt

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
telefon: 775 857 397
e‑mail:

Nabídka přednášek pro školy

Doba otrávená? Zeptejte se člověka na čipu

Jak spolehlivě rozpoznat zdraví nebezpečné chemické látky od těch neškodných či prospěšných? Jak v laboratoři určit zdraví škodlivé hladiny chemických látek, odkud se berou hygienické limity? Od středověkých ochutnávačů přes pokusy na zvířatech až k moderním alternativám, jako jsou lidské kmenové buňky, mikrotkáně nebo organoidy na Petriho miskách či v siloxanových čipech.

Klíčová slova: ekotoxikologie

Kvalita ovzduší a výpočet emisí pro město Brno - Odkud se berou?

Přednáška shrnuje základní pojmy, se kterými se setkáváme v hodnocení kvality ovzduší. Co jsou to emise a co imise a co je smogová situace? Popisuje základní znečišťující látky a jejich zdroje s přihlédnutím na konkrétní situaci ve městě Brně (doprava, průmysl, domácí topeniště, přeshraniční transport?). Přednáška se také snaží stručně popsat historický vývoj a současné trendy a možnosti v ochraně kvality ovzduší, ale i vliv ovzduší na lidské zdraví.

Klíčová slova: kvalita ovzduší, ochrana ovzduší, zdraví, zdroje znečištění, chemie

Limity Země - co naše planeta snese a co už ne

V přednášce bude představen koncept "planetárních mezí", ve kterém byla u devíti oblastí zemského systému určena "nepřekročitelná" hranice, za kterou by se v zájmu udržitelného života na Zemi lidstvo nemělo dostat. Těmito oblastmi jsou například biodiverzita, biogeochemické toky dusíku a fosforu, změna klimatu, ozónová vrstva, spotřeba povrchové vody, atd. Studenti dále budou seznámeni s multirozměrností problematiky udržitelného rozvoje a informováni o možnostech i limitech nápravných opatření.

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, evoluce, antropocén, ekologie, populace

Mikrobiom - neviditelný svět

Naše těla jsou osídlena bilióny bakterií. Jejich počet převyšuje počet našich vlastních buněk a ukazuje se, že právě bakterie žijící v našich střevech mají velký vliv na naše zdraví. V této přednášce budou prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu střevního mikrobiomu, který hraje významnou roli při rozvoji např. autoimunitních onemocnění, celiakie, diabetes 1. typu, astmatu, obezity a alergie.

Klíčová slova: zdraví, mikrobiologie

Je konzumace ryb z našich řek a rybníků zdraví prospěšná?

V přednášce představujeme problematiku kontaminace vodních ekosystémů persistentními organickými znečišťujícími látkami (POPs) na konkrétním příkladu polychlorovaných bifenylů. Je vysvětlena souvislost mezi chemickou strukturou PCB, jejich vlastnostmi, distribucí ve vodním prostředí a negativními účinky na vodní živočichy a zdraví člověka. Dále je diskutována bioakumulace a biomagnifikace PCB v potravním řetězci a moderní metody výzkumu těchto jevů ve vodním prostředí. Na závěr přednášky jsou uvedeny praktické rady k omezení možné expozice člověka POPs, způsobenou konzumací kontaminovaných ryb nebo jiných vodních živočichů.

Klíčová slova: voda, chemie, ryby, znečištění, persistentní organické sloučeniny

Sinice – byly, jsou a budou?

Přednáška je věnována dopadům vlivu lidské činnosti ve vodních ekosystémech se zaměřením na problematiku masového rozvoje sinic, abiotické a biotické faktory, které ho ovlivňují. Představí sinice jako starodávné organismy vyskytující se v různých typech ekosystémů, které sehrály významnou roli ve vývoji atmosféry i biosféry a které produkují řadu látek s biologickou aktivitou, včetně některých toxinů. Vlivem intenzivních lidských aktivit dochází k narušení přirozené rovnováhy v povrchových vodách. Zejména nadměrné obohacování živinami vede k masovému rozvoji vodních květů sinic, jak ve sladkovodních, tak v mořských ekosystémech. Přednáška představí jeho dopady v ekosystémech, ovlivnění dalších druhů i celých společenstev, možný vliv na lidské zdraví a také přístupy k omezování masového rozvoje vodního květu sinic.

Klíčová slova: voda, biologie, ekologie, vodní ekosystémy, abiotické a biotické faktory

Co dýcháte doma, ve škole a na ulici?

Kde trávíme nejvíce času během dne? Víte, jak se monitoruje ovzduší? V přednášce přibližujeme problematiku kontaminace ovzduší nejen venkovního ale i vnitřního prostředí (domácnosti, školy,..). Odkud se tyto chemické látky do prostředí dostávají a jak se v nich chovají. Budeme mluvit o zpomalovačích hoření (nábytek, elektronika), pevných částicích (výfukové plyny, prach) perfluorovaných látkách (goretex, membrány),..

Klíčová slova: ovzduší

Jsme to co jíme? Jakým způsobem ovlivňuje výživa naše zdraví? Dá se pomocí výživy oddálit stárnutí?

Jíme a žijeme zdravě? Vysvětlíme si, co je to viscelární tuk. Jak tělo hospodaří s nadbytkem cukrů. Co jsou to skryté cukry a jak je odhalit ve složení potraviny? Nadbytek cukrů byl mezi lidmi odjakživa nebo je to situace dnešní doby?

Klíčová slova: zdraví, životospráva, metabolismus, populační studie

Chemie + biochemie + biologie + ekologie = Ekotoxikologie

V přednášce představujeme vědní a aplikovaný obor Ekotoxikologie, který se zabývá poznáváním účinků chemického znečištění na organismy v prostředí (včetně člověka). Hlavní části přednášky

 1. Cizorodé látky v prostředí - Které látky? Kolik jich je? V jakých koncentracích?
 2. Jak poznáme, že látka je "ekotoxická" (úvod do experimentálního testování, využití výsledků - např. v zákonech, v průmyslu).
 3. Moderní směry v ekotoxikologii - robotické vysokokapacitní automatizované skreenování, předpovědi toxicity "in silico" s využitím superpočítačů.

Klíčová slova: chemie, biochemie, biologie, ekologie, ekotoxikologie

Lidská a veterinární léčiva v přírodě

V přednášce jsou představeny jak pozitivní, tak i stinné stránky masivního používání léčiv v současnosti. Spojujeme širší informace s poznatky z vlastního výzkumu. Po úvodu do problematiky léků (humánní a veterinární léčiva, vývoj, užívání a kontrola v praxi) diskutujeme:

 1. VÝSKYT léčiv v prostředí (příklady konkrétních léčiv, v kterých složkách prostředí a v jakých hladinách-koncentracích byly a jsou nacházeny),
 2. Nejvýznamnější známé negativní DOPADY (léčiva s mutagenními účinky, nečekaná ekotoxicita a především problém antimikrobiální rezistence), a
 3. Možnosti PREVENCE a náprav (co s problémy můžeme dělat).

Klíčová slova: ekotoxikologie, biochemie, farmacie

Můžou léky vyvolávat rakovinu?

Otázku v názvu přednášky se snažíme odpovědět diskuzí tří propojených témat:

 1. představení biologických procesů, kterými v těle vznikají a vyvíjí se nádory a jejich celková složitost a propojenost;
 2. diskuze toho, jak se v praxi hodnotí, zda nějaká látka - např. léčivo - je nebo není karcinogen (úvod do experimentálního testování, zařazování karcinogenů podle mezinárodních standardů); a
 3. prezentace toho, která léčiva jsou klasifikována jako karcinogeny a jaké jsou důsledky (rizika karcinogenních léků pro pacienty, pro jejich rodinné příslušníky a pro pracovníky v lékárnách a nemocnicích).

Klíčová slova: biochemie, buněčná a molekulární biologie

Nové znečišťující látky ve vodě – zdroje, výskyt a charakterizace rizik

Přednáška je věnována problematice znečištění vodních ekosystémů novými, tzv. emergentními chemickými znečišťujícími látkami. V úvodu jsou představeny způsoby, jakými se látky dostávají do vod a jak se šíří v ekosystému, dále regulace znečištění v Evropě a nedostatky současného stavu ochrany vod před znečištěním. Jsou nastíněny moderní přístupy k charakterizaci rizik, které nové znečišťující látky představují pro vodní ekosystémy. Na příkladu léčiv a produktů osobní péče je pak vysvětleno, jak k znečištění dochází a jaké jsou možnosti na jeho účinné odstranění.

Klíčová slova: voda, chemie, farmaka, steroidní hormony, znečištění

Proč jsou v životním prostředí pesticidy a proč nám to dělá starosti?

V úvodu přednášky jsou studenti stručně seznámeni se zátěží životního prostředí chemickými látkami obecně a jaký problém to představuje pro dnešní svět. Poté je pozornost zaměřena na jednu skupinu chemických látek, která patří z hlediska možných negativních dopadů k nejproblematičtějším - na pesticidy. Pesticidy jsou představeny z mnoha úhlů pohledu, je diskutována jejich potřeba a též možné negativní dopady pro zdraví lidí i ekosystémů.

Klíčová slova: chemie, biologie, zemědělství, znečištění, toxikologie, zdraví, ekosystémy, půda

Fluorescence a její využití nejen v (bio)medicíně

Fluorescence představuje důležitý nástroj jak pro výzkum vlasností materiálů, odhalování chemického znečištění, tak i v molekulárni biologii a diagnostice v medicíně. Výzkum fluorescence a vývoj fluorescenčních značek přesahuje od fyzikální chemie přes další obory chemie a nachází pak uplatnění v biologických oborech. Přednáška začíná stručným popisem principů interakce hmoty a světla a přechází přes příklady běžných fluorescentních molekul k příkladům jejího využití.

Klíčová slova: chemie, fluorescence, diagnostika, zdraví

Životní prostředí a DNA

V přednášce bude představena struktura a funkce DNA a bude vysvětleno, jak je tato nositelka genetické informace ovlivněna působením chemických látek v životním prostředí. Po krátkém teoretickém úvodu a představení stručné historie objevení DNA a vzniku genetické toxikologie, uvedeme případovou studii o působení UV filtru v kosmetických přípravcích na DNA.

Klíčová slova: genetika, toxikologie, lidská DNA, vliv prostředí, mutagenita

Mikroplasty v prostředí

Přednáška je věnována vzrůstajícímu ekologickému problému a to mikroplastům v prostředí. Přednáška zahrnuje informace jak o původu a distribuci plastů a mikroplastů v přírodě tak o negativních dopadech na organismy a ekosystém.

Klíčová slova: mikroplasty, znečištění, odpady, ekosystém

Workshopy a prohlídky na RECETOXu

Životní prostředí a zdraví

Chceš omrknout robotizovaný mikroskop? Prozkoumat buněčný 3D sféroid? Vidět hmotnostní spektrometr? Šáhnout si na pakomáří larvu? Dozvědět se, jak se měří přestupy chemických látek přes kůži? Přijď se podívat na vlastní oči!

Aktivita: Komentovaná prohlídka laboratoří

Trvání: 2 hodiny

RECETOX ručně

V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu a zpomalovače hoření? Proč ryby v řekách mění pohlaví? Přijďte se podívat na 1 den k nám na RECETOX. Vlastníma rukama si vyzkoušíte práci s živými organismy v našich laboratořích.

Aktivita: Praktický workshop

Trvání: 3 hodiny

Chcete se zúčastnit? 
Kontaktujte RNDr. Kateřinu Novákovou, PhD. 
katerina.novakova@recetox.muni.cz