Dopad na společnost

Věda a inovace mají zásadní dopad na naše životy. Výsledky našeho výzkumu jsou využívány při formování politik a legislativy na národní i globální úrovni, ale také v řadě konkrétních aplikací a produktů. Naším cílem je přispívat ke zdravé planetě, lidskému blahobytu a udržitelné společnosti.

Transfer znalostí

Naším cílem je zpřístupnit výsledky vědy a výzkumu širokému spektru uživatelů, vědecké komunitě, studentům, soukromému sektoru a průmyslu, regionální a národní politické reprezentaci a mezinárodním a mezivládním institucím.

Zjištěními z realizovaných výzkumů se podílíme na vytváření politik, pravidel a norem pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Jak využíváme výsledky výzkumu?

Reprezentujeme region

Reprezentujeme Českou republiku a středoevropský region v mezinárodních expertních skupinách na evropské i globální úrovni (např. WHO, UNEP, OECD)

Budujeme kapacity

V rámci Regionálního centra Stockhomské úmluvy podporujeme země střední a východní Evropy při rozvoji odborných znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví.

Formujeme politiky

Poskytujeme dlouhodobá a spolehlivá data o stavu životního prostředí a lidského zdraví, která zlepšují národní, evropské a globální politiky.

Přinášíme inovace

Výsledky vědy a výzkumu převádíme do znalostí a produktů, které mají dopad na každodenní život. Spojujeme síly se soukromým a veřejným sektorem.

Naše aktivity

Zastupujeme region

Jménem RECETOXu nebo prostřednictvím našich expertů zastupujeme Českou republiku v mnoha odborných orgánech na regionální, evropské i světové úrovni. 
Na regionální úrovni spolupracujeme s Magistrátem města Brna, který podporuje realizaci konceptu Brno Living Lab, s Jihomoravským krajem a Jihomoravským inovačním centrem.
Na národní úrovni RECETOX působí jako Národní centrum pro toxické látky, které koordinuje implementaci Stockholmské úmluvy v České republice a spolupracuje na regionální a místní úrovni za účelem zvyšování kvality života občanů.
Na globální úrovni zastupujeme region střední a východní Evropy prostřednictvím našeho Regionálního centra Stockholmské úmluvy. Spolupracujeme s řadou organizací OSN (UNEP, UNIDO) a jsme spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO).

Budujeme kapacity 

Budování kapacit podporujeme především prostřednictvím aktivit Regionálního centra Stockholmské úmluvy v ČR. Centrum dlouhodobě podporuje 23 zemí střední a východní Evropy a slouží jako strategický vědecký partner pro více než 30 dalších zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zaměřuje se na projekty budování kapacit v rozvojových zemích, pořádá konference, semináře a letní školy a také podporuje spolupráci a vědecké projekty s partnerskými zeměmi a institucemi v oblasti nakládání s chemickými látkami a ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Poskytujeme školení profesionálům z veřejného i soukromého sektoru, provozujeme monitorovací sítě po celém světě, spolupracujeme s ostatními regionálními centry a podporujeme implementaci SAICM (Strategického přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami) a Minamatské úmluvy o rtuti.

Formujeme politiky

V RECETOXu usilujeme o vědeckou excelenci, ale také o účinný přenos našeho výzkumu do konkrétních projektů a politik. Náš příspěvek do národních, evropských a globálních strategií je vždy založen na nejnovějších výsledcích výzkumu a podporuje efektivní a informovanou tvorbu politik.

RECETOX je členem expertního Kulatého stolu EU na vysoké úrovni pro chemickou strategii pro udržitelnost a platformy Evropské komise sdružující zástupce zájmových skupin pro Akční plán nulového znečištění. Dlouhodobě plní roli regionálního centra Stockholmské úmluvy a organizuje aktivity v oblasti budování kapacit, vzdělávání a osvěty, a také úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací na různých úrovních. V rámci nového rámcového programu Evropské komise pro vědu a inovace (Horizon Europe) pomáháme utvářet Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek (PARC) a realizujeme další výzkumné projekty.

Přinášíme inovace

Podílíme se na řešení velkých společenských výzev sdílením znalostí a aktuálních výsledků výzkumné práce s veřejným a soukromým sektorem.
Spolupracujeme s nemocnicemi a dalšími složkami integrovaného záchranného systému, abychom přispěli ke zlepšení zdraví pacientů i poskytovatelů služeb, např. hasičů. Spolupracujeme s průmyslem prostřednictvím projektů kolaborativního i smluvního výzkumu, konzultací nebo specifických školení.
Současně podporujeme přímý transfer výsledků výzkumu a inovací našich výzkumných skupin prostřednictvím vzniku spin-off a start-up společností, mezi které patří například ENANTIS nebo ENTRANT.

Naše úspěchy

Sdílíme data o vývoji nákazy COVID-19

Ve spolupráci s Magistrátem města Brna umožňujeme nahlédnout do zajímavých dat. Prozkoumejte časovou a prostorovou analýzu dat o výskytu případů pozitivně testovaných na COVID-19 v Brně.

Naše databáze používá celý svět

RECETOX buduje Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí a online nástroje pro ukládání a vizualizaci dat úrovní POPs v základních matricích.

 

Cytostatika.cz

V rámci projektu Cytostatika.cz se věnujeme problematice bezpečné manipulace s cytotoxickými léčivy. Spolupracujeme s odborníky, ale také pacienty, které informujeme o tom jak se při léčbě chovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v jejich okolí.

Vyvíjíme software

Vyvíjíme a poskytujeme softwarové nástroje, které najdou využití při analýze spektrometrických dat, či při modelování a zkoumání vlastností specifických proteinů. Také vyvíjíme chemické standardy, knihovny hmotnostních spekter a specializované databáze sloučenin.

Enantis

Enantis je první biotechnologický spin-off Masarykovy univerzity zaměřující se na inženýrství terapeuticky atraktivních proteinů. Klíčovým produktem společnosti je stabilizovaný fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2).

Entrant

Spin-off společnost Entrant se zabývá metodami měření stresu. Stress dokáže měřit v reálném čase a bez odběru vzorků (krve, slin, atd.). Původně tuto metodu vyvinuli pro identifikaci stresu astronautů.

Zkoumáme protilátky proti SARS-CoV-2

Realizujeme dlouhodobou prospektivní studii PROSECO sledující dynamiku hladin protilátek proti SARS-CoV-2 v české populaci a přispíváme k modelování epidemie onemocnění COVID-19. 

Nový způsob pasivního vzorkování

Dlouhodobý výzkum v oblasti znečištění vody vedl k vývoji nového pasivního vzorkovače, který umožňuje měření a monitoring znečištění vody, aniž by vyžadoval využití velkého množství biologického materiálu.

Spolupracující centrum WHO

Spolupráce RECETOXu s WHO se v rámci spolupracujícího centra zaměří na hodnocení rizik spojených s expozicí populace chemickým látkám. Na tomto poli spolupracuje RECETOX s WHO již od roku 2013.

Máme globální ambice

Zkoumáme dopady poškozování životního prostředí na lidské zdraví a blahobyt.

Monitorujeme vodní prostředí, zkoumáme osud chemických látek v životním prostředí a vyvíjíme nové vzorkovací a analytické metody.

Naším cílem je přispívat k udržitelnému rozvoji prostřednictvím výzkumu a inovací, sdílením našich znalostí a budováním kapacit.

Zaměřujeme se také na „městský exposom“ v reakci na naléhavou potřebu porozumět dopadům městského prostředí na lidské zdraví.

Sledujeme kvalitu vody v oceánech a zabýváme se výzkumem mikroplastů.

Zaměřujeme se na výzkum půdní mikrobiologie, degradace a kontaminace, abychom přispěli k ochraně tohoto klíčového prvku našeho ekosystému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info