2013-2023: Lidské zdraví

V posledním desetiletí došlo k rozsáhlým investicím do rozšiřování výzkumného záběru centra a budování nových týmů. Silnější směřování k hodnocení zdravotních dopadů a rizik spojených s environmentálními expozicemi si vyžádalo posílení laboratorních kapacit v oblasti analýzy biomarkerů v lidských tkáních, rozvoj nových toxikologických a farmakokinetických modelů i bližší spolupráci s epidemiology i lékaři. Na to navázal i rozvoj výzkumné infrastruktury. Rozvíjely se nejen laboratorní kapacity, ale nově i populační studie a informační systémy. Byla realizována výstavba nové biobanky.

LIDÉ a TÝMY

Vedení centra přebírá v roce 2013 Jana Klánová. Program environmentální expozice a modelování posiluje v roce 2016 Martin Scheringer, modelář z ETH v Curychu. Jeho projekt budování excelentních týmů zároveň nabídne pozice i dalším mezinárodním vědcům: z University College London přicházej epidemiologové Martin Bobák a Hynek Pikhart, z Alabama Univerzity se přidá socioložka Irena Štěpáníková. Startovní pozice v multidisciplinární skupině nové příchozích vědců přijímají Julie Dobrovolná (patofyziologie), Zdeněk Spáčil (metabolomika a proteomika) či Eva Budinská (biostatistika), později se přidá Elliott Price (metabolom a exposom) a Petra Bořilová Linhartová (lidský mikrobiom). Tento vývoj vede na konci tohoto období k založení pátého výzkumného programu centra, Environmentální epidemiologie. Své týmy si v tomto období začíná budovat i Lisa Melymuk (chemická expozice a vnitřní prostředí), Klára Komprdová (farmakokinetické modelování), Pavel Babica (toxikologie), Peter Šebej (fotochemie), Martin Marek, David BednářStanislav Mazurenko (proteinové inženýrství).

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, APLIKACE

RECETOX posiluje své mezinárodní renomé v tradičních oborech, buduje viditelnost v oblastech nově rozvíjených a stále více se zapojuje do mezinárodních projektů a sítí: V 5. evropském rámcovém programu (RP) získal dva projekty, v 6. RP tři, v 7. RP 10 a v Horizon 2020 18 projektů. Centrum se účastní projektů výzkumné spolupráce, ale je úspěšné i v individuálních a mobilitních projektech, mezinárodních tréninkových sítích a projektech na podporu komercionalizace. Dlouhodobé zkušenosti aplikuje při vedení Iniciativy GOS4POP (Globální systém pozorování perzistentních organických polutantů v rámci Skupiny pro pozorování Země, GEO) a v projektech sítě ERA-PLANET (Evropská síť pro pozorování měnící se planety) podporujících vznik integrovaného systému sledování kvality životního prostředí pomocí senzorů a pokročilých informačních systémů. Spolupracuje s veřejnou správou už nejen na mezinárodní a národní, ale iu regionální úrovni. Zapojuje se do projektů na rozvoj zdravých chytrých měst a inteligentních řešení pro městské prostředí a vzniká myšlenka Brna jako živé laboraoře (Brno living lab).

V roce 2010 vstoupil RECETOX do krajiny velkých výzkumných infrastruktur a jeho výzkumná infrastruktura byla zařazena jako perspektivní projekt do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Základními pilíři byly akreditované chemické laboratoře, monitorovací sítě MONET a informační systémy GENASIS. Od roku 2011 se pak RECETOX RI stává velkou výzkumnou infrastrukturou.

V roce 2013 převzal RECETOX od Lékařské fakulty MU českou větev evropské dlouhodobé studie rodičů a dětí ELSPAC (European Longitudinal Study of Parents and Children) sledující od roku 1991 rodiny dětí narozených v Brně a ve Znojmě V následujících letech se povedlo vybudovat vyšetřovací, laboratorní i informační infrastrukturu CELSPAC (www.celspac.cz) umožňující nejen další sledování generace dětí 90. let, ale i založení brněnské kohorty nové generace TNG (The Next Generation). Tento rozvoj byl v letech 2017-2020 podpořen projektem RECETOX RI operačního programu Věda, vývoj, vzdělávání (OP VVV), který umožnil výstavbu moderních kapacit pro automatické ukládání biologického materiálu – biobanky CELSPAC.

VZDĚLÁVÁNÍ

Návazně na rychlý rozvoj výzkumu byl přepracován koncept vzdělávacích programů centra. V roce 2019 byly získány akreditace nových studijních programů v bakalářském, magisterském a následně i doktorském stupni studia. Program Životní prostředí a zdraví v sobě spojuje původní směry environmentální chemie a (eko)toxikologie a dále je posunuje směrem k dopadům prostředí na zdraví. Program Matematická biologie a biomedicína rozšiřuje původní zaměření na biostatistiku o druhou, bioinformatickou specializaci.

PROJEKTY a SPOLUPRÁCE

Rozvoj nových výzkumných směrů podpořil projekt CETOCOEN PLUS (2017-2022) Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Klíčovou úlohu v něm hrál Martin Scheringer přicházející z ETH v Curychu, ale projekt sloužil i jako inkubátor mladých výzkumných týmů rozvíjejících kapacity centra v oblastech epigenomiky, metagenomiky, metabolomiky a proteomiky, patofyziologie, epidemiologie nebo modelování.

Zásadním projektem evropského programu Horizon 2020, do kterého se centrum zapojilo roku 2017, byl HBM4EU (Lidský biomonitoring pro Evropu). Usiloval o harmonizaci přístupů k dlouhodobým populačním studiím i laboratorním technikám a zpřístupnění evropských výzkumných dat pro rozhodovací procesy a legislativu na ochranu lidského zdraví. Centru napomohl k lepšímu zapojení do evropských iniciativ zaměřených na výzkum lidského exposomu, tedy souboru faktorů, které působí na lidské zdraví a rozvoj chronických onemocnění ohrožujících zejména citlivé populační skupiny.

Dlouhodobé úsilí o zvyšování vědecké kvality centra, budování interdisciplinární expertízy i mezinárodní spolupráce bylo na konci této dekády odměněno získáním trojice projektů evropského programu H2020 Widening zaměřeného na rozvoj vědy v nových členských zemích a jejich lepší zapojení do evropského výzkumného prostoru. Další směřování centra je úzce spojeno s realizací projektu CETOCOEN Excellence programu TEAMING (2020-2026), který financuje sedmiletý proces přestavby výzkumné infrastruktury, lidských zdrojů a řízení centra tak, aby maximálně podpořily další rozvoj kvality výzkumných i vzdělávacích programů. Zakládá dlouhodobé partnerství s University College London (UCL), ETH v Curychu, evropskou sítí biobank BBMRI a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Druhým nástrojem dalšího rozvoje centra byl projekt R-EXPOSOME výzvy H2020 na ERA Chair budující pátý výzkumný program centra zaměřený na epidemiologii a integrativní analýzu rozsáhlých populačních dat. Na sdílenou pozici ERA Chair pro epidemiologii se posunuli Martin Bobák a Hynek Pikhart z UCL v Londýně. Třetí projekt URBAN-X programu H2020 na TWINNING zaměřený na vliv městského prostředí přidal do sítě spolupracujících institucí ISGlobal v Barceloně a univerzitu v Utrechtu, dvě instituce z čela epidemiologického výzkumu v Evropě.

Lepší mezinárodní viditelnost centra přinesla zapojení do EURION klastru evropských projektů zaměřených na látky narušující hormonální rovnováhu (projekty OBERON a ERGO) i do Evropské sitě EHEN pro studium lidského exposomu (projekty ATHLETE a EXPANSE). Jako nová výzkumná témata v evropských projektech objevila expozice pesticidům nebo mikroplastům (a chemickým látkám používaným na úpravu plastů).

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info