Předsednictví v Radě EU

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009. Přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě EU řídí předseda vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. České předsednictví 2022 je organizováno ve spolupráci se všemi resorty, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a jeho Stálým zastoupením při EU v Bruselu, a dalšími institucemi jak na národní, tak na evropské úrovni. (zdroj: https://www.eu2022.cz).

Oficiální web českého předsednictví je k dispozici na https://www.eu2022.cz/.

Bez popisku

Rada Evropské unie

Rada EU je místem, kde jde slyšet hlas členských států. Jde o instituci Evropské unie, na jejíž půdě prosazují členské státy národní pozice a postoje k zásadním politickým rozhodnutím a legislativním návrhům. Rada zasedá v deseti formacích podle projednávané agendy (zemědělství a rybolov, konkurenceschopnost, hospodářské a finanční věci, životní prostředí, zaměstnanost, vzdělávání, zahraniční věci, obecné záležitosti, spravedlnost, doprava). Členské státy na jednání zastupují příslušní ministři nebo státní tajemníci s kompetencí k řešeným otázkám (tedy ministr dopravy jedná na radách pro dopravu, ministr školství na radě pro vzdělávání atd.). Souhlas Rady je potřeba ke schvalování legislativy, uzavírání mezinárodních závazků nebo schvalování rozpočtu, zkrátka ke všem významným rozhodnutím v Unii. Vedle Evropské komise a Evropského parlamentu je Rada hlavním hráčem v unijním rozhodování.

Předsednictví v Radě EU

V předsednictví Radě se členské země střídají po šesti měsících podle předem daného pořadí. Předsednická země určuje agendu a priority Rady. Proto je předsednictví považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů k posílení prestiže, ale i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států. Předsedající země se stává na půl roku centrem rozhodování o unijní politice. Předsednictví vede zasedání Rady a zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Zároveň premiér předsedající země reprezentuje Unii navenek. Předsednická země určí před začátkem předsednictví své priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu. Členské státy vykonávající předsednictví spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria. Předsednické trio připravuje společný program, kterým se se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Česká republika bude tvořit trio s Francií a Švédskem.

RECETOX a CZ PRES

RECETOX se do opět přípravy a realizace českého předsednictví zapojí prostřednictvím svých odborných pracovníků a expertních kapacit, a to zejména v rámci během jednání pracovních skupin k chemickým látkám a dalším problematikám. Realizace předsednictví se v rámci RECETOXu věnují zejména experti Národního Centra pro toxické látky a Regionálního Centra, a také řada studentů našich bakalářských a magisterských studijních programů. 

Níže uvádíme aktualizovaný přehled akcí, kterých se RECETOX bude v půl roce předsednictví účastnit.

Datum

Akce

Zástupce RCX

Popis akce

Zapojení RECETOX

20. 7. 2022

WP IEI Chemicals
Brusel

K. Šebková

Pracovní koordinační skupina v Bruselu týkající se mezinárodní chemické agendy EU.

Příprava na SAICM IP4, Science-to-policy Panel, Debrief/follow up BRS COPs

21.-22.7.2022

Neformálního zasedání
ministrů pro výzkum (COMPET)
Praha

J. Klánová

Neformální zasedání ministrů pro výzkum zemí EU na téma synergií ve financování vědy. V návaznosti na akci bude formulována tzv. Pražská deklarace k synergiím ve financování vědy, výzkumu a inovací.

Odborná přednáška a diskuse na téma fungování, role a financování výzkumných infrastruktur na národní úrovni a v Evropském výzkumném prostoru.

29. 8. – 2. 9. 2022

SAICM IP-4
Bukurešť

K. Šebková,

L. Pokorný,

K. Řiháčková, L. Bielská
(N. Šelleová – stáž)

Hlavním úkolem bude vypracovat budoucí opatření strategického přístupu a řádného nakládání s chemickými látkami a odpady po roce 2020 ke zvážení a přijetí na příštím zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM5).

Zastupování ČR v jednotlivých vyjednávacích formacích.

7. 9. 2022

WP IEI EfE (Pracovní skupina pro mezinárodní environmentální otázky)
Brusel

L. Pokorný

Pracovní koordinační skupina v Bruselu, která má dokončit přípravy na ministerskou konferenci ŽP pro Evropu na Kypru (5. – 7. 10. 2022).

Předsedání pracovní skupiny

15. – 16. 9. 2022

WP IEI Global – neformální
Praha

L. Pokorný
O. Adamovský

Neformální pracovní koordinační skupina pro globální otázky, která se bude zabývat plasty. 

Bude upřesněno

25. 9. 2022

WP IEI Chemicals
Brusel

K. Šebková

Pracovní koordinační skupina v Bruselu týkající se mezinárodní chemické agendy EU.

Follow-up na IP4, příprava Science-to-Policy Panel

3. – 7. 10. 2022

9. ministerská konference procesu ŽP pro Evropu (vznikl v r. 1991 v Dobříši)
Kypr

L. Pokorný, O. Mikeš

9. ministerská konference procesu ŽP pro Evropu bude mít 2 hlavní témata (udržitelná infrastruktura a udržitelný turismus).

L. Pokorný bude předsedat/místopředsedat koordinaci EU a O. Mikeš bude mít příspěvek na doprovodné akci.

3. – 7. 10. 2022

1. jednání Science-to-Policy Panel ad-hoc WG
Bangkok

K. Šebková

První zasedání otevřené ad-hoc skupiny pro ustavení panelu pro chemické látky

Koordinace EU

19.-21. 10. 2022

International Conference on Research Infrastructures - ICRI 2022
Brno

J. Klánová

Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách. V rámci konference bud pořádána řada akcí, z nichž některé pořádá i RECETOX.

EIRENE RI: Addressing a Challenge of Human Exposome

Slavnostní otevření biobanky CELSPAC

25. 10. 2022

WP IEI Chemicals
Brusel

K. Šebková

Pracovní koordinační skupina v Bruselu týkající se mezinárodní chemické agendy EU

Follow-up Science-to-Policy Panel

29. 11. – 4. 12. 2022

12. zasedání smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících
hranice států
Ženeva

L. Pokorný

Zasedání smluvních stran této úmluvy je spíše technickou záležitostí – týká se sdílení dobré praxe v oblasti předcházení haváriím.

L. Pokorný bude předsedat/místopředsedat koordinaci EU.

Listopad 2022

WP IEI Chemicals Brusel

K. Šebková

Pracovní koordinační skupina v Bruselu týkající se mezinárodní chemické agendy EU

Bude upřesněno

Prosinec 2022

WP IEI Chemicals Brusel

K. Šebková

Pracovní koordinační skupina v Bruselu týkající se mezinárodní chemické agendy EU

Bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info