10. zasedání Stockholmské úmluvy: Tři konference, dva týdny, mnoho výstupů.

Zasedání o ochraně životního prostředí před chemickými látkami a odpady se konalo od 6. do 17. června 2022 ve švýcarské Ženevě. Letošním tématem jednání bylo "Global Agreements for a Healthy Planet: Sound Management of Chemicals and Waste". Této dvoutýdenní akce se zúčastnilo více než 1200 odborníků ze 160 zemí světa. Zástupci RECETOXu Katarína Řiháčková a Kateřina Šebková na mezinárodních jednáních reprezentovali výzkumné centrum RECETOX v delegaci České republiky.

21. 6. 2022 Kateřina Šebková

Agenda setkání byla skutečně nabitá a jednání probíhala od časných ranních hodin až do večera. Přinesla však důležitá klíčová rozhodnutí, která ovlivní používání chemických látek a hospodaření s odpady.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech schválila zákaz výroby a používání průmyslové chemikálie perfluorhexansulfonové kyseliny (PFHxS), solí a sloučenin. Byť výroba PFHxS (již) klesá, látky se vyskytují v mnoha výrobcích, od tkanin odolných vůči skvrnám až po hasicí pěny, a negativně ovlivňují lidské zdraví. Basilejská úmluva, která se zabývá přeshraničním přenosem nebezpečných odpadů a jejich řádným nakládáním během jejich životního cyklu, včetně obchodu a odstraňování, se dohodla na zahrnutí všech druhů elektronického odpadu pod postup informovaného souhlasu. V rámci těchto jednáních byla vypracována řada technických pokynů týkajících se nakládáním s plastovými odpady a odpady z domácností. Rotterdamská úmluva zařadila do přílohy chemikálie – dekabromodifenylether (dekaBDE) a kyselinu perfluoroktanovou (PFOA), ale během samotného jednání nebylo dosaženo shody týkající se zařazení dalších kandidátských látek – 4 pesticidů a azbestu.

A jaké bylo zapojení RECETOX? I my jsme během zasedání zažili chvíle slávy. Katarína Řiháčková z RECETOXu bude zastupovat region střední a východní Evropy ve Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů, který posuzuje kandidátské látky pro zařazení do Stockholmské úmluvy. Regionální centrum Stockholmské úmluvy v ČR uspořádalo v rámci ženevského zasedání seminář "Jak může monitoring POPs přispět k řešení trojí planetární krize?" Součástí této akce, konané 6. června 2022, bylo oficiální spuštění internetových stránek environmentální databáze GMP Data Warehouse – prohlížeče monitorovacích dat o POPs v ovzduší, mateřském mléce a vodě.

Vedoucí vědecké divize ze Sekretariátu Stockholmské úmluvy Abiola Olanipekun ve svém projevu poděkovala RECETOXu za dlouhodobou podporu a zdůraznila význam environmentální dat pro plnění úmluvy a hodnocení její účinnosti. Olanipekun také ocenila odborné příspěvky celé komunity v oblasti monitoringu a správy dat prostřednictvím GMP Data Warehouse. Výsledky práce týmu environmentálních databází výzkumné infrastruktury RECETOX byly oceněny potleskem všech delegátů mezinárodního jednání. Zpracované grafy, mapy či analýzy trendů a dostupnost POPS dat pro základní monitorovací matrice Stockholmské úmluvy jsou nyní díky práci RECETOXu a financování evropského projektu e-shape (Horizon 2022) dostupné jak odborníkům, tak široké veřejnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info