EU a bezpečné chemické látky

RECETOX se 18. května 2022 zúčastnil již třetího zasedání Kulatého stolu na vysoké úrovni k chemické strategii EU. Ta je jedním z nejdůležitějších nových nástrojů Zelené dohody pro Evropu a její implementace je tak mezi největšími prioritami Evropské komise. Hlavním tématem jednání byla doporučení členů kulatého stolu týkající se kritérií a nástrojů pro bezpečné a udržitelné chemické látky ("Safe and Sustainable by Design" - dále "SSbD").

18. 5. 2022 Lukáš Pokorný Kateřina Šebková


<span>Komisař EU pro životní prostředí </span>Virginijus Sinkevicius

Kulatý stůl na vysoké úrovni se letos sešel poprvé osobně v Bruselu, předchozí jednání byla online kvůli pandemickým omezením/opatřením. Jednání v sídle Komise zahájil Virginijus Sinkevicius, komisař EU pro životní prostředí, který shrnul dosavadní provedené aktivity, ale také plány Evropské komise v oblasti chemických látek. Prioritou bude revize Nařízení o klasifikaci, označování a balení, tzv. nařízení o CLP, a revize nařízení o REACH. Obě tato nařízení jsou v evropské chemické politice zcela zásadní a také proto je proces přípravy revize a též revize samotné dle komisaře mimořádně časově náročný. Nařízení CLP stanoví postupy shromažďování a posuzování informací o vlastnostech a nebezpečnosti látek, přičemž jedním z hlavních cílů je stanovit, zda látka nebo směs vykazuje vlastnosti, které vedou k tomu, že je klasifikována jako nebezpečná.

Změna obou legislativních předpisů je také v hledáčku všech zainteresovaných stran: jak průmyslu, který usiluje o co nejjednodušší, ale funkční regulaci nejnebezpečnějších látek, tak také nevládních organizací a odborových svazů, jejichž hlavním cílem je ochrana zdraví obyvatel a pracovníků.

S revizí těchto dvou nařízení úzce souvisí také diskutovaný koncept SSbD. Nejedná se přitom o žádnou novinku: na mezinárodní úrovni byl tento koncept kritérií bezpečných chemických látek rozpracován v rámci OSN a OECD, ale záměr Evropské komise tento inovativní postup legislativně zakotvit jde o krok dál. Hlavní motivací je ochrana zdraví obyvatel: dle WHO jsou vybrané nebezpečné chemické látky zodpovědné ročně za 1,6 mil. úmrtí pramenících z vážných onemocnění (WHO, 2016) a 90 % Evropanů se negativních dopadů chemických látek obává.

Bezpečné chemické látky

SSbD zavádí požadavek, že chemické látky musí být už při své výrobě bezpečné. Dosavadní praxí bylo, že i v případě chemických látek se závažnými negativními účinky na lidské zdraví byly tyto látky uváděny na trh a používány – sice dle stanovených bezpečnostních postupů, ale stále používány. Navíc, s ohledem na jejich nebezpečnost byla vyloučena možnost recyklace, která stojí v základu oběhového hospodářství, dalšího konceptu, který se již prosadil jako klíčový přístup pro nakládání se zdroji na globální úrovni.

Při použití kritérií definujících bezpečné a udržitelné látky (SSbD) by tedy k něčemu takovému nemělo vůbec docházet. Pro sporné látky se musí nalézt bezpečnější náhrady, což povede k využití nejnovějších poznatků z vědy a rozvoje a tím ke zvýšení tlaku na inovace.

Jak v diskuzi v rámci kulatého stolu podotkla zástupkyně nevládního sektoru, i přes varování průmyslu, že přijetí nařízení REACH ve své době znevýhodní evropský chemických průmysl, během posledních 15 let se stal přesný opak. Zástupci chemického průmyslu se k nutnosti inovovat stavěli vstřícně, ale opakovaně zdůrazňovali, že nároky plynoucí z konceptu SSbD musí být pro evropský průmysl co nejjednodušší. Často protichůdné pozice se promítly také do kvality a formulace doporučení, která kulatý stůl připravil.

Jsou mezi nimi obsaženy hlavní priority, na kterých se dokázali členové shodnout: SSbD jako hlavní inovační faktor s odpovídající finanční podporou, potřeba otevřeného přístupu k harmonizovaným datům o chemických látkách nebo nejpřísnější možný postup u nejnebezpečnějších látek. Všech 11 doporučení členů kulatého stolu je k dispozici na stránkách Evropské komise.

Závěrem jednání zástupce DG Environment, Patrick Child, uvedl, že doporučení Kulatého stolu Komise ihned využije a zahrne i do návrhu Strategického plánu výzkumu a inovací (SRIP), který nyní pro Chemickou strategii připravuje.

Další jednání kulatého stolu se uskuteční během předsednictví České republiky v Radě EU koncem roku 2022 a bude se zabývat doporučeními, jak podpořit přechod chemického průmyslu na energetické a jiné cíle EU Zelené dohody tzv."transition pathways".

RECETOX

Na jednání zastupovali RECETOX Kateřina Šebková a Lukáš Pokorný. Lukáš Pokorný se v přípravě na toto jednání zhostil úlohy moderátora jedné ze skupin k doporučení o datech, financích a vzdělávání. Kateřina Šebková jako člen kulatého stolu působí také jako ambasador chemické strategie, jejíž cíle má ze své role při vhodných příležitostech propagovat. Hlavním příspěvkem RECETOX v tomto ohledu bylo vystoupení Kateřiny Šebkové na doprovodné akci Environmentálního shromáždění, tzv. UNEA, a uspořádání webináře pro makedonské experty k tématu synergií mezi chemickými úmluvami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info