Environmentální monitorovací sítě a vzorkovací programy

Monitorovací sítě a vzorkovací programy centra RECETOX jsou zaměřené na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů (POPs) v různých složkách životního prostředí. Využívají nejmodernější odběrové zařízení a techniky založené na aktuální výzkumné činnosti i vlastním vývoji ve spolupráci se soukromým sektorem. Klíčové pilíře monitorovacích sítí a vzorkovacích programů centra tvoří integrovaný monitoring na Národní Atmosférické observatoři Košetice a monitorovací sítě MONET a AQUA-GAPS.

Integrovaný monitoring na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAO)

Observatoř Košetice byla založena v roce 1988 a je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem. Primární cíl je měřit a hodnotit dlouhodobé trendy znečišťujících látek na pozaďové úrovni ČR i Evropy. Stanice slouží jako komplexní základná pro střední a východní Evropu v rámci globálního monitorovacího plánu (GMP – Global Monitoring Plan). Je součástí monitorovací programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) a dalších programů jako jsou ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), ICOS-RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure ), GAW (Global Atmosphere Watch), GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a monitorovací sítě Centra Recetox MONET. Společně s partnerskými organizacemi (Masarykovou univerzitou – Centrem Recetox, Ústavem chemických procesů AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR) tvoří výzkumnou infrastrukturu ACTRIS-CZ.

Integrovaný monitoring Centra Recetox zahrnuje více jak 30leté měření koncentrací POPs v ovzduší, atmosférické depozici, vodě, sedimentech, půdě a biotě. Historicky se monitoring převážně zaměřoval na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované bifenyly (PCBs), ale v současné době, i s rozvojem nových měřících technik a potřeb globálního monitoringu, jsou sledovány koncentrace dioxinů (PCDDs/Fs), bromovaných zpomalovačů hoření (PBDEs), současně používaných pesticidů (CUPs), perfluorovaných látek (PFCs) a dalších látek. 

Získaná data jsou svým rozsahem ojedinělá a slouží k modelování dlouhodobých trendů, vývoji atmosférických modelů, jsou součástí mezinárodních databází, jsou reportována v rámci plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod a mohou být také využita pro predikci potencionálních rizik.

Infrastruktura stanice též poskytuje výjimečné zázemí pro výzkum, vývoj a kalibraci nových měřících zařízení a technik, stejně jako pro výukové a studentské aktivity v rámci bakalářských, magisterských i doktorských prací studijního programu Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.

MONET

Provoz monitorovací sítě MONET byl zahájen v roce 2003 a v současné době program zahrnuje více jak 450 vzorkovaných míst v ČR, Evropě, Africe, Asii a Oceánii. První síť MONET byla vytvořena v Česku a v rámci projektu MONET Region provedla rozsáhly monitoring koncentrací POPs ve volném ovzduší ve všech krajích ČR. V současné době je zejména provozována na pozaďových lokalitách a hraničních horách ČR v celkovém počtu 35 lokalit. Po stabilizaci české sítě MONET následovala expanze do dalších evropských států a ostatních zemí světa.

MONET sítě pro sledování koncentrací POPs ve volném ovzduší využijí certifikovanou techniku pasivního vzorkování s diskem z polyuretanové pěny (PUF disk), která je levná a nenáročná na instalaci či obsluhu, a zároveň poskytne informaci o koncentraci sledovaných látek za dané období. Později byla síť rozšířena i o sledování dalších environmentálních matic a využití jiných vzorkovacích technik.

Popis vzorkovacích metod sítě MONET, mezi které patří pasivní vzorkování ovzduší, aktivní odběry ovzduší, pasivní techniky odběru vody a půdy naleznete na zde

Všechna data o perzistentních organických polutantech generová sítí MONET naleznete v depozitáři dat GENASIS.

AQUA-GAPS

Monitorovací síť AQUA-GAPS je zaměřena na pasivní vzorkování vodního prostředí. Cílem je výzkum globální distribuce a časových trendů perzistentních organických polutantů. Získaná data jsou srovnatelná s ostatními technikami a mohou sloužit jako částečný ukazatel expozice znečištění vodních organismů. V současné době je síť provozována na více jak 30 lokalitách celého světa v sladkovodních a pobřežních vodách s využitím pasivního vzorkovače na bázi polyetylénu a silikonové gumy.

AQUA-GAPS je otevřená síť, do které se mohou zapojit organizace z celého světa.

Služby

Environmentální vzorkovací sítě a vzorkovací programy Centra Recetox využívají následující vybavení a techniky, které jsou dostupné pro partnerské organizace i širokou veřejnost v rámci projektů, smluvního výzkumu, tréninkových programů a školení.

Analýzy a vybavení

Ovzduší

 • Pasivní vzorkovače s PUF diskem
 • Pasivní vzorkovače s XAD pryskyřicí
 • Personální vzorkovače Baghirra
 • Nízkoobjemové aktivní vzorkovače Baghirra
 • Fotovoltaické aktivní vzorkovače Baghirra
 • Středněobjemové aktivní vzorkovače Leckel
 • Vysokoobjemové aktivní vzorkovače Digitel, Graseby-Anderson, Baghirra
 • Kaskádové impaktory Sioutas, Tisch Environmental, Moudi
 • Vícesměrové aktivní vzorkovače Baghirra
 • Sekvenční aktivní vzorkovače Baghirra
 • Automatické optické prachové analyzátory Palas

Atmosférická depozice

 • Aktivní vzorkovače Barhirra
 • Vzorkovače pro odběr suché i mokré depozice
 • Vzorkovače podkorunové depozice

Voda

 • Pasivní vzorkovače nepolárních látek
 • Pasivní vzorkovače polárních látek
 • Vzorkovače pro jednorázové bodové odběry
 • Vzorkovače pro přímý odběr kapalin do vzorkovnice
 • Vzorkovače pro odběr kapalin do předem evakuovaných vzorkovnic
 • Zonální vzorkovače
 • Aktivní vzorkovače

Sedimenty

 • Vzorkovače pro odběr neporušeného profilu sedimentu – jádrové, pístové
 • Vzorkovače pro odběr porušeného profilu sedimentu typu drapák
 • Vzorkovače pro odběr plavenin

Půda

 • Ruční vrtáky pro odběr různých typů půd

Vnitřní prostředí

 • Vzorkovače pro odběr prachu
 • Vzorkovače pro odběr vnitřního ovzduší
 • Automatické optické prachové analyzátory Grimm

Ostatní technika

 • Mobilní meteo stanice
 • Multimetry pro měření základních parametrů vod a ovzduší
 • Gumové čluny se spalovacím motorem i elektromotorem

Školení

Odborní pracovníci Centra Recetox mají dlouholeté zkušenosti v odběru a přípravě vzorků různých matric životního prostředí, podílí se na přípravě a realizaci vědeckých projektů včetně publikace získaných výsledků, spolupracují s veřejným i komerčním sektorem a realizují i vlastní výzkum a vývoj nových měřících přístrojů a technik.

Veškeré informace o vzorkování a přípravě vzorků k analýze sdílejí se studenty MU v rámci semestrálních předmětů a kurzů, pořádají tréninkové kurzy a školení v rámci mezinárodní letní školy, přednáší na národních i mezinárodních odborných konferencí a workshopech, účastní se ukázek techniky v rámci dnů otevřených dveří i exkurzí pro střední a základní školy.

Jednotlivá školení a tréninkové programy jsou vždy přizpůsobena potřebám zákazníků a probíhají v laboratořích Centra Recetox anebo je také možné realizovat školící programy přímo v laboratořích zákazníka nebo v terénu i včetně přípravy standardních operačních postupů na míru dané organizace.

Konzultace

Pracovníci Centra Recetox jsou na níže uvedených kontaktech připraveni poskytnout podrobnější informace, konzultace a poradenství v oblastech jako je příprava odběrového plánu, výběr vhodné vzorkovací techniky nebo přístroje, realizace odběrové kampaně nebo případové studie, konzervace a přeprava vzorků, zpracování vzorků k analýze, interpretace výsledků, návrh vhodných opatření, vývoj nových vzorkovacích technik, legislativa a bezpečnost při odběrech.

Přístup

Přístup do laboratoří je umožněn akademickým uživatelům a výzkumným pracovníkům, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Akademičtí uživatelé a výzkumní pracovníci mají přístup prostřednictvím projektu Open Access. Žádost o přístup je k dispozici na adrese: https://openaccess.recetox.cz/. Průmysloví uživatelé se mohou obrátit přímo na koordinátorku výzkumné infrastruktury RECETOX RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D. (openaccess@recetox.muni.cz), která zodpoví dotazy ohledně dostupných kapacit, expertízy a dalších podmínek spolupráce.

Pro bližší informace týkající se dostupných kapacit, expertíz a dalších podmínek spolupráce využijte kontakty níže.

Kontakty

RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře stopových analýz

telefon: 549 49 3013
e‑mail:
Bez popisku
RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře stopových analýz

telefon: 549 49 3013
e‑mail:

Fotogalerie

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info