Spolupráce

Výsledky a zajímavosti z vědy a výzkumu centra RECETOX se snažíme zpřístupnit a přiblížit co nejširší skupině uživatelů, mezi které patří široká vědecká obec, studenti a učitelé středních a základních škol, veřejnost a průmysl. Také mezinárodní a mezivládní instituce využívající výsledky našeho výzkumu například při formulaci směrnic a doporučení na ochranu zdraví a životního prostředí a strategického plánování města.

Věda a společnost

Prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra pro budování environmentálních kapacit podporuje RECETOX Českou republiku a mezinárodní instituce při plnění souvisejících mezinárodních smluv a dohod, např. Stockholmské konvence. Tím uvádí do praxe výsledky výzkumu a vývoje, které tak mohou nabývat podoby nové legislativy, či přispět k zákazu výroby škodlivých látek či produktů, které je obsahují.

Více o Regionálním a Národním centru

Smluvní a kolaborativní výzkum

Dlouhodobě spolupracujeme s aplikační sférou soukromého i veřejného sektoru. Ať se jedná o nadnárodní korporace, regionální firmy a start-upy na jedné straně, nebo nemocnice či hasičský záchranný sbor na straně druhé. Spolupráce obvykle probíhá prostřednictvím:

  • společných výzkumných projektů financovaných externími poskytovateli grantových prostředků, nebo
  • smluvního výzkumu hrazeného objednavatelem výzkumu.

Více o spolupráci

Spolupráce se školami

Soustavně se věnujeme spolupráci se základními i středními školami a nejmladšími generacemi. RECETOX pořádá exkurze pro školy, nabízí odborné semináře, které mohou být součástí standardní výuky a účastní se řady popularizačních akcí, jejichž cílem je nejen podnítit zájem studentů o vlastní studijní programy a vědecké obory, ale také vysvětlování role vědy a výzkumu pro celou společnost.

Více o spolupráci

Chcete s námi navázat spolupráci?

Spolupráce se školami

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
e‑mail:

Spolupráce s veřejným sektorem

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.
e‑mail:

Spolupráce s firmami

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
e‑mail: