Voda

Pitnou nebo odpadní? Slanou nebo sladkou? Či pramenitou? Voda je pro náš život nezbytná. Jak je na to m ale její kvalita?

Nové znečišťující látky ve vodě – zdroje, výskyt a charakterizace rizik

Přednáška je věnována problematice znečištění vodních ekosystémů novými, tzv. emergentními chemickými znečišťujícími látkami. V úvodu jsou představeny způsoby, jakými se látky dostávají do vod a jak se šíří v ekosystému, dále regulace znečištění v Evropě a nedostatky současného stavu ochrany vod před znečištěním. Jsou nastíněny moderní přístupy k charakterizaci rizik, které nové znečišťující látky představují pro vodní ekosystémy. Na příkladu léčiv a produktů osobní péče je pak vysvětleno, jak k znečištění dochází a jaké jsou možnosti na jeho účinné odstranění.

klíčová slova: voda, chemie, farmaka, steroidní hormony, znečištění

The Aral Sea, a human tale...

This lecture will highlight some of the chemical catastrophies that happened in the past and tell the story about the Aral Sea, by talking about the environmental aspects and consequence on human health.

key words: chemical pollution, environmental pollution, health

Mikroplasty - problém který lehce přehlédnete

Přednáška je věnována vzrůstajícímu ekologickému problému a to hromadění mikroplastů v prostředí. Přednáška zahrnuje informace jak o původu, distribuci plastů a mikroplastů v přírodě tak o negativních dopadech na organismy, ekosystém i člověka.

klíčová slova: mikroplasty, perzistence, kosmetika

Plastics in the oceans: Environment and Humans

This lecture describes the main accumulation areas of marine debris in the world´s oceans. How important is society, human habits, and reciclyng?. And finally present the main effects on Marine organisms.

key words: plastics, society, marine organisms

Recyklovaná odpadní voda jako nový zdroj vody pro lidstvo

V této přednášce se studenti dozví podrobnosti o nové možnosti, jak lze v době klimatických změn a rostoucí populace zajistit dostatek kvalitní vody pro lidstvo. Aby však bylo možné odpadní vodu znovu využívat, např. v zemědělství či dokonce k pití, tak je nutné ji extrémně vyčistit pomocí moderních fyzikálně-chemických technologií. Studentům budou představeny jak tyto technologie, tak i hygienické limity, které recyklovaná voda musí splňovat. Součástí přednášky budou i příklady recyklace odpadních vod z USA, kde autor přednášky strávil rok na výzkumném pobytu.

klíčová slova: voda, chemie, mikrobiologie, zdraví

Je konzumace ryb z našich řek a rybníků zdraví prospěšná?

V přednášce představujeme problematiku kontaminace vodních ekosystémů persistentními organickými znečišťujícími látkami (POPs) na konkrétním příkladu polychlorovaných bifenylů. Je vysvětlena souvislost mezi chemickou strukturou PCB, jejich vlastnostmi, distribucí ve vodním prostředí a negativními účinky na vodní živočichy a zdraví člověka. Dále je diskutována bioakumulace a biomagnifikace PCB v potravním řetězci a moderní metody výzkumu těchto jevů ve vodním prostředí. Na závěr přednášky jsou uvedeny praktické rady k omezení možné expozice člověka POPs, způsobenou konzumací kontaminovaných ryb nebo jiných vodních živočichů.

klíčová slova: voda, chemie, ryby, znečištění, persistentní organické sloučeniny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info