Regionální centrum

Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií hostí Česká republika na základě oficiálního jmenování v rozhodnutí Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách SC-4/23 v květnu 2009.

Hlavními partnery Regionálního centra jsou smluvní strany (státy) z regionu střední a východní Evropy a ostatních kontinentů, další regionální centra Stockholmské úmluvy, sekretariáty Stockholmské úmluvy a dalších úmluv k chemickým látkám, mezinárodní organizace, agentury a další zainteresované subjekty, jejichž činnost souvisí s nakládáním s chemickými látkami.

Regionální centrum dlouhodobě podporuje 23 zemí střední a východní Evropy a slouží jako strategický vědecký partner pro více než 30 zemí v Africe a Asii. Je projektovým partnerem UNEP, UNIDO a UNDP při projektech budování kapacit v rozvojových zemích, organizuje konference, semináře a letní školy.

Podporu pro svou činnost Regionální centrum získává na základě smlouvy o spolupráci při zajištění funkce Regionálního centra uzavřenou s Ministerstvem životního prostředí a dále ze svých vědeckých projektů a projektů budování kapacit, které Regionální centrum připravuje pro partnerské země a instituce.

Cíle centra

 • Podporovat naplňování závazků vyplývajících ze Stockholmské úmluvy (rozhodnutí SC 2/9, SC-3/19) a poskytovat pomoc a spolupráci při budování kapacit a přenos technologií v oblasti monitoringu, vzorkovacích a analytických metod a postupů, environmentálního modelování, analýzy dat, ekotoxikologie a hodnocení rizik.
 • Pomoc při řešení konkrétních problémů – identifikace environmentální kontaminace, realizace pilotních studií, návrh a vybudování laboratorní infrastruktury a monitorovacích sítí, praktická řešení environmentálních problémů, dekontaminace, remediace, hodnocení rizik a získávání a využívání dostupných dat.
 • Podporovat ratifikaci a implementaci globálních nástrojů z oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady a propojovat dostupné informace z oblasti věd o životním prostředí (environmentální chemie, ekotoxikologie, účinky chemických látek na živé organismy, analýzy rizik životního prostředí a zdraví a dopady chemického znečištění na biodiverzitu a ekosystémy).
 • Přispívat k rozvoji specializovaných center, která jsou schopna poskytovat technickou podporu (budování kapacit a přenos technologií) ve svém oboru i mimo hranice vlastního regionu.

Prioritní témata

Regionální centrum poskytuje pomoc v těchto věcných oblastech:

 1. Vzdělávání odborných pracovníků
 2. Monitoring
 3. Získávání a zpracování dat
 4. Mezinárodní projekty na budování kapacit
 5. Vědecké projekty a spolupráce
 6. Podpora implementace Stockholmské úmluvy
 7. Spolupráce s dalšími Regionálními centry
 8. Osvěta
 9. Spolupráce mezi úmluvami - synergie

Více informací

Kontakt pro další dotazy:

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.

vedoucí pracoviště – Národní centrum

telefon: 549 49 3063
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info